Levelek a vasárnap megszenteléséről

Vasárnap az újbor ünnepén hálát adhattunk a jó termésért az Úristennek. Istentiszteletünkön Pótor László tiszteletes a 123. Zsoltárral köszöntött bennünket: „Hozzád emelem tekintetemet... Úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk." Ugye Te is úgy gondolod, mikor ne lenne nagyobb szükségünk erre a kegyelemre, ha nem a mai zavaros időkben. Az igehirdetés szolgálatát Gál Judit debreceni kórházlelkész végezte (áldja meg az Isten az életét) a 2Péter 1,3-4 verseken keresztül szólt hozzánk Több lehetsz annál, mint aki vagy! címmel: „Ma egy közel 2000 esztendős apostoli levél töredékét kapjuk - de névre szólóan. A levél nagyon tömör és tömény üzenetet közvetít: különleges emberré válhatsz, különleges képességekkel. A többé válás alapja: kegyelemből élő embernek lenni. Ez a kegyelem bőséges, naponta kiárad, ha Istenre figyelve éljük mindennapjainkat. A többé válás folyamata: mindennel megajándékoz, ami az élethez és kegyességhez kell. Mindennel felruház, ami a békességben és szeretetben való növekedéshez szükséges. Megbocsátani tudás, türelem, alázatban való megújulás az Ő ereje által. Tanulhatunk Jézus Krisztustól, ha folyamatosan és figyelmesen olvassuk a Bibliát. Ha szeretjük embertársainkat, a többi dolog már megy magától, és az életünk is sokkal könnyebb és boldogabb lehetne. Nem kell küszködnünk a magánnyal és meg nem értettséggel. Így az isteni természet irányváltást adhat életünknek. Egy új életcél fogalmazódhat meg bennünk. Így a Krisztust elfogadó ember szabaddá válik, hogy új módon éljen: emberséggel, ismerettel, önuralommal, állhatatossággal és szeretettel." Igehirdetés után abban a kegyelemben részesülhettünk, hogy úrvacsorát vehettünk, mely által megbocsáttattak bűneink, és új életet kezdhetünk vagy folytathatjuk kegyelemmel kitöltött életünket.

Délután körzeti csendesnapon vehettünk részt közelből és távolból A Bibliám és én címmel. Személyes hangú szolgálatok hangzottak el. Először Gál Judit beszélt a Bibliához való viszonyáról. Még ma is őrzi édesapjától kapott piros Bibliáját. Azért különleges számára, mert gyermekkorában a legkedvesebb színe a piros szín volt, és a mai napig sem tudja, honnan, de édesapja piros Bibliát ajándékozott neki. Így duplán örült az ajándéknak. Élete során ez az Ige vezette végig: „ne félj, csak higgy!" Így bízta rá Isten kanyargós utakon keresztül a kórházlelkész feladatot. Aztán kivetítő segítségével bemutatott képes beszámolójában hallhattuk (a társadalmi missziók vasárnapján), hogy milyen sok misszióban teljesíthetünk krisztusi feladatot: börtön-, katonai, siket-, vak- és kórházi misszió. Elmondta, hogy a misszió célja: a betegek, család és kórházi dolgozók lelki gondozása. A krisztusi szeretet sok örömöt, lelki könnyebbséget ad a betegeknek és velük kapcsolatban levő embereknek. Fontos a személyes kapcsolaton túl a bibliaolvasás is. A kórházi misszió története a régmúlttól napjainkig:

- krisztusi parancs (apostolok)

- tradicionális orvoslás (gyógyítók, orvosok)

- diakonisszák munkája (testi, lelki gondozás)

- keresztyén közösség leginkább otthon (1990-es évek végéig)

- '90-es évektől már a kórházakban is lehetővé vált.

A szolgálat jelene:

- lelkészi szolgálat (34 lelkész 26 kórházban)

- presbiteri, nőszövetségi szolgálat

A kórházlelkész elmondta, hogy egy-egy beszélgetés, igeolvasás, imádság alkalmával a betegek, családtagok megbékélnek, megkönnyebbülnek a Jézussal való találkozás során. Megerősödnek hitükben, hitre juthatnak, s valóra válik az Ige: „Áldássá lett nekem a nagy keserűség." De felhívta figyelmünket arra is, hogy keresztyén kötelességünk gyülekezeten belül vigyázni egészségünkre, és betegeinket meglátogatni. Jézus mondja: „Beteg voltam és meglátogattatok, jöjjetek én Atyámnak áldottai."

A nyíregyházi Koncz András vallást tett hitéről. Elmondta: bibliaolvasó, vallásos családban nevelkedett. A hadifogság után munkája révén a Bethánia közösségi házban helyezték el, ahol többek között Füle Lajossal volt együtt. Fontos számára az istentiszteletre járás, a hitélet, a Biblia olvasása. Fontos igéket megtanulni és továbbadni is, hiszen sok erőt meríthetünk az Isten szavából. Élő hittel egymásnak szolgáljunk! Ne rejtsük élő hitünket véka alá!

Igét a mádi lelkipásztor, Tar László Péter hirdetett az Apostolok cselekedeteiből: a 8,26-40 alapján. Fülöp élete telve volt lélekkel és békességgel. Figyeljünk Isten szavára, ha szól hozzánk. A mindennapi bibliaolvasáson keresztül ismerjük meg az Igét, hallgassunk Ige magyarázatot. Hirdessük az Úr Igéjét. Isten abban az órában, amikor kell, szádba adja azokat a szavakat, amelyeket ki kell mondanod annak, akit eléd állít Isten. Igehirdetőnket egész életén keresztül egy ige vezette végig: „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!" Ha Isten küld vagy hív, ne keress kifogásokat Te sem! Menj, és teljesítsd küldetésedet! Ne gondolj nagy dolgokra! Elég egy személyes beszélgetés, vigasztalás, együtt örülés, ebédkészítés, bármi, amit Isten nevében teszel. Ha olvasod a Szentírást, visszatérőben vagy Istenhez, ahonnan indultál. Közeledj Istenhez, és Ő is közeledik hozzád. Az igeolvasás békességet ad, engedelmességre tanít. Talán néha nehezen érthetők az Igék, de soha nem értelmetlenek. Ne félj segítséget kérni az értelmezésükhöz! Soha nincs buta kérdés, csak buta választ adó. „Legyünk bibliaolvasó és a Bibliát megélő emberek!" - fejezte be szolgálatát Tar László tiszteletes.

A lelki táplálék után szeretetvendégségben volt részünk. Hála asszonytestvéreink gondoskodásának, sok finomsággal fogadtak bennünket, és örömteli, gazdag beszélgetésekben lehetett részünk.

Ily módon telt el vasárnapunk a Biblia tükrében. Így hát Húgom Te is folytasd buzgón a bibliaolvasást! Kövesd Isten igéjét mindenkor! Áldott legyen az életed. Mihamarabb légy közöttünk!

Csókolunk mindnyájan a gyülekezetből:

Tokaj, 2008. november 11.

Rita