Hálaadás a reformáció ünnepén – ÉRT 2011, Tokaj

Az előkészületi munkák, amelyek már 2010 decemberében megkezdődtek, eleinte csak ötletelés szintjén, mindazonáltal nagyon komolyan folytak. Ezeknek a beszélgetéseknek adott helyet a Pulai Ede Színház igazgatója, Dévald István, aki rendszeres résztvevője, tanácsadója volt a megbeszéléseknek. A célegyenesbe érve pedig a segítség és a különböző közösségi helyek rendelkezésünkre bocsátása mellett a lebonyolítás igen komoly feladataiból is részt vállalt. Ezen a találkozón együtt lehetett a Kárpát-medence észak-keleti régiójának háromezres közössége, akik megtapasztalhatták azt, hogy milyen jó és áldott dolog, ha az atyafiak egyetértésben lehetnek. Ezt az egyetértést segítette az az isteni kegyelem, melyet a szervezők tapasztaltak meg a város részéről, mind erkölcsi, mind természetbeni támogatás terén, de az évszázados borkultúrában való jártasságában és a szívélyes vendéglátásban is.

Ennek kapcsán érlelődött a gondolat, hogy ezt mi módon viszonozhatnánk, kifejezésre juttatva abbéli örömünket, hogy szoros együttműködő partnere volt a város gyülekezetünknek, egyházunknak.

Ennek a köszönetnyilvánításnak manifesztuma volt az a három egyházi címerrel ékített zászló, amit a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) püspöke, Csomós József adományozott. Így örvendeztetve meg Májer János polgármester urat a Magyar Református Egyház címeres zászlójával. Míg a város képviselőtestületének szánt TIREK címeres zászlót Dévald István vette át Kis Gergely Márton, helyi lelkipásztortól. Majd pedig az ünnepségnek és a rendezvénynek helyet adó tokaji egyházközségnek adatott át a Zempléni Egyházmegye zászlaja dr. Börzsönyi József esperes úr által.

Ezen ünnepi alkalmon részesek lehettek a jelenlévők egy egyháztörténeti előadásnak is, melyben dr. Dienes Dénes sárospataki professzor többek között Batizi Andrásról, az énekszerző prédikátor tokaji forgolódásáról és alapvetően a városnak a reformációhoz kötődő viszonyáról beszélt.

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult, amit a gyülekezet áldott kezű tagjai szeretettel készítettek és kínáltak a vendégek számára egy pohár jó tokajival. Isten áldja meg az atyafiakat abban az áldott közösségben, amelyre hívott bennünket az Úr Jézus Krisztus az egy testben.

Kis Gergely Márton