Borsod-Gömöri Egyházmegye

 • Közgyűlés Mezőcsáton

  A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye ez évi rendes közgyűlését május 17-én Mezőcsáton tartotta.
 • Kiálításmegnyitó Keleméren

  2003. június 26-án nyitotta meg Csomós József püspök Keleméren a Tompa Mihály Emlékház felújított, állandó kiállítását.
 • Megemlékezések

  Filep Zoltán Gusztáv református lelkipásztor. Született 1933. május 11-én Egerlövőn dr. Filep Gusztáv alsó-borsodi esperes és Jeney Borbála gyermekeként.

 • Közgyűlési összefoglaló

  A Borsod-Gömöri Egyházmegyénkben a 2002. december 13-án Miskolcon tartott Egyházmegyei Közgyűlésen történt meg a megyei választási eredmények kihirdetése.
 • Tanévnyitó Mezőcsáton

  Főtiszteletű Püspök Úr, Főgondnok Úr, Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Gyülekezet!
   Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet! Tanévnyitóra gyűltünk össze, de ez az esemény rendhagyó, így az én beszédem is inkább egy rendhagyó köszöntés lesz.
 • Adj új erőt, Urunk! - (10 éves a Bőcsi Református Nőszövetség)

  Adj új erőt, Urunk… - így kezdődik egyik kedves énekünk, mert Isten megújító erejére naponta szükségünk van. Ezzel az énekkel köszöntöttük ez év július 26-án nőkonferenciánk résztvevőit, amelyet abból az alkalomból rendeztünk, hogy fennállásának 10. évfordulóját ünnepelhette a Bőcsi Református Nőszövetség.
   

 • Rendhagyó istentisztelet Harsányban

  Ifjabb Szombathy Dénes harsányi lelkipásztor meghívott bennünket, hogy vegyünk részt egyik nyári szabadtéri istentiszteletükön. Örömmel tettünk eleget a meghívásnak.
 • Református Percek az Európa Rádió Miskolc Programjában

  Mindennapjainkban egyre több szó esik arról, hogy az emberek gondolkodását, dolgokra való rálátását, értékrendjét mennyire befolyásolja a média. Lassan odáig jutunk, hogy az ember azt gondol dolgokról, jelenségekről, amit gondoltatnak vele, amilyen irányban meghatározzák gondolkodását.
 • A 75 éves Szathmáry Sándor professzor köszöntése

  Születésnapján, január 28-án az Egyházkerületi Székházban köszöntötték dr. Szathmáry Sándor professzort az egyházkerület vezetői, a Doktorok Kollégiuma elnöksége, valamint a Püspöki Hivatal munkatársai.
 • Köszöntjük a 90 éves Kóris Lajos bácsit

  „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő" - olvassuk hitvalló imádságunkban, a 90. zsoltárban. Az átlagéletkor mögött az van, hogy vannak, akik rövidebb, vannak, akik hosszabb ideig élnek annál. Isten megajándékozta Kóris Lajos lelkipásztor testvérünket és atyánkat azzal, hogy 90. születésnapját ünnepelheti és ünnepelhetjük, megajándékozta családját és egyházunkat, közelebbről a tiszáninneni egyházkerületet, hogy mindeddig megtartotta, munkával, szolgálatokkal bízta meg közöttünk.
 • Köszöntjük a 90 éves Szilágyi István lelkipásztort

  Szilágyi István lelkipásztort - felesége, Erzsike társaságában - Miskolcon, a Palóczi utcai lakásukban kértem, hogy emlékezzen vissza hosszú, nehéz, mégis szép és gazdag lelkipásztori munkájára.

 • Nemzetközi hospice konferencia a Székházban

  A VI. Hospice-Palliatív Kongresszus került megrendezésre az Egyházkerület Székházában április 23-24-én. A 210 résztvevő az ország és a világ különböző részéből érkezett erre az alkalomra.

 • Harsányi "akadályverseny" 2004

  Az idén május 22-én került sor az immár hagyományosnak mondható harsányi akadályverseny megrendezésére. Ez az esemény minden esztendőben a hitoktatásban résztvevő - többnyire általános iskolás - gyermekek együttléte.

 • „Erősítsük meg kezeinket az Úrban!"

  Április 24-én tartottak találkozót 12 miskolci református gyülekezetből érkező presbiterek, gyülekezeti munkások és lelkipásztorok.

   

 • Hálaadó istentisztelet Sajóbábonyban

  Szeptember utolsó vasárnapján délután 2 órára hálaadásra hívtak és szóltak a harangok. A meghívott vendégek, a gyülekezet tagjai örömmel jelentek meg Isten házában, szépen felújított templomában. Régi vágyuk és óhajuk teljesült a gyülekezet tagjainak, amikor augusztus elején elkezdődött a templom belső felújítása.
 • Református Óvoda Mezőcsáton

  Nagy örömmel és hálaadással írtam folyóiratunk 1993. évfolyamának októberi számában arról, hogy '92 augusztus 30-án ünnepélyes templomi tanévnyitó istentisztelettel megnyitotta kapuit újra alapított református általános iskolánk, 16 kisdiákkal és két tanító nénivel.

 • Emléktábla avatás Tiszatarjánban

  Ünnepi istentiszteletre hívogattak a harangok Tiszatarjánban 2004. augusztus 22-én délután. A gyülekezet közösen emlékezett a kései utódokkal a faluban élt Édes Gergely költőre, lelkipásztorra, valamint fiára, az 1843-tól 1863-ig helyben szolgáló Édes Albertre és unokájára, az 1863-1900-ig helyben szolgáló Édes Vincére.

 • „Laus viventi Deo – Dicsőség az élő Istennek!”

  Hálaadó istentiszteletre hívogattak a harangok a dédesi református templomban 2004. október 17-én, vasárnap délután. Volt ok a hálaadásra, hiszen az 1801-ben épült templom teljes belső műemléki rekonstrukciója valósult meg Oltai Péter szentendrei építész tervei alapján.

 • Jákfalva ünnepe

  Felemelő ünnep résztvevői lehettek Jákfalva és a környező települések lakosai november 20-án: felszentelték a község újonnan épült ökumenikus templomát.

 • A nők szerepe a család egészségének megőrzésében

  A fenti címmel került sor a Tiszáninneni Református Egyházkerület női lelkészeinek és a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Női Tagozatának közös rendezvényére az Egyházkerületi Székház zsúfolásig megtelt nagytermében, november 17-én.

 • Hálaadó istentisztelet Tiszaújvárosban

  Az egykori Leninváros lakói hosszú évtizedeken keresztül éltek úgy, hogy településükön a templomok tornyai helyett csak gyárkéményeket láthattak. Így a város reformátusai a környező településeken (Tiszaszederkény, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Kesznyéten) vettek részt istentiszteleti alkalmakon, majd a rendszerváltás után a városi Házasságkötő Teremben.

 • Lelkészbeiktatás Mezőcsáton

  A Mezőcsáti Református Egyházközségnek 1802-től 1975-ig két önálló lelkészi állása volt. Közel harminc évnek kellett eltelnie, hogy a második önálló lelkészi állást is újra be lehessen tölteni. 2004. november 7-én ünnepélyes keretek között iktathatták be a segédlelkészi évét is itt töltő Alexa Gábor lelkipásztort a második önálló lelkészi helyre a Mezőcsáti Református Egyházközségbe.

 • Adventi ünnepség a Miskolc-Alsóvárosi gyülekezetben

  Az érzelmek gazdag áramlása, mindenkit eltöltő, emelkedett hangulat, nemesen összeállított, változatos program jellemezte azt a gyülekezeti ünnepséget, amely december 5-én, vasárnap volt a Miskolc-Alsóvárosi gyülekezetben a délutáni, adventi szeretetvendégség keretében.

 • Elkészült a tiszaújvárosi Nikodémus Idősek Otthona

  „... Szükség néktek újonnan születnetek." (Jn 3,7b)

  Minden ember életében vannak sorsfordító pillanatok, ilyen pillanatot jelentett Nikodémus számára az az éjszaka, amit Jézussal tölthetett. Hiába volt farizeus, a törvényeket ismerő, istenfélő ember, a Jézus által elétárt új életeszme nyugtalanította. Kérdéseire kitől kaphatott volna hitelesebb választ, mint magától a Mestertől. Azon az éjszakán Nikodémus megértette, hogy Isten előtt nincs öreg vagy fiatal, gazdag vagy szegény, csak újjászületésre váró lélek.

 • Lelkészként a hadseregben

  Kesznyéteni gyülekezeti lelkészként kaptam felkérést a Debreceni MH.5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár tábori lelkészi szolgálatára, melyet szívesen vállaltam, mert komoly missziói lehetőséget láttam a katonák közötti szolgálatban. Ennek már három éve. Azóta hivatásos katonatisztként végzem ezt a nagyon szép és érdekes szolgálatot. Kesznyétenben - ahol már 14 éve vagyunk jelen - a feleségem végzi a lelkipásztori teendőket. Én a szabadidőmben segítek neki.

 • Tíz- plusz egyéves a sajóládi gyülekezet

  Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy gyülekezetünk elérkezett fennállásának tizenegy éves évfordulójához. Ebből az alkalomból virágvasárnap gyülekezeti délutánt tartottunk imatermünkben.

 • Országos tanévnyitó Mezőcsáton

  Szép hagyománnyá és fontos találkozási pontokká váltak egyházi oktatási rendszerünkben - a kerületenként sorba járó - zsinati szervezésben és helyi lebonyolításban megvalósuló országos tanévnyitók. Kerületünkben lehettünk együtt korábban Miskolcon a Lévay József Gimnáziumunkban, majd a Sárospataki Kollégiumban, most pedig a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolánkban és Óvodánkban Mezőcsáton. Köszönjük a Kerület Elnökségének, a Zsinati Oktatási Bizottságnak bizalmát és támogatását.

 • Mindeddig megsegített bennünket az Úr!

  Várakozással teli időszakot éltünk át a Miskolc-Avasi gyülekezetben az elmúlt egy évben. Minden várakozást a remény tesz széppé. A  mienket az a hitből fakadó reménység erősítette, hogy ennek a nagy múlttal rendelkező gyülekezetnek Isten a XXI. században is fontos  felada­tokat szán.

 • Reformációs istentisztelet Miskolcon

  Miskolcon a Hunyadi utcai evangélikus templomban idén is együtt ünnepelhettek reformá­tusok, evangé­likusok, metodisták. Közösen emlékezhettünk a reformációban kapott áldásokra, és közösen gondolkodhattunk jelenlegi protestáns létünkről és küldetésünkről.

 • Reformációs esték Aggteleken

  Azt az elnevezést kapta az először képtelennek tűnő ötlet, amelynek megvalósítására készültünk október utolsó hetében a ránk bízott hét gyülekezetben. Még mi magunk sem tudtuk elképzelni, és megvalljuk, nem is nagyon hittük, hogy megvalósulhat. Mégis, valami megállíthatatlanul unszolt a szervezésre.

 • „Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.”

  Tele most a mi templomunk,
  Tele most a mi szívünk.
  Minden elért eredményért
  Hála Néked, Istenünk.
  (Győri József)

  Istenünk kegyelméről emlékeztünk meg 2005. november 13-án Nemesbikken a 217 éves műemlék templom külső felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten. A falu apraja és nagyja, mind együtt vártuk, hogy beléphessünk végre a szeretett hajlékba. 2004 októberében kezdődtek el a felújítási munkálatok, és egy esztendő elteltével már örvendezhettünk is afelett, amit Isten hagyott elérnünk; mégis hosszúnak és fáradságosnak tűnt a közben eltelt egy év.

 • Az én kedveskedő Istenem – újabb konferencia Berekfürdőn

  Nem tudom, hogy a dolgok mostanában kivel hogy szoktak történni, velem úgy, hogy néha Isten különleges kedveskedését élem át. Azt értem ezen, mikor nem olyan dolgot ad, amire feltétlenül szükségem van, vagy amiért már régóta sóhajtozom, hanem valami olyat, ami nélkül meg lehetne élni, vagy olyat, amit még nem is kértem, de hasznomra van.

 • Életjel Sajóbábonyból

  Építkezések lépésről lépésre. A templom belső felújítása, a parókia renoválása. Miért lehet ez érdekes? Madártávlatból mindennaposnak tűnik, mégis épp a mindennapok küzdelmeiről és örömeiről beszél. Különösen érdekesek ezek a mozzanatok, ha egy gyülekezet történetében helyezzük el őket.

 • Megválasztott avagy Kiválasztott ?

  Önmagában az a tény, hogy valakit egy közösség megválaszt, mert érdemesnek tartja arra, hogy elvégezzen egy feladatot, óriási jelentőséggel bír.

 • Ökumené határok nélkül

  Ismét hét falu gyülekezeti közössége mozdult meg az istentiszteletekre szólító harang szavára. Január 16-tól 22-ig estéről estére más templomban gyűltünk össze Isten igéjének hallgatására, az egymással való közösség gyakorlására. A visszatartó erő, a kételkedés e hét sikeres kimenetelében nagyobb méreteket öltött, mint valaha: lesz-e ismét jármű, amivel megoldható a falvak közötti közlekedés? Lesznek-e gyülekezeti tagok, akik eljönnek az alkalmakra?

 • Lelkészgyermekek karácsonya

  Advent negyedik vasárnapján Gazda István esperes úr meghívására az Egyházkerület székházába gyűltek össze a Borsod-Gömöri Egyházmegye gyermekeket nevelő lelkipásztorai családjukkal: első alkalommal rendezték meg a lelkészgyermekek karácsonyát.

 • Élet a lakótelepen

  Sokan húzzák a szájukat, amikor ezt a szót hallják: lakótelep. Szűkös, elavult lakások tömkelege, sok-sok beton, elvadult emberek, szegénység, magas fűtésszámlák, munkanélküliség és ehhez hasonló dolgok jutnak általában az emberek eszébe. Valaki a közelmúltban egyenesen „panel-proliknak" nevezett bennünket, lakótelepen élőket...

 • Bibliai játszóház bábokkal Miskolc-Avason

  Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket - mondja Jézus. Sok szülő pedig azt kérdezi, vajon megérti-e gyermeke Jézus tanítását? E gondolatok indítottak bennünket abba az irányba, hogy megkeressük a módját annak, hogyan szólalhat meg az evangélium a gyermekek nyelvén.

 • Presbiterbeiktatás Miskolc-Alsóvárosban

  Felemelő, lelket gazdagító ünnepi esemény volt a miskolc-alsóvárosi gyülekezetben 2006. február 26-án a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében, amikor a gyülekezet újraválasztott presbitériumát tisztségében Gazda István esperes úr beiktatta, és utána zászlóavatás következett.

 • Egyházközségek ünnepe az Avas-Dél Lakótelepen

  Immár hagyomány, hogy szeptember végén az Avas-Dél lakótelepen lévő történelmi egyházak együtt ünnepelnek. Nevezik avasi búcsúnak is, lakótelepi missziói napoknak a rendezvényt, amely öt napon át kínál színes programot, találkozási alkalmat az itt élőknek. A római, a görög katolikus és a református egyházközségek közös szervező csapata készítette elő a programot, szólította meg a tágabb szolgáló közösség tagjait. Az összehangolt csapatmunka a közös szolgálat örömében zajlott, mely építette, erősítette testvéri kapcsolatainkat.

 • A „mégis virágzó almafák” ünnepe

  Az aggteleki lelkészbeiktatást végigélve a „mégis virágzó almafa" képe jelent meg előttem Wass Albert regényéből. Lehet, hogy a világ változásai közt a mindig másként nehéz és nehezedő életlehetőségekben tizenhárom ültetésből alig marad, de az virágzik. Lehet, hogy száműzötten, de ültetnek.

 • Tanévkezdő gondolatok

  Új tanévet kezdtünk, és ez azt jelenti, hogy gyermekeink tovább gazdagodhatnak ismeretekkel. Újabbnál újabb tantervek szerint okítják őket az iskolákban. De immár 2000 év óta minden terv és újítás próbáját kiállja az a „jézusi tanterv", ami így szól: „Engedjétek és ne akadályozzátok, hogy HOZZÁM jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa." (Máté19:14)

 • Lelkészbeiktatás a Varbói Gyülekezetben

  Az igazi ünnepek megfényesítik a hétköznapok szürkeségét, s már a készülődés izgalma boldogsággal tölti el a szívünket. Még inkább igaz ez akkor, ha egy közösség vár egy szép napra, hiszen együtt dolgozni, együtt örülni nagyszerű élmény. Ebben lehetett részünk júliusban, hiszen a hónap utolsó vasárnapján ifjú lelkipásztorunk ünnepélyes beiktatására került sor.

 • 50 éve konfirmáltak találkozója Sajókazán

  „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által."
  (2Tim 1,14)

  Ez az ige és ennek üzenete hangzott 2006. november 19-én, vasárnap a sajókazai református templomban, mert immáron második alkalommal hívtuk találkozóra azokat, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak a sajókazai református gyülekezetben.

 • Hálaadó istentisztelet Bánrévén

  „És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, és járt az ő atyjának,
  Dávidnak minden útaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra."
  (Királyok II. könyve 22:2)

  Felemelő orgonajáték köszöntötte a hálaadó istentiszteletre érkező református testvéreket a bánrévei templomban 2006. november 12-én.

 • Tiszakeszi „öreg” ifisek találkozója

  Véletlenszerűnek tűnő, ritka és futó találkozások során merült fel bennünk az a vágy, hogy újra kezet foghassunk azokkal, akikkel életünk egy szakasza szorosan összefonódott, és Isten kegyelméből gazdag áldásokban részesült. Ifjúságunk meghatározó évei voltak ezek, amikor szombatonként, vagy a nyári táborok alkalmával számunkra valami új kezdődött. A Jézus Krisztussal járható élet útját megismerve mintha egy frissen sült kenyérbe haraptunk volna, amely valahogy jobban esett mint a régi.

 • Csodát láttak református templomaink

  November 6. és 10. között öt református templom látott olyasmit, amit rég nem: az egész templomot megtöltő népes gyülekezetet, istentiszteleti közösséget. Szerény kísérletnek indult: közös evangélizációs hétnek, minden este más helyszínnel, a híveket szállító busszal (a második naptól már buszokkal, mert egy kevésnek bizonyult), igei szolgálatokkal, szeretetvendégséggel.

 • Zászló és palást

  Zászló

  2006. október 29-én gyülekezeti és nemzeti zászlót avatott a Miskolc-Avasi gyülekezet. Valaki talán azt kérdezi: mi szüksége van ma egy gyülekezetnek zászlóra? Nem túlzás ez?  Lehet, hogy  látszólag nincs fontos szerepe, de számunkra a múltat, a jelent és a jövőt jelképezi. Múltat - mert van mire emlékeznünk.

 • Új orgona a dédesi templomban

  A lassan lezáruló 2006. év egyik tárgyiasult egyházzenei eredménye a Tiszáninneni Református Egyházkerületben, az esztendő egyetlen új orgonájának megszületése volt.

 • Elkészült a torony

  A kis dél-borsodi falu, Gelej fölé sötét fellegek közeledtek 2004 novemberének 19-ik napján. Az orkánerejű szél néhány perc alatt végigsöpört a falu középső részén, s nem hagyott maga után mást, csak derékban meghasadt vagy éppen tövestől kicsavart, évtizedes fákat, leszaggatott tetőket, kerítéseket, és a megsérült toronysüveget, mellette a letépett kakas- és csillagdísszel.

 • Küldetés - konferencia

  Borsod-Gömöri Egyházmegyénk közösségében lelkész-gondnoki konferenciát tartottunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában 2007. február 22-24-ig. A konferenciát kettős céllal hirdettem meg: egyrészt közösségépítő alkalomként, hiszen nagyon kevés időt töltünk együtt egy évben ebben a közösségben, másrészt a tapasztalati tanulás alkalmaként.

 • Együtt Isten sátora alatt - Nők Ökumenikus Világimanapja 2007

  Az Amerikai Presbiteriánus Egyházban 1887-ben kezdődött el az imanapi mozgalom. Az egyház egyre elesettebb állapotát látva, az asszonyok felhívást tettek közzé, hogy együtt imádkozzanak a misszió ügyéért. Később egyre többen csatlakoztak hozzájuk. 1920 óta március első péntekjén tartják meg az imanapot.

 • Gondolatok a közösségről, közösségépítésről

  Ha valamit képviselünk és azt mondhatjuk nemcsak én, hanem a családom, a barátaim az ismerőseim egy egész közösség képviseli, magáénak érez egy fontos célt, akkor bizonyosak lehetünk felőle, hogy a megvalósítás, a végrehajtás is meg fog történni, mert a közösségben erő van! Ám jó, ha tisztán látjuk, hogy mit jelent a közösség.

 • A Magyar Református Presbiteri Szövetség Dél-borsodi Területi Szervezetének konferenciája

  A Dél-Borsodi Területi szervezet a legfiatalabb a Magyar Református Presbiteri Szövetség tagszervezetei között, hiszen hivatalosan csak a múlt év őszén alakult meg. Ezt megelőzően is voltak már kísérletek arra, hogy a nagy Borsod-Gömöri egyházmegyén belül több szervezet alakuljon. Így pl. a korábbi miskolci presbiteri konferenciákon vetődött fel egy Miskolci Területi Szervezet létrehozása, ez azonban elsősorban bürokratikus okok miatt meghiúsult.

 • Ónodi hálaadás

  „Sokat cselekedtél Te, Uram, Istenem, a Te csodáiddal és terveiddel miérettünk; semmi sem hasonlítható Hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám." (Zsolt. 40:6)

  A 40. zsoltár fenti verse állt a meghívón, mely az ónodi gyülekezet hálaadó alkalmára szólt. Április 29-én vasárnap délután tíz év elvégzett munkájáért, épülésekért, bővülésekért adott hálát a gyülekezet és a közelről s távolról érkező vendégek.

 • Műemlékvédő templomújítás Alacskán

  Műemlékvédelemért Forster Gyula-Emlékéremben részesül Bihari Richárd, az alacskai református gyülekezet lelkésze, aki több éve lépésről lépésre haladva óvja és állítja helyre templomukat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legszegényebb területén álló templom felújításához pályázatok segítségével teremtette elő az anyagi forrásokat.

 • Szentlélekkel – Szentléleken

  "Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." - így ígérte Jézus Krisztus, és ezt tapasztalhattuk meg - ki tudja, hányadszor már - az ózdi gyülekezet idei nyári ifjúsági táborában is.

 • Nemzetiszín gondolatok egy gyülekezetről egy trianoni megemlékezés kapcsán

  Illik-e, kell-e ma, a hétköznapi megélhetés egyre súlyosbodó problémáival terhelt időnkben a múltra emlékezni? Kell-e olyan történelmi eseményeket emlékezetünkbe idézni, amelyek csak fájni tudnak, és azt erősítik bennünk, hogy kicsik és vesztesek vagyunk? Vagy akár a szívet emelő nemzeti ünnepeinknek kell-e helyet adnunk templomainkban? Nem politizálás-e ez?

 • Harsányban konfirmáltak találkozója

  Egy szakállas, régi vicc szerint a templomban lakó denevérek kikergetésén munkálkodó lelkészek közül legsikeresebb munkát az végez, aki megkonfirmálja őket, mert akkor a denevérek sosem térnek vissza. Szomorú kifejezése ez a vicc a sok lelkipásztor által átélt csalódásnak. Mégis sokan igyekeznek a fiatalokat újból és újból összegyűjteni, számukra közösséget teremteni. Erre jó lehetőséget biztosíthat egy kifejezetten a fiatalok, konfirmáltak számára szervezett alkalom.

 • „Jöjj, mondjunk hálaszót…”

  A Mezőcsáti Református Egyházközség 2007. szeptember 16-án a délutáni istentiszteleten adott hálát az utóbbi két évtizedben együtt megtett útért, Gazda István lelkipásztoruk szolgálatáért. Az esperes úrral készült beszélgetésben tudósítunk az eseményről.

 • Lelkészbeiktatás Tiszatarjánban

  Giling-galang, szólt a harang a tiszatarjáni református templom harangtornyában 2007. június 3-án délután két órakor. Nagy eseményre hívogatott minden érdeklődőt felekezetre való tekintet nélkül. Ugyanis ekkor került sor az elmúlt év őszén a Tiszatarjáni Egyházközségben megválasztott Harkai Erzsébet lelkipásztornő beiktatására, kinek életében első ízben történt ez a nagy jelentőségű, szép, szívet-lelket melengető esemény.

 • Családi csütörtök Emődön

  „Elmúlt az aratás, véget ért a nyár..." (Jeremiás próféta könyve 8,20a)

  Veszélyes hely a templom, mert aki belép a kapuján, kénytelen megváltozni. Így kezdte igehirdetését néhány hónapja egy teológiai professzor az emődi szószéken.

 • Hálaadó istentisztelet és lelkészbeiktatás Gelej, 2007. június 24.

  Ünnepi alkalomra hívogatott a geleji templom három harangja 2007. június 24-én. Ennek a maroknyi gyülekezetnek ezen a napon kettős ünnepe volt, hiszen sikerült helyreállítani a korábban csúnyán megsérült templomtornyunkat, és beiktathattuk gyülekezetünkbe Kopcsikné Gecse Mariann lelkipásztort.

 • „Húsvét Bőcsön” – karácsony előtt

  Rendhagyó istentiszteletre kaptunk meghívást a bőcsi gyülekezetbe nagytiszteletű Szőnyi Tamás lelkipásztortól. Vasárnapi istentisztelet volt ez abban az értelemben, hogy a „vasárnapi gyülekezet" vett rajta részt, az istentiszteleti rend is a megszokott volt, de ajándékot hozó családtag-vendéget köszönthetett a közösség.

 • Több, mint ifjúsági tábor…

  Szívünkben Isten iránti hálaadással és örömmel adunk hírt arról, hogy idén harmadik alkalommal július 11-18. között szerveztünk nyári gyermek- és ifjúsági tábort a sajókazai, ózd-sajóvárkonyi és a sajóivánkai református gyülekezetek ifjai számára.

 • Beiktatás a Deszkatemplomban

  Egy gyönyörű őszi vasárnap délután, 2007. szeptember 30-án a napsugaraktól melengetve lépkedtem fölfelé a Deszkatemplomhoz vezető lépcsőkön. Elérkezett az a nap, amit az egész gyülekezet a lelkipásztorával együtt annyira várt már hetek óta.

 • Az elmúlt 50 év emlékei, a jövő reményei

  Ezzel a címmel hangzott el a gyülekezeti életről szóló beszámoló az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség ünnepi, hálaadó istentiszteletén 2007. október 7-én. Ezt megelőzően Gazda István esperes úr szolgált igehirdetéssel, melyben az Úr meglátogatásának idejére hívta fel az ünneplők figyelmét, és e meglátogatásnak helyes felismerésére bátorította a gyülekezet közösségét.

 • Alacskai „Egyetlen Út”

  Mi a magyarázata a címben szereplő kifejezésnek? Többnapos „ötletbazár" után az alacskai gyülekezet fiataljai döntöttek az EGYETLEN ÚT név mellett, hiszen Alacska községből egy jól járható aszfaltút vezet ki a nagyvilágba. Ezen az úton juthatunk mi is más gyülekezetekbe zenés istentiszteleteinkkel. De egyetlen út visz az üdvösségre is, amelyen a mi Istenünk vezet bennünket.

 • Hernádnémeti Hálaadás

  Többszörös hálaadásra hívogattak a harangok 2007. október 14-én délután a hernádnémeti református templomunkba .

 • Megint Berekfürdő

  Berekfürdő mostanában úgy kezd megjelenni itt Borsod-Gömörön a tudatunkban mint a kellemes kikapcsolódás és az izzasztó munka helye. Ezért gyűltünk össze Gazda István esperes urunk hívására lelkészek, gondnokok február 10-én, vasárnap délutántól kedd délig, több mint hetvenen, hogy mindkettőben részünk legyen.

 • Zenés áhítatok a Deszkatemplomban 2007 adventjében

  Éppen tíz évvel ezelőtt szakadt meg templomunkban egy zenés áhítatsorozat, amelyben havonta hangzott fel orgonamuzsika a vasárnap délutáni istentiszteletek keretében. 1997. december 7-én lett volna következő alkalom, ám 4-én csütörtökön a Deszkatemplomnak már csak hamuvá lett romjait találtuk. Az orgona semmivé olvadt.

 • Ötéves a Nyilas Misi Ház

  A Nyilas Misi Alapítvány Kuratóriuma és ifjai, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség és Presbitériuma, valamint a Lévay József közművelődési Egyesület közösen hívta meg az érdeklődőket a Nyilas Misi Református Gyermek- és Ifjúsági Missziós Központ felszentelése 5. évfordulójának megünneplésére.

 • Bizonyságtétel: „Isten veled!”

  „Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. Ímé, itt vannak a papok és Léviták csapatjai az Isten házának minden szolgálatára, veled lesznek minden munkában készségesen bölcsességgel, a fejedelmek is és az egész nép minden dolgaidra nézve." (1Krón 28,20-21)

 • Jótékonysági hangverseny a miskolc-alsóvárosi gyülekezetben

  Szép ünnepség székhelye volt 2008. április 19-én a miskolc-alsóvárosi gyülekezet imaháza, ma már lehet így is fogalmazni: temploma. Mert hiszen éppen arról van szó, hogy 50 évvel ezelőtt, amikor ez az imaház épült, templom jelleget nem kaphatott. Az engedély a legszigorúbb korlátok között tartotta az építkezést.

 • Canonica visitatio

  Hogy mindenek ékesen és szép renddel menjenek végbe! Ezért adatik évről évre minden tavaszon az alkalom arra, hogy a gyülekezetek közösségébe egyházlátogató lelkipásztorok érkezzenek.

 • Bibliai történetek Mezőcsáton a Biblia Évében

  Mezőcsáton 2008. április 5-én került megrendezésre a közel évtizedes múltra visszatekintő bibliai történetmondó, zsoltáréneklő verseny, valamint bibliai rajzpályázat. A versenyt a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye szervezte alsó-borsodi gyülekezetek hittanos gyermekei, valamint az egyházmegye területén található református általános iskolák tanulói számára.

 • Tűzvész és újjáépítés - Hálaadó történelmi emlékezés az aggteleki gyülekezetben

  2008. április 20-án, vasárnap délután hálaadó istentiszteletet tartottak az aggteleki református templomban. 150 évvel ezelőtt hatalmas tűzvész pusztított a községben, s a tűz martalékává vált a falu összes háza, melléképületekkel, a parókia és a templom is, csak a mai Művelődési Ház épülete maradt meg. A gyülekezet a tűzvészt követő megújulásért adott hálát, azért, hogy Aggtelek község ma is él a világörökség részeként.

 • Mozgalmas nyár Alacskán

  A mögöttünk álló nyár sem telt el nyomtalanul gyülekezetünkben: beiktatás, táborok, szolgálatok, munkálatok. Így lehetne legrövidebben összefoglalni, mi is történt velünk. Ebből a felsorolásból szemezgetünk ebben a beszámolóban.

 • Bemutatkozás

  Dandé András vagyok, 2008. január 1-től a Miskolc Avas-Déli Lakótelepi Református Missziói Egyházközség missziói lelkipásztora. 1976-ban, a békés megyei Gyulán születtem, és itt is nőttem fel az azóta már nálam is magasabb kisöcsém társaságában.

 • Reformációs esték a Deszkatemplomban

  Egyetlen egyháztörténeti ünnepünk méltó megülését tűzte ki célul a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség. A fő célunk az volt, hogy a ma emberéhez hozzuk egy kicsit közelebb azt a kort, amelyben a reformáció mind külföldön, mind Magyarországon végbement.

 • Haranglábszentelés a Miskolc-Alsóvárosi Gyülekezetben

  A Miskolc-Alsóvárosi Gyülekezetben október elején felemelő ünnepség keretében adtunk hálát gyülekezeti házunk felújításáért és az újonnan épített harangért. Gyülekezeti házunk hatvan évvel ezelőtt épült és abban az időben csak lakóház külsőt kaphatott. A felújítás után templom jelleget ölthetett magára az elmúlt évben.

 • Harangjubileum Alacskán

  Az utódok feladata az emlékezés és az örökséghez méltó élet gyakorlása. 2009. február 8-án, vasárnap az emlékezés ideje érkezett el, amikor az istentisztelet keretén belül ünnepeltük nagy harangunk 50. születésnapját, gyülekezetünk hittanosai és fiataljai szereplésével, akik énekkel és szavalattal tették meghitté az alkalmat.

 • Ünnepi megemlékezés a miskolc-alsóvárosi gyülekezetben

  A miskolc-alsóvárosi gyülekezetben február 22-én szeretetvendégség keretében emlékeztek meg dr. Szathmáry Sándor ny. teológiai professzor 80. születésnapjáról. Az imaházat teljesen megtöltötté az ünneplők és a vendégek.

 • Beiktatási ünnepi istentisztelet Harsányban

  A bükkaljai dombok között megbúvó kis faluban, Harsányban a református gyülekezetünk életében nagy ünnep volt 2009. április 29. A zsúfolásig megtelt templomunkban Adamcsik Dávidné Mártha Anita fiatal lelkésznő beiktatására került sor.

 • Mozgalmas tavasz Mezőcsáton

  A mezőcsáti gyülekezetben minden nemzeti ünnepünkön tartanak istentiszteletet. Így történt ez március 15-én is, amikor a város vezetése felkérte a gyülekezet iskoláját, hogy az istentiszteletet követően, a városi ünnepi megemlékezés keretében a gyermekek műsorral szolgáljanak. Versek, a gyermekkórus énekei és mozgás-koreográfiás jelenetek tarkították előadásukat.

 • Síremlékavatás az avasi temetőben

  Az avasi műemlék temető a város és az egyház sok kiváló személyiségének végső nyughelye, akiknek emlékét művészi értékű síremlékek és obeliszkek őrzik. Ezeknek a száma gyarapodott április végén, amikor elkészült Mészáros István püspöknek és feleségének síremléke. Mindketten 2007. évben távoztak el az Örök Hazába. Azóta alig két esztendő telt el.

 • Nyári programok a sajóbábonyi gyülekezetben

  „Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon." (Zsoltár 16,11)

  Sajóbábonyi gyülekezetünkben a nyáron sok csodálatos eseménnyel gazdagított meg bennünket Isten. A tanév befejezése után Hajdúszoboszlóra mentünk - felnőttek és gyermekek egyaránt egy-egy hétre. Jól éreztük magunkat az Ige üzenete mellett. A gyermekeknek a KOEN által kiadott anyag alapján tartottuk a foglalkozásokat. Délután jutott idő a pihenésre és a fürdésre is. Évről évre rájövünk, hogy Isten szava a nyári pihenés alatt is támogat és erősít.

 • I. Varbói Református Gyermektábor

  Június 29. és július 3. között a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye és Varbó Község Önkormányzata támogatásával a Bükk lábánál fekvő Varbón és az erdővel körülvett közeli Fónagyságban  hét gyülekezetből (Bőcs, Emőd, Kazincbarcika-felső, Mezőcsát, Miskolc-felsőváros, Sajóhidvég, Varbó), illetve családi kapcsolatok révén a szűkebb és tágabb vonzáskörzetükből (Jászberény, Budapest!) mintegy 60 gyermek vett részt református gyermektáborban a  6-14 éves korosztályból.

 • Lelkészbeiktatás Putnokon

  Zengő harangszó hívogatott a református templomba ünnepi istentiszteletre és Dérer Zsolt Attila lelkipásztor beiktatására május másodikán, szombaton. Nem volt piros betűvel jelzett ünnep ez a mai, mégis ünneppé tette a templomot betöltő emberek sokasága, a résztvevők áhítata, a távolabbról érkezett lelkészek és vendégek ünnepélyes megjelenése és a lelkészbeiktatás.

 • Sajó menti hírcsokor, Sajókaza, Sajóivánka, Ózd-Sajóvárkony gyülekezeteinek életéből

  Zászlóavató ünnepség

  Gyülekezeti toborzó címmel tartottunk ünnepi istentiszteletet Sajóivánkán pünkösd első napján. Ez alkalommal a Sajóivánkai Református Egyházközség Presbitériuma két zászlót ajándékozott a református templom falára. A magyar nemzeti lobogó mellé a Magyarországi Református Egyház címerével díszített zászlót. A zászló alatt a következő könyörgés hangzott el a lelkipásztor ajkáról:

 • Tanévkezdés a Jókai Mór Református Általános Iskolában

  „Legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak." (1Péter 5,2-3)

  Ez az Ige fejezi ki leginkább azt a vezetői attitűdöt, amivel a Jókai Mór Református Általános Iskola új igazgatójaként azonosulni tudok. Mindenekelőtt szeretném, ha a mi iskolánk egy jó légkörű munkahely lenne, ahová szívesen jön be reggelente minden kollegám. Őket tartom a sikert biztosító legdrágább erőforrásnak.

 • Hagyományteremtő református hét Gelejben

  A geleji református presbitérium még a 2009-es év első gyűlésén hozott elvi döntést arról, hogy a gyülekezeti életet - ebben a csöndes és békés, mély református gyökerekkel rendelkező, dél-borsodi kis faluban - fel szeretné pezsdíteni, s a missziónak eddig ki nem próbált eszközeivel igyekszik a falu reformátusságát megmozdítani.

 • „A szeretet pedig épít” - Gondolatok az emődi hálaadó istentisztelet margójára

  A számok világát éljük. Mindent mérni kell. Súlyra, centire, és leginkább forintban kifejezve. Református keresztyénként tudjuk, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, Isten azonban a szíveket vizsgálja. Mindezekkel együtt szükség van olykor arra, hogy egy ünnepire bővült gyülekezeti közösség megálljon, és számot vessen látható javaival, azok növekedésével, hogy hálát tudjon adni mindazért, amit építhettek, készíthettek, szépíthettek.

 • Jubileumi találkozó Sajókazán

  2009. november 8-án délután a sajókazai református gyülekezet presbitériuma találkozóra hívta azokat, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak a gyülekezetben, és akik 50 évvel ezelőtt részesültek a keresztség sákramentumában.

 • Egy gyülekezet életjelei - Kazincbarcika-alsó

  Jézus igehirdetésében mindig három realitással foglalkozott: Istennel, a lélekkel és a testvérrel. Isten országában ez a három szoros összefüggésben van egymással.

 • Egy gyülekezet két ünnepi eseménye

  Isten szeret ünnepelni, azaz égi eseményeknek szeret maradandó jelleget biztosítani ezáltal. Ünnepel az emberrel, ünnepel népével, sőt ünnepet készít a világnak a vele való találkozások során. Ennek a gondolatnak a jegyében emlékezik vissza a Miskolc-Alsóvárosi gyülekezet arra a két eseményre, mely egy hónapon belül érte ajándékként az égből, meg nem érdemelt kegyelemként.

 • Hálaadó csendes napok a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezetben

  „Jöjjetek, áldjátok Isteneteket, az Urat örökkön örökké! Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél!" (Nehémiás 9,5)

  November első hetében hálaadó csendes napokat tartottunk a gyülekezetben, hiszen a gyülekezet régi vágya teljesült szeptember és október folyamán: megvalósult a villanyhálózat teljes cseréje, a gázfűtés cseréje, valamint a falak és bútorzat belső festése. Mindez a gazdasági válság közepén és minden külső segítség nélkül, önerőből, azaz a gyülekezeti tagok buzgó adományaiból és kétkezi segítségével.

 • Hírek a vadnai gyülekezet életéből

  Az élet rohanásai és küzdelmei közepette jó néha megállni, visszatekinteni a mögöttünk lévő, megtett útra. Isten kegyelméből így tekint most vissza a Vadnai Református Egyházközség, s szeretettel ajánlja sorait a kedves olvasó figyelmébe.

 • Lelkész-gondnoki konferencia Berekfürdőn

  2010. február 14-15-16-án tartottuk Borsod-Gömöri Református Egyházmegyénk szokásos, éves programtervünkben kiemelt helyen szereplő lelkész-gondnoki konferenciáját.

 • Emlékezés és hálaadás Alacskán

  A Jerikó Református Fúvósegyüttes és az Alacskai Református Egyházközség jótékonysági hangversennyel egybekötött istentiszteletet tartott 2009. október 25-én, vasárnap az alacskai templomban Victor János nagyvisnyói lelkipásztor özvegyének és hat gyermekének a megsegítésére.

 • Beszámoló egy ifjúsági csendes hétvégéről

  „...moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó." Zsolt 51,9b

  Gyülekezetünk három ifjúsági csoportjából az EGYIK február első hétvégéjén csaknem három napot töltött el a Bükkben található Fehérkőlápai Turistaházban. EGYIK ifi a neve a csoportnak, mely elnevezés nem más mint egy rövidítés: EGYütt Isten Közelében. Ez voltaképpen a csoport credója is. A hétköznapi tevékenységek után péntek este együtt keressük Isten közelségét.

 • Tapasztalatszerzés Nyugat-Európában

  A Varbói Református Gyülekezet lelkipásztora Gere Gábor József egy meghívásnak örömmel eleget téve február 5-én tíznapos tanulmányi útra indult a gyülekezet néhány szolgáló tagjával. A küldöttség így négy tagból állt, a többieket az egyik vasárnapi istentiszteleten sorsolással választottuk ki.

 • Várady József lelkipásztorra emlékeztünk

  2010. január 21-én a kondóiak és a szomszéd települések lakói emlékezni és fejet hajtani gyűltek össze a 100 éves református templom előtt. Emlékezni néhai Várady József református lelkipásztorra, aki 2008-ban ezen a napon hunyt el. Fejet hajtani annak az embernek az emléke előtt, aki 46 éven át szolgálta ezt a községet.

 • Nemzetek karácsonya

  Ezzel a címmel tartottunk advent vasárnapjain és karácsony este ünnepi műsort hittanosaink közreműködésével az aggteleki református templomban. Minden alkalommal egy kontinensre látogattunk el, és felidéztük, hogyan ünnepelnek a különböző népek, nemzetek.

 • Evangélizációs hét tanulságokkal

  Egyhetes evangélizáció volt a Miskolc-Alsóvárósi gyülekezetben, melyet minden évben megtartanak, és amely most a böjti úrvacsoraosztás előtti hétre esett, március 7-14. között. Az evangélizációs igehirdetéseket Rácsok Andrea vallástanárnő, Fehér Norbert tetemvári lelkipásztor és Kiss Klára iskolaigazgató, református lelkész tartották.

 • Mezőcsáti Szeretethíd

  A Magyarországi Református Egyházunk Zsinata ezzel a címmel hirdette meg immár második alkalommal karitatív, diakóniai, jószolgálati segítő akcióját. Igei megalapozását, jelmondatát János evangélista első leveléből vettük, ahol ezt olvassuk: „Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan." (1János 3,18)

 • Lelkészbeiktatás Zubogyon

  Nagyon fontos és jelentős eseményre került sor a településünk és egyházunk életében 2010. június 20-án. Immár 4 éve szolgálja a faluban élő református lakosságot, valamint a felsőkelecsényi gyülekezetet Demeterné Soltész Gabriella lelkésznő. Hivatalos beiktatására azonban ezen a szép meleg vasárnap délután került sor.

 • A református bölcsőde bővítése Mezőcsáton

  A Mezőcsáti Református Egyházközség az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A Mezőcsáti Dr. Enyedy Andor Református Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egységének bővítése új férőhelyek kialakítása céljából" című ÉMOP-4.2.1/B-2f-0001 számú pályázata keretében a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egységének bővítését valósítja meg.

   

 • „Tisztelet Kálvinnak, hála egy isteni örökségért”

  Az összetartozásnak különböző formái lehetnek. Összeköthet bennünket egy jel, egy nyelv, egy szokás-rendszer, de összeköthet bennünket egy dátum is. 2009. május 22 óta ez a nap a Kárpát-medencei reformátusságnak már egyet jelent: az összetartozást. Ez a nap már többet jelent mindannyiunk számára, bárhol is élünk és tiszteljük Urunkat magyar reformátusként.

 • Az összefogás ereje

  Gelejen a májusi árvíz elleni védekezés kényszere és az Isten dicsőségére történő munkálkodás vágya újra életre hívta azt a társadalmi összefogást, amely néhány évtizeddel ezelőtt még meghatározó jellemzője volt majd minden kisközösségnek, így Gelej lakosságának is. Tekintsünk most el a szomorú esemény fölött, hogy a Csincse patak árvízében házak kerültek életveszélyes állapotba, és figyeljünk a reménykeltő végkifejletre: e napon közös célért tudtak a falubeliek közös erővel tenni.

 • Ünnepvárás a nemesbikki Béthel Református Szeretetotthonban

  Tizenötödik karácsonyára készül az Otthon fennállása óta! Már ezért a számért önmagában is hálát adunk Istennek! Tizenöt karácsony... megannyi emlék és lelki gazdagság, amiből szép és érdemes tovább építkezni. Tizenöt adventi idő... ami segített rákészülni, ráhangolódni az ünneplésre, és - reménység szerint - az Ünnepelt köré rendezni az életünket.

 • Ifjúsági istentisztelet a Miskolc-Avasi gyülekezetben

  „Én most a szádba adom Igéimet!" (Jer 1,9)

  Hallottam nemrégen egy mai szerző kórusművét. Nem értettem! Biztosan az én hibám is. Azután hallottam a 42. zsoltárt, ahogyan Goudimel megálmodta, és felemelte a lelkem.

 • A Bodrog partjáról a Sajó partjára

  „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget" Jelenések 14,7 - hangzott az igehirdetés alapigéje október 24-én, vasárnap az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség templomában. Az igei üzenet az istentiszteletre érkező vendégeinket is köszöntötte. A sárospataki teológia kórusa látogatta meg gyülekezetünket.

 • Ében-Háézer

  „Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!" (1Sámuel 7,12)

  A Sajóivánkai Református Egyházközségben szeptember 5-én, vasárnap a 25 éve konfirmáltak találkozójára került sor. A lelkipásztor e szavakkal köszöntötte az ünnepelteket és emlékezett meg az egykori konfirmáló lelkipásztorról:

 • Hálaadó istentisztelet Hétben

  Egy szép októberi vasárnapon hálaadó istentiszteletre harangoztak a héti templomban. Bánréve és Hét községek lelkésze, Gere Gáborné 25 éves szolgálatáért szólt az ünnepi ige. A több mint 200 éves héti templom falai közé mindig meghatódva lépek, hisz a templom levegőjében, berendezéseiben is érződik a történelem. Ezen a délutánon az elmúlt 25 év napjai peregtek le a szemünk előtt, s a zsúfolásig megtelt templomban együtt idéztük fel az emlékeket.

 • Hálaadó istentisztelet a Miskolc-Felsővárosi gyülekezet új templomáért

  A történet réges-régen kezdődött. Nem Ádámnál és Évánál, de valamikor közvetlenül a II. világháború után, amikor az egy nagy miskolci egyházközségből – más indokok mellett – a túlélés és fennmaradás elősegítése érdekében több kisebb egyházközség jött létre.

 • Imádkoztam érted!

  Isten iránti hálaadással és szeretettel köszöntöttük templomunkban és gyülekeztünk közösségében az ózdi Apácai Csere János általános Iskola és Óvoda igazgatóját: Szabó Józsefné kedves asszonytestvérünket, aki elfogadta meghívásunkat február első vasárnapi istentiszteletünkre.

 • Bölcsődeavatás Mezőcsáton

  A Mezőcsáti Református Egyházközség istentisztelettel egybekötött ünnepélyes projektzáró rendezvényt tartott március 4-én pénteken a református templomban, melyen a Dr. Enyedy Andor Református Óvoda és Bölcsőde bölcsődei egységének bővítéséért adtak hálát.

 • Meglepetés Mályiban

  Mátyás Sándor lelkipásztort Mályiban végzett 15 éves szolgálatára emlékezve köszöntötték a gyülekezet tagjai 2010. november 28-án.

 • Hálaadó alkalom Kisgyőrben

  Hálaadó alkalmat tartottak Kisgyőrben a gyülekezet napelemes kiserőműjének elkészüléséért november 28-án, vasárnap a helyi református templomban. Az ünnepi alkalom kezdetén Domahidi Ernő, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a vendégeket, majd Isten igéjét Csomós József püspök hirdette a 2Krón 18,28kk versei alapján.

 • In memoriam Benke József segélyalap Hejőpapin

  Március 20-án, a vasárnap délelőtti istentiszteleten emlékezett a gyülekezet volt lelkipásztorára, Benke Józsefre, aki a múlt században az ott szolgált öt lelkipásztor közül a leghosszabb ideig, egész életén át – 43 évig – ott végezte lelkipásztori munkáját.

 • 10 éves a Jókai Mór Református Általános Iskola és AMI

  Iskolánk címerében ez az Ige áll és kötelez el bennünket arra, hogy – szemben korunk mindennapi gyakorlatával – azzal is foglalkozzunk, ami nem látványos ugyan, de annál fontosabb színtere életünknek: a belső emberrel.

 • „A színek szobrásza”

  Az Arnóti Református Missziói Egyházközség a tíz évvel ezelőtti megalakulásakor hangsúlyozta, hogy a gyülekezeten belüli és gyülekezeten kívüli misszió mellett kulturális programok rendezésével is igyekszik szolgálatot végezni a település minden lakója számára.

 • Emlékszel még…

  A Nemesbikki Református Egyházközség 2011. május elsején tartotta meg másodízben a konfirmáltak találkozóját.

 • Lelkész-gondnoki csendesnapok Mályiban a vendég szemével

  Többéves gyakorlat az, hogy a Borsod-Gömöri Egyházmegye és a felvidéki Gömöri Egyházmegye közösen szervez alkalmakat, illetve rendezvényeinkre kölcsönösen meghívjuk az egyházmegyék közösségének képviselőit. Ennek a jegyében adtunk hálát a határ megnyitásáért Putnokon és Hanván, nyitottunk meg kiállítást Debrecenben, írtunk alá együttműködési megállapodást Varbón, s vettünk részt egyházmegyei közgyűléseken, presbiteri konferenciákon, lelkészértekezleten.

 • Lelkész-gondnoki csendesnapok Mályiban a vendég szemével

  Többéves gyakorlat az, hogy a Borsod-Gömöri Egyházmegye és a felvidéki Gömöri Egyházmegye közösen szervez alkalmakat, illetve rendezvényeinkre kölcsönösen meghívjuk az egyházmegyék közösségének képviselőit. Ennek a jegyében adtunk hálát a határ megnyitásáért Putnokon és Hanván, nyitottunk meg kiállítást Debrecenben, írtunk alá együttműködési megállapodást Varbón, s vettünk részt egyházmegyei közgyűléseken, presbiteri konferenciákon, lelkészértekezleten.

 • Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről

  2011. május 30-án Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő Testülete és a Mezőcsáti Református Egyházközség Presbitériuma között 4 hónapi előkészítő egyeztetéseket és tárgyalásokat követően aláírásra került a helybeli Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának átadás-átvételéről szóló kétoldalú szerződés.

 • Ünnep Tetemváron

  Az elmúlt időszakban több kiemelkedően jeles esemény résztvevői lehettek a Miskolc–Tetemvári Egyházközség tagjai, melyből most kettőt szeretnénk kiemelni: pünkösdkor a kassai testvérgyülekezet kórusát láttuk vendégül, szeptember 18-án pedig a tető felújításának elkészülése alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottunk.

 • Csendeshetek Hejőcsabán gyermekeknek és felnőtteknek

  Több örömöt kaptunk, mint amiért imádkoztunk, vagy amire számítottunk. Két csendeshetünk volt a nyár folyamán és sokaknak sokan szolgálhattunk. A berekfürdői családi, gyülekezeti tábort júliusban 10. alkalommal tartottuk meg. Itt Biblia-tanulmányozások, csoportos beszélgetések, vetítések, játékos és kézműves elfoglaltságok keretén belül kerestük és találtuk meg a Megváltó Krisztust. Alkalmunk volt testileg is felüdülni a lelkiek mellett a Megbékélés Háza közelében lévő termálvizes strandon.

 • Missziói csendesnap Nyékládházán

  2011. szeptember 17-én 10 órától 13 óráig missziói csendesnapot tartottunk a nyékládháza-mezőnyéki új épülő templom alagsorában. Áhítattal szolgált Bojtor István nyugalmazott lelkipásztor, aki bátorítóan szólt arról, hogy minden „bibliai korabeli” és „jelenkori” válság problémájára igazi és egyetlen megoldás Istenhez, és Jézus Krisztushoz való megtérés által kapunk választ.

 • 50 éve konfirmáltak találkozója Nagybarcán

  Ünnepi alkalomra hívogattak 2011. október 30-án a nagybarcai templom harangjai, amelyek közül az egyik műemlékharang, az 1520-as években készült, a nógrádszakálli harangöntő mester munkája, latin nyelvű felirata magyarul így szól: „Ó Dicsőség Királya, jöjj békével!”

 • Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről

  2011. szeptember 10-11-én a Maros-vásárhely-Cserealjai gyülekezet óvodájának felszentelő, megnyitó istentiszteletén vettünk részt négyfős gyülekezeti küldöttségünkkel. A gyülekezet több éve dédelgetett álma vált valóra a nyár folyamán. Ötvös József esperes hirdette az Igét. Papp Béni lelkipásztor számolt be a többéves előkészítés után elkészült új épületegységről, ami magában foglal két óvodai csoport befogadására alkalmas termet a kiszolgáló részekkel együtt, valamint egy emelt szintű tetőteres beépítés eredményeként egy nagyobb területű szolgálati lakást.

 • „Gyönyörködhessem templomában” (Zsolt 27,4)

  Az emődi református templom első ránézésre kevés szépséggel tud gyönyörködtetni. A rozsda messziről látszik a templomtornyon, omladozik a vakolat kívül és belül. Dáviddal együtt esedezünk megújulásért, mert csak álmainkban ragyog a templom. Az elmúlt esztendőkben ez-az megújult, de még mindig több a gyülekezetre nehezedő teher, mint az öröm.

 • Összefogás a bűnmegelőzés érdekében

  A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság és a Varbói Református Egyházközség 2011. október 7-én „A Rendőrség és az Egyházak összefogásának alternatívái, eddigi tapasztalatok és a jövőben rejlő lehetőségekről a bűnmegelőzés területén” címmel tartott konzultációt Varbón.

 • Gyülekezeti nap Mályiban

  Péter apostolnak ez az intelme volt a mottója az október 1-jén Mályiban megtartott gyülekezeti napunk-nak. Mintegy ötven testvér élvezte Isten gazdag áldásaként egymás szeretetteljes, építő társaságát, valamint a gyönyörű napsütéses időt.

 • Evangélizáció a mezőnyéki-ládházai és mályi gyülekezetekben

  Istenünk kegyelméből február 20-tól 26-ig tartottuk az evangélizációs hetet, amelyen dr. Benke György nyugalmazott lelkipásztor, teológiai professzor szolgált közöttünk fáradhatatlanul kedves feleségével dr. Benke Györgyné Király Ildikóval együtt, aki esténként énekelte az evangéliumot.

 • Hagyaték – 26 óra Wass Alberttel

  Nincs időm! Ismerős szavak a mai ember számára. De aki nem sajnálta a 26 órát, amit Wass Albert, Reményik Sándor, Tompa Mihály és még sok más magyar író és költő hagyatékának megismerésére fordított, nem vesztese, hanem nyertese lett az időnek.

 • „Lélekben erősek, de lélekszámban kicsik”

  „Lélekben erősek, de lélekszámban kicsik.” Ha kellene, talán ezzel a rövid gondolattal tudnám jellemezni a 157 főt számláló hernádkaki – belegrádi református gyülekezetünket.

 • Pedagógusok találkoztak a Balázs Győző Református Líceumban

  Minden évben, március végén találkoznak a tiszáninneni református intézmények pedagógusainak képviselői, hogy üdvözöljék az új intézményeket, néhány beszámoló gondolatot hallgassanak meg egymásról, és kötetlenül is legyen módjuk beszélgetni.
 • A kapu jel

  A kapu jel. Az átjárhatóság jele. Kapura ugyanis ott van szükség, ahol határvonalak vannak előttünk akadályként. A templomkapu több ennél. Összeköti a szent és profán teret, és jelzi az átjárhatóságot. Isten közel van és megközelíthető.

 • 15 éves az Észak-Borsodi Presbiteri Szövetség

  Tavaly ünnepelte újraalakulása óta számított 20. születésnapját a Magyar Református Presbiteri Szövetség. A Tiszáninneni Egyházkerületben öt területi szervezet működik.
 • Megújult a templom és a parókia Tiszadorogmán

  Anonymus Gesta Hungaroruma így említi Tiszadorogmát: „Miután győzedelmesen beszáguldozták Szamos-Körösök közét, Szabolcs és Tuhutum vezérek a dorogmai réven átkelve visszatértek Árpádhoz: a fejedelem pedig a Dorogmával szemben elterülő földeket Hohat kun vitéznek ajándékozta…”
 • Vannak még csodák

  Vannak még csodák 2012-ben is. Ennek örömét, áldását tapasztalhattuk meg a nyár végéhez közeledve. Amint minden évben hírt adunk a gyermekek és ifjak között végzett missziós szolgálatunkról, úgy − Istennek legyen hála − idén is megtehetjük ezt.
 • Gyülekezeti piknik a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközségben

  Idén egyháztagjaink száma meghaladta az ezer főt. Ez örömmel és hálaadással tölt el minket, és nagy felelősséggel is, hogy gyülekezetünk tagjai, miközben vasárnaponként az istentiszteleti alkalmakon Isten és az Ő Igéje felé közelednek, egymás felé is közeledhessenek, megélve a testvéri szeretet közösséget teremtő és formáló erejét.

 • Elmúlt a nyár és vele együtt minden?

  Június, július, augusztus és benne a napközis hét elmúlt, de Isten beszéde megmarad mindörökre, és az is, amit a gyermekek lelkében elvetettünk. Első hittanórám nagy élménye, amikor a Bibliáról mint Isten szaváról beszélgettünk: „Isten szól, és hallgass az Ő szavára” – Ábrahám történetét mondtam el. 
 • Egy kitüntetés margójára - Birtalan Juditról

  A Tiszaújvárosi Református Énekkar karnagyát, akit ez év augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje elismeréssel tüntettek ki, én nem a hivatalosan közzétett és jól ismert tények alapján kívánom bemutatni, hanem mint a kórus elnöke és egyben tagja, aki az elmúlt több mint 10 év alatt minden egyes próbán, fellépésen, kiszálláson és közös programban együtt gondolkodtam és munkálkodtam vele kórusunk fejlődése, kiteljesedése érdekében.
 • Imaház renoválás Ózdon

  Ez év szeptemberében elkezdődhetett az a munka, amiért már régóta imádkozunk, és amit már nagyon vártunk. Megkezdtük az ózdi gyülekezet imaházának a renoválását. 
 • A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Tiszaújvárosban

  A Tiszaújvárosi Önkormányzat már korábban elhatározta azt, hogy a településen helye van, sőt szükség is lenne egy olyan oktatási intézményre, amely keresztyén értékeket közvetít, és keresztyén keretek között végzi a pedagógiai munkát.
 • Egy gyülekezet húszéves jubileuma

  A Miskolc-Alsóvárosi gyülekezet 1992-ben választotta meg lelkipásztorának dr. Szathmáry Sándornét (Joó Magdolna). Ő volt a gyülekezet első női lelkésze.
 • Híradás a sajóbábonyi gyülekezetből

  2012. február 8. a nagy elhatározások napja volt a presbiteri gyűlésen. Mindig bíztunk abban, hogy Isten megsegít bennünket, hiszen eddig is így oldottuk meg a feladatainkat. Ebben az évben azt az utat szerettük volna járni, amin elindultunk, nem a magunk erejével, hanem az ő segítségével, bízva mindenkor az Isten útmutatásában.

 • „…bármely módon…Krisztust hirdetik…” (Fil 1,18)

  Az „Út az életért” című programsorozat egyik állomása volt 2012. október 18-án, csütörtökön az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség. A sajóvárkonyi parókia épülete adott otthont annak az ingyenes szűrővizsgálati programnak, mely a gyülekezetünk területén élő testvéreink vérnyomásmérését, vércukorszint és EKG vizsgálatát biztosította.
 • Ez az a nap!

  Hálaadó és dicsőítő nap volt a Papp László Budapest Sportarénában 2012. október 20-án, 16 órától 23 óráig. A Harsányi Református Egyházközségből 10-en képviseltük gyülekezetünket ezen a napon. 
 • Isten titka az időzítésben rejlik

  Miskolc vasgyári városrészének forgatagában, forgalmas utak kereszteződésében óriásira nőtt fák mögött egy csodálatos épület áll tekintélyt parancsolóan.
 • Harminc esztendő a küszöbön - hálaadás Hernádnémetiben

  Hálaadó istentiszteletre gyülekeztek össze a hernádnémeti református egyházközség tagjai október közepén. Több dolog is volt, amiért meg kellett állnunk, és meg kellett köszönni Istenünk megsegítő kegyelmét.

 • Életfa-avatás Putnokon

  2012. október 23-án hálaadással, hittel és szeretettel emlékeztünk meg Putnokon nemcsak az ’56-os eseményekről, hanem az elmúlt évszázadok történéseiről is.
 • „Nyitott templomok éjszakája” Alacskán

  Szeptember idusa volt. Este, nyolc óra. Sötétség.
  A templom ajtaja tárva- nyitva. Különleges fényjáték járt a tornyon, odabent az Isten házában gyertyafényt sejtető villanások. Vajon mi lehet ez? - kérdezték az arra járók. Mi történik itt?

 • „A szeretet soha el nem fogy” (1Kor 13,8)

  Október utolsó vasárnapján hálaadó istentiszteletet tartottunk a sajóivánkai református gyülekezetben. Hálaadásunknak több oka is volt. A reformáció hetébe léve hálaadással emlékeztünk reformátor eleinkre, hitünk hőseire, és imádságos szívvel kértünk igei útmutatást a ma reformációjának véghezvitelére, megélésére.

 • Nincs benne a naptárban!

  Szereti az ember megfogalmazni az ünnepei tartalmát.Azt mondjuk például, hogy október a reformáció hónapja, a decembert pedig az adventi készülődés izgalma tölti be, a várakozás ideje.

 • Isten előhoz ót és újat

  „Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet” (Zsoltárok 121:1-2.)