Templomfelújítások Füzérradványban és Kovácsvágáson

A mintegy 70 fős füzérradványi gyülekezet azzal mutatta meg az Isten háza iránti szeretetét, hogy templomának száz éves tornyát - melyben hajdanán toronyóra mutatta az időt - kívülről és belülről is felújította és az elődök iránti tiszteletből modern toronyórát készíttetett. A beruházás értéke 2 950 000 forint. Külső segítségként, 1,5 millió forint építési segélyt kaptunk, a különbözetet részben a helyben élő gyülekezet gazdálkodta ki, részben pedig a Füzérradványból elszármazottak testvéri segítsége fedezte. Ezúton köszönjük meg a támogatásokat. A munkálatokat a gyülekezet gondnoka, Hörcsik László kezdeményezte és szervezte meg, azok minden részletével együtt.

Nagyobb erőfeszítéseket igényelt a 170 fős kovácsvágási gyülekezet 200 éves műemlék temploma tetőszerkezetének és külső falazatának felújítása. Számtalan próbálkozás után, a tetőszerkezet felújítására a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán nyertünk 5 millió forintot. Az önrész fedezésére és a falazat felújítására 4 millió forintot kaptunk a Tiszáninneni Egyházkerülettől. A nem kevés járulékos költségeket (tervrajzok elkészíttetése, műszaki ellenőr díja, pályázatok költségei, stb.) a gyülekezet saját erőből fedezte. Híradásunkban is megköszöntjük az Egyházkerület támogatását. A pályázatok beadásával és a beruházás lebonyolításával kapcsolatos megannyi teendőt Sándor Endre, községünk polgármestere, gyülekezetünk presbitere végezte, időt nem kímélő áldozatos munkával.

Így áldotta meg Isten 2006-ban az Ő házát szerető füzérradványi és kovácsvágási népét. Egyedül Övé a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.

Drs. Varga Zsolt lelkipásztor

Kovácsvágás-Füzérradvány