Lelkészbeiktatás Olaszliszkán

A beiktató istentisztelet egyben hálaadó istentisztelet is volt. Az új lelkészünket úgy vártuk, hogy a lelkészlakást kívül-belül teljesen felújítottuk, a 21. század igényei szerint.

A beiktatást dr. Börzsönyi József esperes-rektor úr végezte el. A zsúfolásig megtelt templomban együtt voltunk nemcsak a helyi reformátusok, de a szomszédos gyülekezetek küldöttségei és a helyi görög- és római katolikus testvérek is.

Főtiszteletű dr. Börzsönyi József esperes-rektor úr beiktató igehirdetésében arról szólt, hogy szükség van lelki őrállókra, akik lelki értékeinket őrzik és óvják. Ilyen őrállók a lelkipásztorok, és ezt a feladatot kell ellátnia a beiktatandó lelkésznek is.

Nagytiszteletű Egeresi Gábor igehirdetésében a hálaadás szükségességére hívta fel a gyülekezet figyelmét a 103. zsoltár alapján. A beiktatás és az igehirdetések után a nagy számban jelenlévő lelkipásztorok kérték Isten áldását a beiktatott lelkipásztorra és a gyülekezetre. A köszöntések során megszólalt a Zempléni Református Egyházmegye nevében dr. Erdei Pál főgondnok, aki személyes, időnként elfogódott hangvételben köszöntötte a gyülekezetet és lelkipásztorát.

Fekete Gyula polgármester úr a község nevében köszöntötte a gyülekezetet és a lelkészt, kiemelve azt a jó viszonyt, amit a falu vezetése a helyi egyházakkal fenntart.

Járásiné Kassai Éva, a gyülekezet gondnoka köszöntőjében részletesen beszámolt a lelkészválasztásról és a parókia felújításáról. Köszönetet mondott név szerint is dr. Börzsönyi József esperes-rektor úrnak azért a nagyon jelentős anyagi támogatásért, amivel az Egyházmegye hozzájárult a parókia felújításához. Külön köszönetet mondott Fekete Gyula polgármester úrnak is, aki szintén jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a lelkészlakás kívülről is új megjelenést kapjon. Megköszönte az egyháztagoknak is azt a sok munkát, amelyet a lelkészlakáson, a parókia udvarán és kertjén, valamint a templom körül végeztek, nagy lelkesedéssel. Ezután az ajándékok átadására került sor.

A köszöntések elhangzása után Karikás Sándorné presbiter saját versével köszöntötte az új lelkészt. Az istentiszteletet végén a gyülekezet elénekelte nemzeti imádságunkat. Ezután szeretetvendégségre került sor, amelyet a helyi kultúrházban rendezett meg a gyülekezet.

Teremtő Atyánknak adunk hálát ezért a gyönyörű napért és reméljük, áldásaiban ezután is részesedünk.

egy presbiter