Közérdekű adatok

Tájékoztató a közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályairól


Közérdekű és közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus úton egyaránt az alábbi elérhetőségeinken:

Szóban
(személyesen):
3525 Miskolc,
Kossuth u. 17.
Telefonon: +3646563563
06 30/432 60 08
Írásban
(postai úton):
3525 Miskolc,
Kossuth u. 17.
Elektronikusan
(e-mail-ben):
phivatal@tirek.hu

Az adatigénylés menete

Az adatigénylés során az igénylőnek meg kell adnia a nevét, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. Ezen adatokat a közérdekű adatigénylések nyilvántartására vonatkozó jogszabályi kötelezettségünk teljesítése céljából legfeljebb egy évig megőrizhetjük, azt követően kötelesek vagyunk törölni. Adatai kezeléséről az adatigénylő bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, felhívjuk az igénylő figyelmét az adatigénylés pontosítására.

Amennyiben az igényelt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat korábban (pl.: weboldalunkon) már közzétételre került, a válaszban a kért adatot tartalmazó nyilvános forrást is megjelölhetjük.

Az adatigénylésnek az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget teszünk, amennyiben a kért adat megismerhető és az igénylés teljesítéséhez kapcsolódóan nem állapítunk meg költségtérítést.

Költségtérítés

Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az alaptevékenységünk ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor az igénylés teljesítésére vonatkozó határidő 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt tájékoztatjuk.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat, illetve készíthet. Az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthatunk meg, amelynek összegéről az igénylőt szintén az igény teljesítését megelőzően tájékoztatjuk. Az adatigénylőnek ez esetben a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül van módja nyilatkozni arról, hogy az igénylését fenntartja-e?

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők figyelembe:

 • papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb
  • 130 Ft / másolt A/4-es oldal,
  • 260 Ft / másolt A/3-as oldal,
 • papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb
  • 12 Ft / másolt A/4-es oldal,
  • 24 Ft / másolt A/3-as oldal,
 • optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft / adathordozó,
 • elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége.

A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges másolt oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma a tízet meghaladja.

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi mértékek vehetők figyelembe:

 • az adatigénylő részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja,
 • az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja.

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége abban a mértékben vehető figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama meghaladja a 4 munkaórát.

Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hoztuk és az igény az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével kerül teljesítésre, a tájékoztatásért 5000 Ft költségtérítést állapítunk meg.

A költségtérítés mértékéről történő tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Ha az igényét fenntartja, a költségtérítést 15 napos határidővel köteles megfizetni.

Az adatigénylés elutasítása

Nem vagyunk kötelesek eleget tenni az adatigénylésnek, ha:

 • az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható;
 • azonos igénylő egy éven belül azonos adatkörre irányuló adatigénylést nyújtott be, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban időközben változás nem történt;
 • az adatigénylés jogszabályban meghatározott módon nem megismerhető adatra, például minősített adatra vonatkozik;
 • az adatigénylés tárgya döntés megalapozását szolgáló adat, amely a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános, amennyiben az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja vagy az adat megismerése a törvényes működésünk rendjét vagy feladat- és hatáskörünk illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyezteti.

Amennyiben az adatigénylést elutasítjuk, akkor az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesítjük az igénylőt.

Jogorvoslat

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, illetve a fentiekben meghatározott esetekben meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a területileg illetékes bírósághoz fordulhat, illetve bejelentést tehet és vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH)
Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Keresetét az Ön döntése alapján lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától, hatósági vizsgálat esetén az annak lezárásáról szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Alkalmazott jogszabályok

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat igénylésére, az adatigénylés kezelésére és teljesítésének szabályaira vonatkozó jogszabályi előírások: