Zempléni Egyházmegye

 • Templomszentelés Bodrogkeresztúron

  Szépek a régi templomok. Különösen, amikor tele vannak ünneplő ruhás, éneklő, imádkozó emberekkel. Szép a bodrogkeresztúri megújult templom is egyszerű oszlopaival, kedvesen színes padjaival és réges-régi, tizennyolcadik századi szószékével.

 • Hírek

  Ködöböcz József (1913-2003) Nemzedékek tanítója, a pataki szellemiség megtestesítője, az elméleti és gyakorlati tanítóképzés fáradhatatlan harcosa, Comenius kutató, számos neveléstörténeti, módszertani, iskolatörténeti mű szerzője.
   

 • A Semjénből elszármazottak találkozója

  2003. augusztus 16-án került sor a „Semjénből elszármazottak találkozójára” a Semjéni Református Egyházközség szervezésében. Örömmel és köszönettel vettük, hogy a gyülekezet lelkipásztora, Fülöpné Vadon Erzsébet tájékoztatta szerkesztőségünket erről az alkalomról.

 • SZERETETOTTHON ERDŐBÉNYÉN

  Azt a feladatot kaptam, hogy mutassam be az Erdőbényie Református Szeretetotthont. Nehéz pár mondatban leírni, hogy milyen is az életünk, hiszen az annyira gazdag és változatos, hogy valójában csak nagyon vázlatosan tudom ismertetni.

 • Horkay Barna emlékére

  „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.” (Zsid 13, 7)

 • A Zempléni Egyházmegye Ifjúsági Táborhelye Bózsva

  Zemplén Hegyköz tájegységében található Bózsva község. A parókia és a kártalanításkor visszakapott volt iskola épületében alakított ki az Egyházmegye ifjúsági táborhelyet, amelyet szeretnék most az olvasóval megismertetni.

 • Ökumenikus imahét Sárospatakon

  A végardói görög katolikus templomban Bozorády Zoltán evangélikus püspökhelyettes, Bodroghalászon, a református templomban Varga Zoltán piarista pap-tanár, a városi görög katolikus templomban Csomós József református püspök, a református templomban Seregély István egri érsek, míg a római katolikus Vártemplomban dr. Keresztes Szilárd görög katolikus püspök hirdetett igét.
 • A pontos idő

  2004. május 15-én Tokajban volt a Zempléni Református Egyházmegye Ifjúsági Találkozója.

   

 • Presbiterportré

  Beszélgetés Bajnok Imrénével, Erdőbénye polgármesterével.
 • Életképek a sárospataki gyülekezetből

  Konfirmáció

  Sárospatakon az idén negyvenöt fiatal készült fel a konfirmációra. Április 24-én a vizsgán adtak számot kátéismeretből, valamint elmondtak egy-egy bibliai történetet.  

   

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Június 20-án Sárospatak volt házigazdája a zempléni presbiterek vasárnapjának. Az istentiszteletet követően dr. Erdei Pál egyházmegyei gondnok és Sipos István gyülekezeti főgondnok köszöntötte az egybegyűlteket.

 • Presbiterportré

  Beszélgetés Barathy Györggyel, Zemplénagárd polgármesterével.

 • Cigánymissziós konferencia Szerencsen

  November 6-án egy konferencián vettem részt Szerencsen, a református egyházközség gyülekezeti termében, „A cigányság kapcsolata az egyházzal" címmel. A Zempléni Református Egyházmegye által szervezett egynapos konferencián lelkészek, lelkésznők, missziós lelkészek, gyülekezeti tagok és jómagam vettünk részt. Dr. Börzsönyi József esperes áhítata után három előadót hallgathattunk meg: Búzás Irént, a MRE Zsinatának Cigánymissziós vezetőjét, dr. Mezei István szociológust, és Barnóczki Anita református lelkészt.

 • A nyíri gyülekezet ünnepe

  A Nyíri Református Egyházközség november 28-án emlékezett meg Hörcsik Lajos egykori lelkipásztoráról, születésének 100. évfordulóján. A templom falán míves emléktábla őrzi a neves lelkész emlékét, melyet fiai - Hörcsik Lajos és dr. Hörcsik Richárd - lepleztek le a család és az emlékező gyülekezet közösségében.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetb

  Kiállítások

  Októberben a sárospataki templomgalériában 1956 a napilapok tükrében címmel Szigethy Gábor irodalomtörténész egyetemi tanár rendezett kiállítást. A kiállítást a szerző rendhagyó történelemóra keretében mutatta be a Református Gimnázium diákjainak, tárlatvezetést tartott a város hivatalos ünnepi megemlékezésén résztvevőknek, valamint október 24-én, vasárnap a gyülekezet tagjai hallhatták a személyes emlékekkel tűzdelt előadást. A kiállításról tudósítást adott a Zemplén Televízió, a Duna Televízió pedig15 perces műsort készített.

  A Sárospataki Lorántffy teremben a közelmúltban elhunyt dr. Bertha Zoltán művésztanár válogatott képei láthatók.

   

 • Lábam előtt mécses a te Igéd…

  „Mécses" kulturális esték a Tokaji Református Egyházközségben új színfoltként jelent meg a 2005-ös esztendőben.

 • Presbiterportré

  Beszélgetés Dakos Jánossal, Karcsa polgármesterével

   

 • Magyarok fénye - templomi koncert Vámosújfaluban -

  Vámosújfaluban január 23-án az imaheti úrvacsorás istentisztelet után került sor a templomi padok fűtésének átadási ünnepségére, melyen a MAGYAROK FÉNYE címmel Dévai Nagy Kamilla és a Krónikásének Zeneiskola növendékei adtak koncertet.

 • Tokaj legvitézebb várkapitánya - Némethi Ferenc [? Zétény – 1565 Tokaj]

  Ezelőtt 440 évvel halt hősi halált Tokaj református várkapitánya, Némethi Ferenc. 2005. február 11-én a Városszépítő Egyesület, a Gradatio Rendezvényszerző Iroda és a Tokaji Református Egyházközség szervezésében tudományos konferenciának adott helyett délelőtt a református templom, délután a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Ökumenikus imahét

  Sárospatakon 2005 januárjának harmadik hetében a következő rendben zajlott az ökumenikus imahét. Hétfőn Végardón a görög katolikus templomban igét hirdetett Tóth Tamás bodroghalászi református lelkipásztor, és énekes szolgálatot végzett a bodroghalászi gyermekkórus.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Március 4. A Nők Ökumenikus Világnapja - „Ti vagytok a világ világossága!" Ennek az igének a fénye köré gyűltek össze, akik részt vettek az idén a keresztyén asszonyok világot átfogó mozgalmában.

 • A sátoraljaújhelyi gyülekezet ünnepe

  Kettős ünnepe volt a sátoraljaújhelyi gyülekezetnek március 20-án. Virágvasárnap ünnepnapja hagyományosan kiemelkedik a vasárnapok sorából, hiszen ekkor, a nagyhét nyitányán, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A gyülekezet közösségében az igehirdetés mellett a gyermekek is bizonyságot tesznek énekkel, verssel a Békesség Fejedelméről, az Úr Jézusról. Ebben az évben sem maradt el az istentiszteletnek e kedves része.

 • Hálaadás Bodrogolasziban

  Szeptember 18-án délelőtt 10 órára ezzel az Igével hívta össze az egyházközség elnöksége az érdeklődőket: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!" (Zsolt 106,1)

 • Lelkészbeiktatás Bodrogkeresztúron

  Ünnepi istentiszteletre hívogattak 2005. szeptember 18-án a Bodrogkeresztúri Református Templom harangjai: Almási Ferenc megválasztott lelkipásztort ekkor iktatta be szolgálatába Dr. Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese.

 • In memoriam Czinke Zoltán

  A Sárospataki templomban búcsúzott 2005. augusztus 7-én Czinke Zoltán nyugalmazott esperes-lelkipásztortól családja, volt szolgálati helyeinek és tisztelőinek népes gyülekezete a földi életútra nézve hálaadással, s a mennyei életbe vetett hit bizonyos vigasztalásával.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Június 26.  Pataki öregdiák találkozó.  Az idén ötven éves találkozósok közül az ünnepi istentiszteleten Baksy István és az Egyesült Államokból hazalátogató Rőczey Barnabás végezték a szolgálatot. A gyülekezet Virágh Sándor lelkipásztor köszöntőjével és az énekkar szolgálatával vette körül a jubiláns öregdiákokat.

 • Megszólalt az orgona…

  "Megszólalt már az orgona..." hirdette a ricsei gyülekezet boldogan az ősi „Orgona Felállítására" rendelt énekkel. Szép ajándékot kapott az Úrtól e bodrogközi egyházközség. Hogy e felett mennyire és miért is lehet örülni, megtudhattuk orgonaszentelési ünnepünkön.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Negyvenkilenc év, negyvenkilenc vers címmel megrendezett kiállítás tisztelgett a nemzeti ünnep alkalmából a sárospataki templomi galériában '56 hősei és áldozatai emléke előtt. A forradalom 10. évfordulójára Tollas Tibor emigrációban élő költő szerkesztette egy kötetbe a világ minden tájáról összegyűjtött ötvenhatos témájú verseket.

 • Segélykoncertek a családokért

  Református egyházunkban 2005 a család éve. Azok, akik családban élnek, talán nem is tulajdonítanak ennek túl nagy jelentőséget, de mi a helyzet azokkal, akik csonka családba születnek, abban élnek, vagy teljes egészében családon kívül vannak. Mi a helyzet azokkal, akik nem ismerik az atyai jó szót, vagy ismeretlen számukra az anyai gyengéd ölelés?

 • Képes hírek a sárospataki gyülekezetből

  Ünneplés a magyar kultúra napján.

  Magyar zsoltár, magyar vers, magyar nóta címmel teadélutánt rendezett a sárospataki gyülekezet. A Himnusz születésnapján Tóth Máté Miklós író, előadóművész tolmácsolásában Ady Endre költészetéből hallhattak a jelenlévők, valamint elhangzottak a mennyei hazába költözött hitvestársra gondoló, az özvegység inspirálta megrázó és megható saját versek.

 • Harmincévesen egy harmincéves jubileumról

  Harmincéves leszek. Még nem tudok évtizedekben gondolkodni. Tavalyelőtt csapott meg először, hogy már tíz éve felnőtt vagyok - akkor érettségiztem. Ezt az érzést sikerült elhessegetnem magamtól. Ma már baráti beszélgetésekben erős múlt idővel hivatkozom: „amikor segédlelkész voltam...". Öt éves múlt, amire „felnőttként" hivatkozni tudok, bár ezt sem gyakran teszem, mivel koromból fakadóan ma inkább álmodom, tervezek, dolgozom, igyekszem.

 • Zempléni presbiteri konferencián jártam…

  A sárospataki gyülekezet presbitereként évek óta részt veszek az egyházmegyei presbiteri konferencián, mert szeretem hazámat és egyházamat, és ezek az alkalmak nagyon jól szolgálják a szolgálatban való megerősödést. A presbiteri tisztújítást követően sok új arcot láttunk a konferencián, aminek örültünk, bár megvallom, az évek során szívesen jártunk vissza a találkozás öröméért is.

 • Egy németországi látogatás tapasztalatai

  A Frankfurt közelében lévő Holzhausenben sorrendben már a 47. nagyheti konferencia került megrendezésre a nyugat-európai szórványban élő evangélikus és református magyarok számára. A nyolc országból összegyűlt fiataloknak, a családoknak és a veterán konferenciázóknak gazdag lelki, kulturális és közösségépítő programot biztosított a fiatalokból álló szervezőbizottság, melynek motorját Jób Olivér lelkipásztor családja jelentik.

 • Lelkészbeiktatás Tarcalon

  Isten jóságos kegyelméből nagy ünnepségre hívogatták a tarcali reformátusokat a templom harangjai. Ez a nagy ünnepség a lelkészbeiktatás volt. Előző lelkipásztorunk Király László, aki harmincnyolc éven át volt településünk hűséges pásztora, 2004 őszén nyugdíjba vonult. A gyülekezetnek azonban pásztorra volt szüksége, ezért Kovács Attilát, a volt csobaji lelkipásztort hívtuk, feleségével, hogy lássa el a lelkipásztori szolgálatokat.

 • Hírek a sárospataki gyülekezetből

  Virágvasárnap együtt ünnepelt a gyülekezet és a Kollégium közössége abból az alkalomból, hogy az 1941/1. A évfolyam alapítványának támogatói Sárospatakra látogattak. Az istentiszteleten Török István vallástanár igehirdetése mellett Tornallyay Márton Amerikában élő ny. lelkipásztor szólt a megjelentekhez.

 • Keresztyén művészeti akadémia és fesztivál Sárospatakon

  Előkelő tanárgárdával várja a nemzetközi Crescendo con Spirito Nyári Művészeti Akadémia a világ minden tájáról érkező művészjelölteket Zemplén híres történelmi városában. Az immár harmadik alkalommal, 2006. július 24. és augusztus 7. között megrendezésre kerülő összművészeti kurzuson a művészi pályára készülő fiatalok keresztyén környezetben, tapasztalt művészek vezetésével képezhetik tovább magukat.

 • Egy hét a Tarcali Református Bibliatáborban

  Augusztus utolsó előtti hetét jó néhány kisgyermek a volt „Ispitály" iskolában tölthette. Ezúttal nem tanulással. Gyülekezetünk lelkes tagjainak és távolról érkező segítőinknek köszönhetően sok gyereknek hasznosan teltek a nyári szünet ezen napjai. Ezt a tábort elsősorban a roma gyermekeknek szerveztük.

 • Lelkészbeiktatás Olaszliszkán

  Örömteli esemény részesei lehettünk 2006. szeptember 17-én, amikor az Olaszliszkai Református Egyházközség új lelkipásztorát iktattuk be. Előző lelkipásztorunk, Iván Barnabás nagytiszteletű úr nyugdíjba vonult. A megüresedett lelkipásztori állás betöltésére országos pályázatot írtunk ki. Több pályázó közül gyülekezetünk egyhangúlag Egeresi Gábor nagytiszteletű urat választotta meg, aki eddig a zemplénagárdi gyülekezetet pásztorolta.

 • Üzent a múlt

  Próbáltam éber maradni és vettem az üzenetet. 1945 januárja óta 60 évig hallgattak történetem magyar katonái jeltelen sírokban temetve. Alázattal figyelték, meddig is tart egy nemzet emlékezete. De 2003 augusztusában meghallottam a „néma kiáltást". Nekiláttam hát, hogy az üzenetet visszahozzam a feledés szakadékának széléről.

 • Hírcsokor a Sárospataki gyülekezet életéből

  Május 14. -

  Virágh Sándor lelkipásztor angliai útja során látogatást tett a Londoni Magyar Református Gyülekezetben. Az írásos terítőkkel díszített „üvegháztetejű" templomban a kis falvainkra jellemző elnyújtott éneklés érzékeltette a hagyományőrzést. Az istentiszteletet követően mindenkinek jutott a hetvenes évek divatja szerinti hatalmas méretű csőrös alumínium kannából egy csésze gőzölgő tea, amely mellett kellemes beszélgetésre került sor. Az ottaniak sorsát Tárczy Árpád, az egykori pataki gimnáziumigazgató fia beszélte el, aki a BBC rádió bemondójaként tevékenykedett, jelenleg a gyülekezet „korelnöke" és mindenes gondnoka.
 • Hírek a Tudományos Gyűjteményekből - Egy kiállítás képei

  A pataki Kollégium neves diákjai között az egyik legismertebb, meghatározó személyiség Kazinczy Ferencé. Amikor már nem volt pataki diák, akkor is folyamatosan kapcsolatban állt egykori iskolájával. Nem egyszer történt, hogy könyveket kínált a diákságnak.

 • Jézus keres Téged - Zempléni konfirmandusok hétvégéje

  Lelkipásztorokban és gyülekezeti tagokban egyaránt ott feszül a kérdés, amikor a szépen vizsgázó konfirmandusokat hallgatják: Vajon jönnek-e ezután templomba? A tapasztalat többnyire elszomorító, mert Magyarországi Református

 • Hírcsokor a Sárospataki gyülekezet életéből

  Október 1.

  Az önkormányzati választások lebonyolítása mellett a zenei világnap is e vasárnapra esett. Az Istent dicsőítő muzsika szolgálatát Sárospatakon a Fassang család végezte istentiszteletünkön.

 • Hálaadó istentisztelet Legyesbényén

  "Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme" - a 106. zsoltár 1. versével hívogatta a Legyesbényei Református Egyházközség Presbitériuma a vendégeket a 2006. november 19-én tartandó hálaadó istentiszteletre.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Az önkormányzati választáskor közbizalmat nyert új városi elöljárók fontosnak tartják Sárospatak lelki arculatának kifejeződését is, és az augusztusi városi kenyéráldás mellett az új esztendőbe való átlépéskor megszervezték az újéváldást.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Ünnepi virágvasárnap. Hozsanna! Áldott, aki jő az Úr nevében! E mondat visszhangzott énekben és imádságban azok felé, akik a pataki templomban szentelték meg az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapját. Az istentiszteleti szolgálatban részt vettek az e napon a református Gimnáziumból gyülekezeti kiszállásokra kirajzott osztályok közül a Gyenge Zsolt tanár úr tizenkettedikesei.

 • 40-esek köre Tokajban (egy felnőtt konfirmáció margójára)

  Így szól az Úr: „Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak: enyém vagy!" (Ézsaiás 43:1) S valóban: 2006-ban, amikor felnőtt fejjel konfirmálhattunk, az Igéből ezt az idézetet teljes valónkban átélhettük. Jó volt megtapasztalnunk, nemcsak gyermekek, hanem mi felnőttek is részesülhetünk e kegyelemben.

 • Közösségben Istennel és egymással - Gyülekezeti kiránduláson a tokaji reformátusok

  2007. július 15-én a tokaji református gyülekezetben kirándulást szerveztünk. A kitűzött időpont előtt több hónappal felvetődött az ötlet egy presbiteri gyűlésen. Ezt követte a lelkes szervezés, telefonok, egymás személyes megszólítása, hívogatások, az istentiszteleten való kihirdetés. A folyamatos előkészítő imádság és munka után vasárnap reggel 8 órakor 41 fővel indultunk útnak.

 • Lelkészbeiktatás Karcsán

  Július elseje kiemelkedő nap volt a karcsai Református Egyházközség életében. E nap délutánján, 15 órától került sor a fiatal lelkésznő, Szabó Ágnes beiktatására.

 • „… és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” - Lelkészbeiktatás Bodroghalászon

  A bodroghalászi gyülekezet 2007. július 22-én ünnepi istentisztelet keretében adta bizonyságát annak, hogy megválasztott lelkipásztorában, Szentimrei Márkban felismerte és elismerte az isteni adományokat a szolgálatra, szolgálatát igényli és elfogadja, és azon lesz, hogy az elhívott lelkipásztor szolgálatában felelős partnerként vegyen részt Isten Szentlelkének áldó kegyelmében bízva.

 • Születésnapi köszöntés

  Papp Borbála, taktabáji lelkipásztor egy 101. születésnapra hívta föl szerkesztőségünk figyelmét az elmúlt évben. Írását akkor terjedelmi és egyéb okokból nem állt módunkban közölni. Mintegy igazságszolgáltatásként a 101. éves néni megünnepelhette 102. születésnapját, mi pedig a lelkipásztornő gondos emlékezetének és elkötelezettségének köszönhetően beszámolhatunk e ritka alkalomról, mely különösen kiemelkedő, ha belegondolunk: Magyarországon a nők várható életkora több mint 25 évvel kevesebb.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  A Sárospataki Református Énekkar június 9-én a nyári szünet előtti évadzáró kerti pikniken tekintett vissza az elmúlt szezon szolgálataira. Részt vettek az eseményen az énekkarosok családtagjai, a kórus munkáját támogatók, a zenei közreműködők. Lehetőséget adott az alkalom mindazok munkájának megköszönésére, akik önzetlenül, szabad idejük, tehetségük odaszentelésével gazdagították az énekkaron keresztül is lelki életünket, gyülekezetünket, és jelentős részt vállaltak a testvérgyülekezeti kapcsolatok ápolásában.

 • A Magyar Színház Continental vendégszereplése Tokajban

  A Magyar Színház Continental turnéjának tokaji előadása került megrendezésre 2007. augusztus 10-én, pénteken a Tokaji Kulturális és Konferenciaközpontban (volt Zsinagóga). A zenés-színházi darab címe: PÁR-BAJ! volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a teltházas előadásra a környék gyülekezeteiből is érkeztek vendégek, de a tokaji felekezetek is szépen képviselték egyházukat!

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  KDNP parlamenti frakciója tagjai zempléni kihelyezett ülésük alkalmával 2007. október 20-án esti áhítaton vettek részt a református templomban.

  A szentírási üzenet a 33. zsoltár alapján szólt: Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.
 • „Én vagyok a Te Istened” - Ifjúsági Nap Zemplénagárdon

  Már több mint egy éve végezzük az ifjúságot ébresztő és nevelő szolgáltunkat a gyülekezeten belül, bár helyesebb, ha azt mondjuk, hogy Zemplénagárd községen belül, hisz ifjúsági csoportjaink tagjai között vannak római és görög katolikus fiúk és lányok egyaránt.

 • Hálaadó istentisztelet Újcsanáloson a templom építésének 100. évfordulóján

  Vass-Nógrádi Béla újcsanálosi lelkipásztor minden részletre kiterjedő beszámolót küldött nekünk templomuk felújításáról, gyülekezetük életéről, feladataikról, örömeikről, gondosan megemlékezve mindenkiről, aki hosszas, szorgalmas építő munkájukban részt vett, az épüléshez valamit hozzátett. Az ő beszámolója alapján készítettük híradásunkat Újcsanálosról.

 • SZIKRA ifjúsági alkalom Szerencsen

  Február 23-án az év második SZIKRA alkalma került megrendezésre. Szerencsen körülbelül 100 fiatal találkozott egymással, és remélem, az Úr Istennel is.

 • Hírcsokor a Sárospataki Református Gyülekezetből

  Új hagyomány teremtése céljából indult el egy évvel korábban Sárospatakon a szilveszteri városünnep, hogy éjfélkor a város közösségi életet kedvelő polgárai együtt énekeljék el a Himnuszt, és kérjenek áldást az új esztendőre, s meghallgassák a polgármester újévi köszöntőjét.

 • Szórvány- és kisgyülekezetek találkozója Rátkán

  A Zempléni Egyházmegyében már több mint egy évtizede évről évre megrendezzük a szórvány- és kisgyülekezetek találkozóját, amelyre nagy lelkesedéssel jönnek a kis közösségből az egyháztagok, mert vágynak megtapasztalni a nagy gyülekezet és az összetartozás élményét.

 • Zempléni Református Egyházmegye Ifjúsági Találkozó

  „Az én igém, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen,
  hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem"
  (Ézsaiás 55,11)

  Sátoraljaújhelyen került megrendezésre 2008. április 19-én szombaton a Zempléni Egyházmegye ifjúsági találkozója. Téma: „Ha én gazdag lennék.."

 • Sófár Református Dicsőítő Iskola Sárospatakon

  Meggyőződésünk, hogy keletkezési kortól és stílustól független az, hogy egy egyházi ének „minőségi" legyen akár zeneileg, akár tartalmilag.

  A Sárospataki Református Kollégium adott otthont 2008. július 21. és 26. között az Első Sófár Református Dicsőítő Iskola rendezvényének

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Teljesen megtelt közönséggel Budapesten a Szent István Bazilika május 16-án, amikor a Lorántffy Zsuzsanna emlékévben a Mooser orgona javára jótékonysági hangversenyt adott a budapesti Erkel Ferenc Kórus és Kamarazenekar Dr. Cseri Zsófia vezényletével. Händel: Izrael Egyiptomban című oratóriumának keresztmetszetét adták elő.

 • Siderius János emlékülés Tarcalon

  A Tarcali Református Egyházközség igen színvonalas rendezvényen emlékezett meg egykori neves lelkipásztora halálának négyszáz éves évfordulójáról 2008. augusztus 24-én. A gyermekek számára írt, rendkívül népszerűvé vált kátéjáról híres lelkipásztor, abaúji esperes életútját dr. Dienes Dénes ismertette, dr. Győri János debreceni tanár Siderius művét méltatta, Gábor Lajos szepsi lelkipásztor pedig a szepsi gyülekezet történetének kiemelkedő eseményeiről szólt.

 • Evangélizációs istentiszteletek Tokajban

  A Tokaji Református Egyházközség a Biblia Évében 2008. november 3-8-ig evangélizációs istentiszteletekre hívogatta a környékbelieket és tokajiakat. Megtelt a református templom gyülekezeti terme, s megismerhettük, megtapasztalhattuk és szívünkbe zárhattuk Isten végtelen ajándékait az élő Ige, Jézus Krisztus által. Az Úr helyezte Pótor László lelkipásztorunk szívére az evangélizációs hét fő témáját: „A Biblia Istene örök életre hív!"

 • „Tartozás”

  A mádi vasútállomásra 2008. október 9-én reggel mintha óvatosabban döcögött volna be a vonat, mint máskor, mert a megnyíló vasúti kocsikból egymásután bizonytalan léptekkel gyerekek szálltak le gyógypedagógusok és néhány szülő kíséretében.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Sárospatakon járt az országos református vakmisszió szolgálattevő csoportja. Az istentiszteleten a vakok számára pontnyomással készült Szentírásból ujjukkal olvasták fel az Igét látáscsökkent testvéreink. Igét hirdetett Szabó Zoltán lelkipásztor.

 • Levelek a vasárnap megszenteléséről

  Kedves Húgom!

  Sajnálom, hogy vasárnap nem lehettél ott a templomban. Manapság már elfelejtjük, amit régi öregjeink oly bölcsen tettek. Sablonossá váltak ünnepeink, és a legfontosabbat kihagyjuk belőle: hálát adni az Istennek.

 • Történelmi lelkészbeiktatás Felsőbereckiben

  A november 16-án megtartott lelkészbeiktatás helyszíne miatt nevezhető történelminek, Felsőberecki gyülekezetében ugyanis az 1941-43-ban épült templomban sosem volt még lelkészbeiktatás.

 • Bodrogközi csendesnapok

  A Nagyrozvágyi Kultúrházban 2009. február 15-én, délután 4 órától csendesnapot vagy inkább csendes délutánt tartottunk, mely egy sorozat első alkalma volt. Terveink szerint havonta-kéthavonta más-más bodrogközi református gyülekezetben tartunk egy-egy ilyen összejövetelt a közösség gyakorlása, valamint a hitben, keresztyén ismeretekben való előrehaladás céljából.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Az estharang, ha kong a néma csendben..." dúdolta több száz ajak együtt a református énekkarral a XI. sárospataki jótékonysági bál műsorának fináléjában az idősebbek által jól ismert dalt.

 • Megújult a sárospataki templom Mooser orgonája

  A 2005. szeptember 15-i elnémulás után 2009 húsvétjában szólalt meg újra Mooser mester sárospataki orgonája. A két manuálos, 24 regiszteres, mechanikus csúszkaládás rendszerű későromantikus orgona felújításának a története legalább olyan kalandos és fordulatokban gazdag, mint korunk gazdasági és politikai folyamatai, azzal a különbséggel, hogy végül siker koronázta az erőfeszítéseket.

 • SZIKRÁ-n voltunk

  2003-ban alakult és 2004. óta havi rendszerességgel működik a S.Z.I.K.R.A. - ifjúsági misszió és közösség. 2009. április 18-án a Sátoraljaújhelyi Református Gyülekezet fogadott bennünket. A találkozóra a Zempléni Egyházmegye ifjúsági csoportjaiból érkeztek: Ricséről, Pácinból, Vajdácskáról, Szerencsről, Tarcalról, Sárospatakról, Bodrogkeresztúrból és természetesen Sátoraljaúhelyből. Ötven fiatal együtt énekelt, előadást hallgatott és kirándult a Magyar Kálváriára. Az alábbiakban az egyik résztvevő beszámolóját közöljük:

 • Beszélgetés Virágh Sándor sárospataki lelkipásztorral

  A pataki gyülekezet tagjaiként augusztus 20-án, büszkén és boldogan éltük át, hogy lelkipásztorunk, a városunkban végzett két évtizedes munkája elismeréseként - államalapító István királyunk és az új kenyér ünnepén - Pro Urbe emlékérmet vehetett át dr. Hörcsik Richárd polgármestertől.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Az idei nyári gyülekezeti kirándulás úti célja Salzburg volt, ahol a sárospataki orgonát építő Ludwig Mooser mester egykor üzemét működtette. Mozart csodálatos városának panorámája mindenkit lenyűgözött, de a kirándulás mellett tettünk egy vidéki körutat, Grossgmeinban megnéztük orgonánk ikertestvérét, és egy magyarok működtette vendéglőben ebédeltünk.

 • Noyontól Genfig Kálvin nyomában

  "Református magyar vagyok, amíg élek, az maradok. Megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom." Ez az imádság jutott eszembe, amikor hozzákezdtem beszámolóm megírásához. Honnan is indultunk? Miért is lehetünk „nyakas kálvinistaként" emlegetett felekezet?

 • Lelkipásztor-beiktatás Bodrogkeresztúron

  Szűcs Edina lelkipásztor beiktatására hívogattak a bodrogkeresztúri harangok 2009. július 12-én. A beiktatást Börzsönyi József, a Zempléni Egyházmegye esperese végezte.

 • Pünkösdvárás

  Egyházi és világi ünnepeinket általában várakozásteli időszakok előzik meg.

  Az advent eljövetelt jelent, amikor Jézust várjuk. Ekkor sok-sok tényező segíti a lelki ráhangolódást. A média általában kihasználja „hatalmát" és erős ingerekhez szoktatott szemünkbe-fülünkbe harsogja: hamarosan itt a karácsony, vásárolj! De hol marad az elmélyülés, a várakozás szinte gyermeki izgalma?

 • Lelkész-gondnoki konferencia

  Szeptember 12-én szombaton délelőtt 10 órától Makkoshotykán lelkész-gondnoki konferencia volt. Témája: nyugellátás.

 • Bodrogközi Kincses Napok

  A Kulturális Örökség Napja keretében 2009. szeptember 20-án vasárnap adott otthont Karcsa a Bodrogközi Kincses Napoknak, melynek központi témája a karcsai református műemlék templom volt. E rendezvény keretében a szakrális terek látogatása, megtekintése ingyenes volt.

 • Lelkészbeiktatás a legyesbényei és bekecsi társgyülekezetekben

  Június 20-án került sor a legyesbényei református templom falai között Leczó Tamás megválasztott lelkipásztor beiktatására. A beiktatási szertartást dr. Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese végezte. A köszöntések sorát a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, Ábrám Tibor igazgató nyitotta meg.

 • Semjéni híradások

  A semjéni református templom harangjai 2009. október 11-én nemcsak a délutáni istentiszteletre, de egyben nőszövetségi találkozóra is hívogattak. A 2009. márciusában alakult nőszövetségünk ez évben két szíves meghívásnak tett eleget, elfogadva a zemplénagárdi és a révleányvári nőszövetségek meghívásait.

 • Őszi táborban a tokajiak

  Az őszi szünetben rendszeresen táborba megyünk a konfirmandusokkal, fiatalokkal. Így voltunk már az előző években Novajidrányon, Bózsván, Hejcén és Pányokon.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Sárospatakon október 23-án a nemzeti ünnepen a református temető hősi emlékművénél kezdődött a megemlékezések sora. A város köztestületei, intézményei, szervezetei helyezték el koszorúikat a mártírok emlékkövénél. Ezt követően A Művelődés Háza nagytermében Török István ny. vallástanár lelkész beszéde tudatosította a hallgatóságban a hősök emlékezetét és a forradalom lelkiségét, melyet verses, zenés összeállítás követett. Este a református templomban öt kórus részvételével hangverseny volt.

 • Megemlékezés Iszlay Jenő lelkipásztorról

  A Zempléni Egyházmegye vezetésének kezdeményezésére egy megemlékezés-sorozat kezdődött el. Azokról a lelkipásztorokról emlékezünk meg, akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt meghatározó személyiségei voltak egyházmegyénknek.

 • Hegyközi fiatalok látogatása az Anyaotthonban

  2009. július 16-án délután a Zempléni Református Egyházmegye Átmeneti Anyaotthonába ellátogatott Deliné Horkay Márta nagytiszteletű asszony (Nyíri) és Fejér Zoltán nagytiszteletű úr, egyházmegyei diakónai előadó vezetésével a hegyközi fiatalokból álló kis csapat, és a jó szó és a sok mosoly, vidámság mellett ajándékokat is hoztak otthonunk kicsiny lakóinak.

 • Hírmorzsák a Zempléni Egyházmegye Átmeneti Anyaotthonának életéből

  A közelmúlt sok áldásos eseménye közül kettőről szeretnék beszámolni: 2009. december 22-én tartottuk az intézményi karácsonyi ünnepségünket, melynek különlegességét az adta, hogy lakók szervezték meg és bonyolították le. Már hónapokkal előtte teljes titoktartás közepette készültek erre az ünnepségre.

 • „A reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róm 5,5)

  Február első hetében ezzel az Igével hívogattuk mindazokat, akik rohanó világunkban szükségét érezték a lelki feltöltekezésnek. Alkalmainkat este 6 órai kezdettel tartottuk a Taktaharkányi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában.

 • SZIKRA találkozó Ricsén

  A téli olimpia idején írom e sorokat. Mondják, soha olyan hosszú utat nem tett meg az olimpiai láng, mint az idén Vancouverig. Nos, az edzést lehetett volna nálunk is tartani.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  A megnehezült gazdasági körülmények között sokak sorsa vált kilátástalanná, s ebben a helyzetben számosan fordulnak az egyházi közösség felé segítségkéréssel.

 • „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten Igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket.”

  Ezt az igét veszi alapul az a zempléni megemlékezés sorozat, amellyel az egyházmegye lelkipásztorai a lelkészértekezletek alkalmával felidézik jeles elődeik (elődeink) alakját. 2009 decemberében Zergi Gáborra emlékeztek Mádon. A helyi lelkipásztor, Tar László részletes beszámolóját az alkalomról a www.tirek.hu honlapon találja meg az érdeklődő Olvasó. Mi az egyik személyes emlékezést, Enghy Sándor írását közöljük.

   

 • Hálaadónap Sátoraljaújhelyen

  Bizonyára kevés olyan gyülekezet van, amely az elmúlt egy-két évtizedben annyi fiatalt küldött volna a lelkipásztori és hitoktatói pályára, mint a sátoraljaújhelyi. Ez a gondolat foglalkoztatott sokunkat március 21-én, gyülekezetünk hálaadó napján, lelkipásztoraink, dr. Kádár Ferenc és felesége Iszlay Éva itteni szolgálatának 15. évfordulóján.

 • Találkozások

  Két találkozásról szeretnék beszámolni a Zempléni Egyházmegye Átmeneti Anyaotthonának életéből, mely az elmúlt időszakban történt:

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Hagyományosan a nemzeti ünnep közelségében tesznek fogadalmat a sárospataki gyülekezet fenntartásában működő 763. sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapat újoncpróbát kiállt tagjai a gyülekezet közösségében.

 • Szentimrei Mihály és Oláh Ibolya emlékezete

  A Szentimrei házaspárra emlékezve két fogalom jelenik meg előttem: barátság és ügyszeretet. Szubjektív élményem a barátság. A köztünk levő barátságot legjobban ez az ige jellemzi: „...Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél..." (Péld 18,24) Objektív megtapasztalásom volt az ügyszeretetük.

 • A 100. születésnap

  Tóth Andrásné, Dakos Eszter néni községünk legidősebb lakosa 1910. március 19-én született Karcsán. Eszter néni átélte a két világháborút, az 56-os forradalmat, majd férje elvesztése is megviselte, akivel több évtizeden át voltak házasok. Házasságából három gyereke született: Géza, András és Etelka. Három unokája van, és hat dédunokája.

 • Szikra Bodrogkeresztúron

  Régen várt alkalom adatott meg számunkra Bodrogkeresztúron. Április 17-ére hívtuk meg a SZIKRÁT. Nagy buzgalommal, készülődéssel volt tele a gyülekezet.

 • VI. B.I.E.N.

  A hatodik Bodrogközi Ifjúsági Evangéliumi Napok ebben az évben egy előkészítő táborral kezdődött Bózsván. Negyven fiatal hangolódott lelkileg az előttük lévő szolgálatra, hallgatva dr. Nagy Antal Mihály szolgálatát, aki Krisztus az Atyáról, Krisztus a Fiúról és Krisztus a Szentlélekről címmel három szolgálattal erősített bennünket.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Sárospatakiak jártak Trianonban június 4-én a békediktátum 90. évfordulóján a Magyarok Világszövetsége rendezvényén. Utazásuk előtt a 8-kor Színház tagjai műsorukat előadták az istentisztelet keretében, és magukkal vitték azt az iskolai kisharangot, amelyet egykor Aradon öntöttek, hogy az óhazai harangokkal együtt lélekharangként szólaljon meg a világ minden magyarjáért.

 • Testvérgyülekezeti találkozó: Bodrogkeresztúr-Aggtelek

  Nagy buzgalommal és örömmel készülődtünk a nagy eseményre, hogy testvéreket találjunk, és együtt örülhessünk, együtt szolgálhassunk. Június 19-én eljött a nagy nap, mikor - sóstófalvaiak, bodrogkisfaludiak, bodrogkeresztúriak - elindulhattunk Aggtelek felé egy 50 fős busszal.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Sárospatakot is felkereste kelet-európai koncertkörútján a svájci Solothurn város fiúkórusa, amely történelmi ritkaságként, 1200 éve működik megszakítás nélkül. Különleges élményt jelentett október 5-én a református templomban meghallgatni műsorukat, melyben ott szerepeltek a régi mesterek nagyszabású templomi motettái, de ízelítőt kapott a közönség a derűs könnyűzenei átdolgozásokból és a svájci népzenéből is. A világhírű együttest a református gimnázium Bak Adrienn vezette kórusának tagjai kalauzolták a városban, a szállásukat, a vendéglátást több sárospataki énekkar tagjainak szeretet-összefogása biztosította.

 • Emlékezés Kiss Pál prügyi lelkipásztorra

  A Zempléni Református Egyházmegye lelkészei pünkösdre készülő megbeszélésüket Prügyön tartották 2010. május 12-én, ahol a gyülekezet közösségével megemlékeztek dr. Kiss Pál volt prügyi lelkipásztorról.

 • Nőkonferencia Erdőbényén

  A Zempléni Református Egyházmegye 2010. szeptember 19-én Erdőbényén tartotta meg ez évi konferenciáját.

 • Szellemi kovácsok

  „Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkodtak: Ne csináltassanak a héberek kardot vagy dárdát." 1Sám 13,19

  Egész Izraelben nem volt senkinek kardja, sem dárdája, csak Saulnak és Jonatánnak. Ezzel tartották őket hátrányos helyzetben. Eltávolítottak mindenkit, akik szerszámokat vagy fegyvereket tudnak készíteni. Nincsenek eszközeik megfelelő mértékben az aratáshoz, a harchoz pedig csak két fegyverük volt. Nincs eszközük, amivel megvédjék magukat.

 • Emlékezés Faragó György lelkipásztorra - 2010. december 15.

  Legelőször köszönetet szeretnék mondani a család nevében, amiért itt lehetünk, és a lelkipásztorokkal együtt emlékezhetünk nagyszüleinkre, szüleinkre, Faragó György lelkipásztorra és hitvesére. Bár ők nagyon szerény emberek voltak, nem kívánták magukat életükben ünnepeltetni, most mégis nagyon jólesik ezen a helyen – boldog gyermekkorunk helyszínén – Róluk beszélni.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Vendég szolgálattevők igehirdetései is gazdagították az új esztendő első negyedévében a sárospataki gyülekezet lelki életét, amikor Fejér Zoltán gimnáziumi vallástanár, Végh Tamás budapest-fasori lelkipásztor, Pásztor Gyula teológiai tanár, lelkigondozó, dr. Hermanné Frencel Erzsébet váncsodi lelkész és Köntös László dunántúli egyházkerületi főjegyző, gyűjteményi igazgató szolgálatának lehetett részese.

 • Evangélizációs napok Mádon

  A Mádi Református Egyházközségben március másodikától ötödikéig evangélizációs napokat tartottunk. Estéről estére meghívott vendégek szolgáltak közöttünk, és tanításuk alapján arra a kérdésre kerestünk választ, hogy miként fejezhetjük ki hitünket, hogyan tehetünk vallást Megváltó Krisztusunkról.

 • Sárospataki hírcsokor

  Az Iowa állambeli Waverly városa evangélikus egyetemének kórusa látogatott Sárospatakra európai koncertkörútja során. A 85 tagú kitűnő együttest sárospataki családok látták vendégül. Önálló koncertjük mellett zenei szolgálatot végeztek a ballagási és anyák napi istentiszteleten. A Wartburg váráról elnevezett kórust népes delegáció fogadta Eisenachból, akik sárospataki testvérvárosi kapcsolat keretében voltak jelen.

 • Találkozzunk Tokajban!

  Akit az Isten magyarnak teremtett, és itt tartott a Kárpát-medencében a szabadmadár tépte szegfűs időszakban éppúgy, mint évtizedekkel korában az „átkosban”, az nem tud a jelenlegi határainkon túl élő testvéreinkre úgy gondolni, mint: 23 millió románra, akárhány millió szlovákra, stb.

 • Beszámoló a szerencsi templom renoválásáról

  Egy norvég alapú pályázat adott lehetőséget Szerencsen a történelmi városközpont épületeinek felújítására. Három épület tartozik bele ebbe az együttesbe, köztük van református templomunk is környezetével együtt.

 • Presbiteri Konferencia a Zempléni Református Egyházmegyében

  A hosszú tél után Istennek kegyelméből 2011. április 1-jén és 2-án Szerencsen presbiteri konferencián vehettünk részt nagy létszámú hívő közösségben. Szükség volt erre az alkalomra, erre a lelki töltődést adó ajándékra.

 • Király László lelkipásztorra emlékezünk

  Méltó és illő, hogy emlékezzünk azokra a lelkipásztorokra, akik előttünk jártak, és akik nemcsak lelkipásztori szolgálatukat, hanem földi életüket is befejezték. A zempléni egyházmegye példát mutat ebben az emlékezésben.

 • Élményszüret sérült gyermekek számára Mádon

  Jézus arra tanított minket, hogy lássuk meg: a szenvedésből, a nyomorúságból áldás is lehet. Jézus nem csak beszélt erről, hanem keresztet hordozott, töviskoszorút, és mi lett belőle? Isten kegyelme, bűnbocsánat és örök élet.

 • Lelkészbeiktatás a kovácsvágási református gyülekezetben

  Kovácsvágás, ez a kis hegyközi falu élni akar. Tragikus hirtelenséggel veszítette el előző lelkipásztorát és hirtelen maradt magára, de kész volt arra, hogy új lelkészt fogadjon. Az új lelkész szívesen jött a családjával együtt, mert egyből megtapasztalta a hegyközi emberek meleg szeretetét, látta a falu élni akarását, az emberek lelkesedését.

 • Új köntösben a füzérkomlósi református templom

  Gyülekezetünk templomában nagy változások történtek az elmúlt két évben, kis templomunk jelentős felújítási folyamatokon esett át. Nagy esemény ez egy kis közösség életében, amikor megtapasztalhatjuk a hit erejét, Isten segítségét, hiszen józan belátással, csupán az észérvekre hagyatkozva aligha remélhettük volna, hogy ez a csoda itt megtörténhet.

 • Semmi sem szakíthat el...

  A több mint 15 éves testvérgyülekezeti kapcsolat tette természetessé a szatmárnémeti láncos templom lelkipásztorai, családtagjai és számos gyülekezeti tag számára, hogy a magyar állampolgársági esküt Sárospatakon tegyék le, és itt éljék át, hogy újra a magyar nemzet testéhez tartozhatnak.

 • Hálaadás a megújult ricsei templomért

  Mi kell ahhoz, hogy egy református templom zsúfolásig megteljen délelőtt, délután? Kicsi templom, vagy inkább nagy gyülekezet. 1828-ban a ricsei reformátusok úgy döntöttek, olyan templomot építenek, ahová az egész falu elfér, nem kis gondot okozva ezzel a kései utódoknak.

 • Bodrogközi presbiterek találkozója Karcsán

  Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket…” (Jn 15,16) Gyülekezeti lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok készülnek arra a feladatra, melyet egyházi törvényünk szerint minden hatodik évben meg kell tenni, a tisztújítás feladatára. Bodrogköz gyülekezetei és lelkipásztorai is úgy éreztük, szükség van arra, hogy ne csupán gyülekezeteinkben, hanem egy nagyobb közösségben is tanuljunk egymástól, hiszen ebben a küldetésben is épülhetünk egymás által.

 • Ige és zene

  A sátoraljaújhelyi gyülekezetben ünnepi hetünk volt november 6. és 13. között. November 6-án választottunk új presbitériumot. Hisszük, Istenünk megáldja a 32 tagból álló megújult munkatársi közösség munkáját.

 • „Jézusnak számít a kicsi”

  A Zempléni Református Egyházmegye ebben az évben 2011. november 13-án Lácacsékén a református templomban tartotta meg a Szórvány- és Kisgyülekezetek találkozóját. Nagy örömmel és buzgósággal készültünk erre a találkozóra.

 • Hálaadás a reformáció ünnepén – ÉRT 2011, Tokaj

  Ismét ünnepelni gyűltek össze Tokajban a reformátusok. Mintegy öt hónappal az Észak-keleti Református Találkozó (ÉRT) július 1-3. közötti ünnepségsorozata után 2011. október 31-én, a reformáció emléknapján, a rendezvény lezárására került sor. Ugyanis az egyházi vezetés fontosnak tartotta, hogy köszönetét fejezze ki Tokaj Város Polgármesterének és Képviselő-testületének, mindazért a segítségért, közreműködésért, amelyet nyújtottak az ÉRT megrendezése során.

 • „Út az életért”

  2011. október 14-én, Lácacsékén és Semjénben a Református Missziói Központ által szervezett ingyenes szűrővizsgálatokra került sor. Délelőtt fél 10-től 13 óráig vérnyomásmérés, vércukorszint-, EKG-vizsgálat, és akinél indokolt volt, légzésfunkció-mérést végeztek. A program célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken a helyi református egyházközségek bevonásával ingyen elérhetővé tegyék a vizsgálatokat.

 • Presbiteri konferencia Nagyrozvágyon

  2012. február 19-én presbiteri konferenciát tartottunk a Nagyrozvágyi Általános Iskola tornatermében. A bodroghalmi, az alsó- és felsőberecki, a pálházai és bózsvai, illetve a nagy- és kisrozvágyi presbitériumok között fennálló kapcsolatok ápolása, valamint a közös lelki-hitbeli erősödés céljából tartottuk meg tavaszi presbiteri konferenciánkat ezúttal Nagyrozvágyon.

 • Templom és iskola – egyházközségi tanulmányi napot rendeztek Sátoraljaújhelyen

  A keresztyén nevelés pilléreiről, a Tiszáninneni Református Egyházkerület iskoláztatási programjáról, és az állami közoktatás mai kérdéseiről is szó volt a február 4-én Sátoraljaújhelyen tartott egyházközségi tanulmányi napon. A program keretében ismertették a szeptemberben induló Petőfi Sándor Református Általános Iskola terveit és feladatait is.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Ökumenikus alkalmak.

  A hagyományos imahét megtartása mellett a Református Gimnázium közössége is ökumenikus istentisztelet keretében készült az új esztendőre, valamint immár hatodik alkalommal került megrendezésre március első péntekjén a nők nemzetközi imanapja.

   

 • Evangelizáció Füzérradványban

  Január utolsó hete az evangelizáció jegyében telt Füzérradványban. Az elveszettség érzéséről beszélgettünk, első alkalommal Tóth Tamás lelkipásztorunk mellett vendégünk volt Tar László mádi református lelkész, aki az elveszett juh példabeszédét magyarázta. Jó érzéssel hallgattuk szavait, felemelő volt arra gondolni, hogy minket is vár valaki, aki szeret, aki felemel, aki a tenyerében akar tartani bennünket, nekünk csak annyit kell tennünk, hogy figyelünk rá, a mi jó Istenünkre, szólunk hozzá, keressük Őt gondjainkban, bánatainkban, és Ő mindig meghallgat minket, és segít.

 • Mint Krisztus szolgái

  2012. január 1-jével szolgálatba lépő gyülekezeti tisztségviselők a Zempléni Egyházmegyében találkozásra, megbeszélésre gyűltek össze februárban, illetve március elején.

 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 12/A osztálya egy hétvégét töltött Sárospatakon. Az érettségi előtt élő történelemóraként fogadták a diákok a Kollégium, a Vár történetét és Széphalomban Kazinczy örökségét.
 • Presbiterképzés Tokajban

  Hosszú évek óta jól bevett gyakorlat a tokaji gyülekezetben, hogy a hosszúra nyúló januári, februári estéken valamilyen módon presbiterképzés keretein belül elmélyed presbiter és lelkipásztor Isten igéjében, törvényében, kegyelmének megnyilvánulási formáiban.
 • Családi napközi Erdőbényén

  Gyülekezetünk területén zömében idős emberek élnek, s a köréjük csoportosult szolgálatokat a gyülekezet megtalálta. A gyermekek körében a hittan, káté, gyermek-istentisztelet alkalmain túl is szerettünk volna valamilyen átfogóbb lehetőséget találni.

 • Egyházmegyei focibajnokság Alsóbereckiben

  A szeles és felhőket kergető virágvasárnapot megelőző szombaton Alsóbereckiben, a Tichy Lajos sporttelepen gyűltek össze a Zempléni Református Egyházmegye focit kedvelő hittanosai, az őket elkísérő lelkipásztorok és lelkes kísérő gyülekezeti tagok.
 • Húsvéti koncert Mezőzomboron

  A hagyományoktól eltérően készültünk a feltámadás ünnepére az idén. Április 5-én este 18.30-kor a Magyar Continental Singers együttes volt a vendégünk.
 • Szűcs István (1910-1974)

  Szakolyban született 1910 karácsony estéjén egy szegény sorsú, de igyekvő házaspár tizenegyedik gyermekeként.

 • Hittantáborok Zemplénben

  Az idei nyár sem múlhatott el sok gyülekezetben a gyerekek táboroztatása nélkül, hogy élményekkel és ismeretekkel gazdagodhassanak, együtt lehessenek a nyári napokon, és persze nem utolsósorban nagy segítség az a szülőknek, hogy biztonságban tudhatják gyermekeiket a nyári szünet egy idejére.

 • Angol tábor a Zempléni Református Egyházmegyében

  2012 tavaszán vetődött fel a gondolat dr. Börzsönyi József esperes részéről, hogy jó lenne egy tábort szervezni a fiataloknak itt a megyében. Sokáig csak gondolati síkon élt ez a vágy bennünk, de az egyházmegye közgyűlésére már eldöntöttük, ki fogjuk hirdetni, és ha lesz megfelelő létszámú gyermek, akkor belefogunk.
 • Életképek a Zempléni Református Átmeneti Anyaotthonból

  Amikor e sorok íródnak, már szeptember közepe van, ismét megindult a tanév a gyermekek számára. Azonban a mögöttünk lévő hónapokban is volt bőséggel sok esemény, melyeket most szeretnék megosztani e sorok olvasóival.

 • Kovácsvágási nyáresti koncert a református templomban

  A Magyar Continental Singers Együttes adott koncertet augusztus 25-én, egy gyönyörű nyári estén a kovácsvágási református templomban. A szép számban összegyűlt hallgatóság – a környező falvakból is érkeztek emberek – elbűvölten hallgatta-látta a fiatal arcokat, akikről sugárzott az öröm és az Istenbe vetett bizalom. A több mint egy órát boldog énekléssel, örömzenéléssel, tánccal töltötték meg.

 • Hálaadás templomunk építésének 100. évfordulóján

  Nagyrozvágy kis település a Bodrogközben. 2012. szeptember 23-a mégis nagy ünnep volt a falu életében. Kettős ünnep, hiszen e napon ünnepeltük templomunk 100. születésnapját, és köszöntöttük az 50-60-70 éve konfirmált testvéreinket. Délután 3 órakor kezdődött a hálaadó istentisztelet.

 • A 100 éves vámosújfalui templom ünnepe

  2000 éves a keresztyénség, 1100 éves a magyar keresztyénség, s mi most itt Vámosújfaluban a 100 éves református templomért adtunk hálát a Mindenható Istennek. De nemcsak 100 éve vannak Vámosújfaluban reformátusok, hiszen ez az ötödik református templom.
 • „Kinek akarsz tetszeni?” Presbiteri találkozó Pálházán

  Négy évvel ezelőtt Hegyköz és Bodrogköz néhány gyülekezetének lelkipásztora úgy gondolta, hogy Isten előtt kedves lenne, ha a presbitériumok évi két alkalommal, tavasszal és ősszel egy találkozóra összegyűlnének.
 • Jubiláló konfirmandusok találkozója Karcsán

  „Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent Igéd hallására…” hangzott fel az ősi 164. dicséret 2012. november 4-én kezdőénekként a második alkalommal megrendezett találkozón, az úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteleten.