Történelmi lelkészbeiktatás Felsőbereckiben

A településről a most beiktatott lelkipásztor a helyi református egyházközségekről írott dolgozatában így nyújt rövid jellemzést: „...a kicsiny településekről, Alsóbereckiről és Felsőbereckiről országunk lakóinak 90%-a semmit sem tud. A fennmaradó 10%-nak a fele azok közé tartozik, akik utazásaik, tanulmányaik közben találkoztak a települések nevével, vagy hajnalonként hallgatják a rádió vízállásjelentését, hiszen a Bodrog folyó itt folyik be országunk területére a szomszédos Szlovákiából. Ezért a falvak nevén kívül még azt is tudják, hogy a Bodrogközben a szlovák határ mellett élik életüket a falvak lakói."

A kicsiny közösségek életében 1933-ban, tehát kerek 75 esztendeje történt, hogy „Isten gondviselő kegyelme megadta ... azt az örömet, hogy a tiszáninneni református egyházkerületünk püspökét: főtiszteletű és méltóságos Farkas István püspök urat, magas kíséretével, generális vizitációra gyülekezetünk kebelében üdvözölhesse." 1949-ben dr. Enyedi Andor tett emlékezetes püspöki látogatást, vagyis pontosan 59 évvel ezelőtt. Ezért különösen ünnepivé tette a lelkészbeiktatást az egyházkerület jelenlegi püspökének részvétele, áldáskívánó köszöntése.

A beiktatást Börzsönyi József zempléni esperes végezte, beiktatási beszédét az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetéből választott igeszakaszra alapozva, s felhívta a gyülekezet figyelmét a lelkipásztor életének egy rendkívül fontos mozzanatára: arra, hogy imádsággal és áldásmondással veszik körül elindulásakor.

Darvas Szilárd, a beiktatott lelkipásztor a Róma 15,14-21 verseket választotta igehirdetése alapjának, amelyben többek között személyes hangvételűen megfogalmazott gondolatokkal értékelte a gyülekezethez való viszonyát.

Az istentiszteletet még ünnepibbé tette egy alsóberecki gyülekezeti tag szavalata, valamint a felsőberecki gyülekezeti kórus szolgálata.

Nyilvános presbiteri gyűlés keretében elsőként Csomós József püspök köszöntötte a beiktatott lelkipásztort a 2Thessz 2,13-15 verseivel: „...ezért tehát testvéreim álljatok szilárdan..." Ezt követte a Szathmáry család zenei köszöntője. A beiktatott lelkipásztort és hitvestársát, Laczkó Gabriellát - a társegyházközségek Alsóbereckiben beiktatott lelkipásztorát - a társegyházközségek nevében Bényei István (Alsóberecki) és ifj. Tóth Gyula (Felsőberecki) köszöntötték, csakúgy, mint a két község polgármesterei, valamint a római és görög katolikus szolgatársak is.

Az ünnepi alkalom után szeretetvendégség várta a résztvevőket.

(a szerk.)