Lelkészbeiktatás a kovácsvágási református gyülekezetben

A falu régi hagyományokkal bír, már az 1595. évi összeírás idején református temploma volt, 1692-ben fatemplomról olvashatunk feljegyzéseket. Az egyházközség jelenlegi templomát 1807-15 között építtette fel késő barokk stílusban.

„A kovácsvágási egyház tagjainak fő jellemvonása az egyházhoz való ragaszkodás, az egyház iránt való áldozatkészség. Templomukat a maguk erejéből építették fel a hívek. Minden egyházi terhet úgy a múltban, mint a jelenben maguk viseltek. A kegyesség úgy az öregeknél, mint az ifjaknál megvan.” –olvashatjuk egy régi feljegyzésben.

Valóban áldozatokat vállaltak, hiszen felújított parókia várta a lelkipásztort, és a templomba járásban, a bibliaórák látogatottságában sem panaszkodhatunk, habár növekedni mindig lehet.

Jelenleg a gyülekezet 149 főt számlál, és a Füzérradványi Református Gyülekezet tartozik még hozzá 59 fővel. Radványról is hasonló jókat lehet elmondani: kicsi, de lelkes élni akaró közösség.

Mindkét településen nagyon jó a falu és a gyülekezet kapcsolata. Kovácsvágáson Sándor Endre polgármester – aki egyben presbiter is – a szívügyének tekinti a gyülekezet előrehaladását és minden eszközzel segíti ezt. Amikor a faluba érkeztem a családommal, a templom és a parókia felújítása gőzerővel haladt előre, immár a negyedik ütemben járt, és ez a munka nagyrészt az ő érdeme.

A teljes külső és belső megújulásnak ez az utolsó fázisa „Vidéki Örökség megőrzése” címen az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében valósult meg, majdnem negyven millió forint értékben.

Minden készen állt tehát arra, hogy ünnepeljünk. A lelkipásztor és családja részéről a beiktatás egyben elköteleződést jelent, aminek a két gyülekezet szeretetteljes fogadtatása jó alapot adott. Ünnepelhettünk továbbá, mert a felújításokkal lehetségessé vált, hogy csupán arra a lelki munkára figyeljek majd az elkövetkezendő időben, amelyre elhívást nyertem: lelkeket vezetni a mi drága Megváltónkhoz.

Az ünnepi istentiszteletre 2011. szeptember 3-án került sor, amely lelkészbeiktatás és egyben hálaadó istentisztelet is volt. Csomós József püspök úr a 105. zsoltár első verse alapján hirdette az Igét. A beiktatás szolgálatát Börzsönyi József esperes úr végezte, majd a Zempléni Református Egyházmegye lelkipásztorai mondtak áldást.

A hálaadó részben gyönyörű verseket hallottunk, valamint a Fejes István Református Vegyeskar szolgálata tette még szebbé az ünnepet. Sándor Endre polgármester köszöntése után beszámolt az eddig elvégzett munkákról, majd Hörcsik Richard országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, utána az MVH képviseletében Koleszár Gábor mondott biztató szavakat. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.

Tóth Tamás lelkipásztor