Beszámoló a Lorántffy Zsuzsanna emlékév rendezvényeiről

A Zsuzsanna napi megnyitót követően Budapesten a Benkő István Református Gimnázium és Általános Iskola névadója tiszteletére iskolanapot tartott, melynek keretében három újonnan felszerelt szaktanterem felavatása is megtörtént. A fizikai előadó Bay Zoltán terem lett, a rajzterem Lavotha Géza nevét hordozza, a hittanterem pedig Lorántffy Zsuzsanna emlékezetét őrzi. A gazdag programú iskolanapon a diákok szavalataiból, a kis és nagykórus énekeiből összeállított műsort az új termek névadóiról elhangzó előadások követték, valamint átadta Pavletitsné Egressy Mária igazgatónő az „év pedagógusa", korosztályok szerint „az év tanulója" és az „év osztályközössége" kitüntetéseket. Az igazgatónő kifejezte, hogy tudatosan szeretnék őrizni a Zemplénnel és Sárospatak való kapcsolat lelki-szellemi örökségét.

Sárospatakon Vígh Andrásné, a sárospataki nyugdíjasklub vezetője is alkalmat szentelt éves programjukban Sárospatak nagyasszonya életműve megismerésének. Ugyanígy Halász Magdolna a városi könyvtár olvasóköre számára szervezett előadást dr. Dienes Dénes professzor közreműködésével. A 25 éves fennállását ünneplő Művelődés Házában megtartott alkalmakon a hallgatóság nagy érdeklődéssel fogadta e nagy kincset képviselő, de sajnos a tapasztalatok szerint feledésbe merült életművet, amelyre minden Sárospatakinak büszkének kell lennie, hiszen Lorántffy Zsuzsanna támogató és építő munkásságának, köszönheti a város és az iskola hírneve megalapozását. A gyülekezet és Sárospatak népe számára április 18-20. hétvégéje szolgált a Lorántffy Zsuzsannára emlékezés alkalmául. Lorántffy Zsuzsanna életében április 18. nevezetes nap volt. A 16 évét betöltve e napon ünnepelték házastársi szövetségüket Rákóczi Györggyel. Hatvanéves korában pedig ugyanezen a napon ment el a földi világból, és nyerhette el megváltó Urától amaz új szövetség szerint az örök életet. Pénteken a művelődés házában Sarjadó hársfalevél címmel korabeli levelekből szerkesztett irodalmi összeállítás hangzott el Donkó József, Dér Krisztina és Kádárné Szász Hilda előadásában, valamint régi magyar zenét játszott a sátoraljaújhelyi Lavotta kamarazenekar Dombóvári János vezetésével. Szombaton a Rákóczi-várban Lorántffy Zsuzsanna élettörténetének krónikás elbeszélését hallották az érdeklődők. Vasárnap pedig a templomban istentisztelet keretében adott hálát Sárospatak népe nagyasszonya életművéért. Igét hirdetett dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. Köszöntötte az ünnepi alkalomra eljötteket dr. Hörcsik Richárd polgármester. Megtisztelő jelenlétükkel emelték az ünnep fényét a Johannita, a Máltai és a Szent István Lovagrend képviselői, valamint a Szent Erzsébet Történelmi Társaság tagjai. A jubileumi ünnepélyen vette használatba a gyülekezet azt az úrasztalai terítőt, amit egy mai hímző asszony készített el Isten dicsőségére, ősei adományozói példáját követve. A lenvászon terítőn levő minta követi a 17. századi úri hímzés motívumkincsét, és középen Lorántffy Zsuzsanna címerének ismertetőjele, a levágott ágon kisarjadt hársfalevél található, körbevéve a négy evangélista szimbólumaival.

A templomi alkalmat egy történelmi menet követte, melyen a Zempléni Lovas Egyesület tagjai mentek az élen, gyönyörű, ez alkalomra elkészült Rákóczi korabeli díszruháikat magukra öltve. A menet elhaladt a vártemplomnál, ahová egykor Lorántffy Zsuzsannát eltemették. Koszorú került a várra, ahol élt, és amelynek számos részlete az ő elgondolása szerint épült meg. Végül megérkezett a hosszan kígyózó menet a Református Kollégium mellett elhaladva az iskolakertbe, ahol 1931 óta áll a fejedelemasszony szobra, szemeit az egykor általa bőkezűen támogatott iskola jelenlegi nevezetes épületére, az „angol-internátusra" emelve. Az ünnepség mintájául az 1860-ban, Lorántffy Zsuzsanna elhunyta 200. évfordulójakor megtartott ünnepség szolgált, amikor a templomban Tompa Mihály szavalta a most is elhangzott, méltató költeményét. Adja Isten, hogy Lorántffy Zsuzsanna példája ma is sokakat ösztönözzön a hit és haza oltalmazására, tehetsége szerinti támogatására.

Virágh Sándor lelkipásztor