Semjéni híradások

Ezek a találkozók arra buzdítottak minket, hogy viszonzásul mi is nőszövetségi találkozót szervezzünk, hogy az együttlétek alkalmával összetartozásunkat erősítsük és egymás hite által épüljünk. Nagy örömmel kezdtünk ennek a találkozónak a megszervezéséhez, amelyre szeretettel hívtuk a környékbeli nőszövetségeket. Így lehettünk együtt ezen a vasárnap délután a zemplénagárdi, a révleányvári, a nagyrozvágyi és a szlovákiai Perbenyik község nőszövetségének tagjaival. A helyi gyülekezet tagjain túl a lácacsékei gyülekezet nőtagjait is meghívtuk, bár ott nem működik nőszövetség, de mivel egy a lelkipásztor a két gyülekezetben, úgy gondoltuk ők is részesüljenek e szép nap eseményeiből.

A találkozón az igehirdetés szolgálatát a perbenyiki lelkipásztor, Szabóné Kozár Éva végezte Márk 12: 28-34. versei alapján, a 34. vers második felét emelte ki: „Nem vagy messze az Isten országától." Nagy örömünkre szolgált, hogy az istentiszteleten a perbenyiki tiszteletes asszony lánya, Szunyitráné Szabó Mirjam végezte a kántori szolgálatot.

Az igehirdetés után a jelenlévő nőszövetségek néhány mondatban bemutatkoztak. Elmondták, hogy mikor alakultak, milyen szolgálatot végeznek, hogy telik a gyülekezetben való munkálkodásuk. Énekekkel, versekkel szolgáltak közöttünk.

A nőszövetségi találkozóra meghívtuk a szomszéd község lelkipásztorát, Tóth Zoltánt egy előadásra, hogy a Kálvin emlékévek jegyében szervezett kirándulásról és Kálvin János életútjáról betekintést adjon a jelenlévőknek. Ezen a Kálvin körutazáson Fülöpné Vadon Erzsébet semjéni lelkipásztor is részt vehetett, ő így személyesen átélhette mindazt, amit mi jelenlévők a lelkipásztor elmondásából megismerhettünk. Tartalmas beszámolót hallottunk.

A találkozón résztvevő testvéreket szeretetvendégségre hívtuk meg, amelyre a helyi nőszövetség tagjai lelkesen és nagy szeretettel készültek. A szeretetvendégségre a polgármesteri hivatal termében kerülhetett sor, ahol több mint kilencvenen lehettünk együtt. Az együttlét során a nőszövetségek tagjainak lehetősége nyílt barátkozni, beszélgetni és mindennapi életükbe betekintést adni. Külön örömünkre szolgált, hogy határ menti település lévén, szlovákiai testvéreinkkel is egyre szorosabb kapcsolatot építhetünk ki. A földrajzi határok ugyan elválasztanak minket, de Istenben egyek vagyunk.

Istennek adunk hálát ezért a találkozóért, amelyet az Ő szeretete által megáldott. Övé a dicsőség most és mindenkor.

Deák Sándorné

2009. október 17-én szombat délután nagy ünnepségen vehettünk részt a semjéni nőszövetségünkkel. Juhász Ferencné született Kovács Gizella asszonytestvérünk 100. születésnapját ünnepeltük. Gizi néni a legidősebb lakosa településünknek. Népes családja körében köszöntöttük, hiszen több mint 200-an vehettünk részt az ünnepségen. Gizi néni 7 gyermeknek adott életet, két gyermekét kicsi korában temetett el, egy fia pedig felnőttként halt meg, 4 élő gyermeke, 26 unokája, 76 dédunokája és 69 ükunokája van.

5 Mózes 8: 2. versét olvastam fel köszöntésként: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr!"

Kedves ünneplő család, szeretett egybegyűltek!

Emlékezésre hív bennünket Isten! Ez a család is emlékezik és ünnepel ma, a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, üknagymama 100. születésnapjára gyűltünk egybe. Az emlékezés óráiban pedig megtelik a szívünk hálaadással, látva azt, hogy a kegyelmes Isten hogyan vezette az úton édesanyátokat, hogyan oltalmazta, óvta és őrizte meg őt. Bizonyára nagyon sok szép és boldog emlék idéződik fel bennetek és csordultig van a szívetek hálaadással, mert Isten szeretete, kegyelme a 100 esztendő, amit most ünnepelhetünk. Milyen nagy ajándéka ez Istennek, és milyen keveseknek adatik ez meg, hiszen még a zsoltáros is így fogalmaz: életünk ideje 70 vagy ha több 80 esztendő. Hála Istennek, hogy Gizi néninek megadatott a 100 év, hála Istennek, hogy szerető gyermekek, unokák, szerető családtagok veszik körül.

Végezetül pedig a 118. zsoltár 23. versét hadd mondjam köszöntésképpen: „Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen."

Igen, ezt a napot is Isten adta nekünk a hálaadásra, a köszönetmondásra és az emlékezésre. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Kívánom Isten gazdag áldását Gizi néni életére, kedves családjára.

Áldja meg a mindenható Isten az életét, és őrizze továbbra is szerető családja körében. Isten éltesse erőben, egészségben és szeretetben!

Október 22-én a felvidéki kisgéresi református gyülekezet hívott meg bennünket zenés bűnbánati istentiszteletre. Az igehirdetés szolgálatát e sorok írója végezte, az igehirdetésben a „Sola Scriptura" azaz egyedül a Szentírás reformátori alapgondolatot emeltem ki, majd pedig a gyülekezetünk nőszövetségével énekekkel és verssel szolgáltunk. Megtanítottuk a „Hozzád jövünk Uram, ó segíts" kezdetű éneket, amely nagyon megtetszett a gyülekezetnek. Mi Semjénből 20-an voltunk, a kisgéresiek pedig 60-an voltak. Így egy nagyon szép bűnbánati istentiszteleten lehettünk együtt. Hálásak vagyunk minden egyes testvéri találkozásért, ebben az évben már harmadik alkalommal lehettünk együtt. Isten áldja meg a kisgéresi gyülekezet életét.

Lácacsékén a református temetőben 2009. október 31-én Téglás Géza gondnok, Fogas Imréné presbiter, dr. Bereczkiné Körmöndi Zsuzsanna pártoló tag és Fülöpné Vadon Erzsébet lelkipásztor megkoszorúzták gyülekeztünk két egykori lelkipásztorának sírját. Sáfár István 1912-től 1936-ig volt az egyházközség lelkipásztora. Kovács József 1978-tól 1990-ig szolgált a gyülekezetben. A 134. zsoltár eléneklésével emlékeztünk elhunyt lelkipásztorainkra, emlékük kegyelettel él a szívünkben.

Fülöpné Vadon Erzsébet