Hálaadó istentisztelet Hétben

Az ünnepi istentiszteleten az ünnepelt, Gere Gáborné a 103. zsoltár szavaival adott hálát Istennek az elmúlt negyed évszázad szolgálatáért: „Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő szent nevét! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!" A nagytiszteletű asszony az ige szavaival felidézte az eltelt 25 év legjelentősebb eseményeit. Az egyház, a két község gyülekezete és a szórványok története összefonódott a tiszteletes asszony mindennapjaival. 25 év nagy idő! Mennyi minden történik egy ember, egy egyház, egy közösség életében! Örömök és fájdalmak, harcok, küzdelmek, csendes hétköznapok és ünnepek. A közösség csendes építése, az egyének lelki gondozása, a kapcsolatok alakítása és ápolása, az ifjúság helyes mederben történő nevelése. Lelkész asszonyunk a maga csendes, nyugodt egyéniségével szeretettel és nagy tenni akarással intézte gyülekezetünk ügyeit. Csak néhányat említenék sok építő tette közül: a bánrévei gyülekezeti ház felépítése, majd néhány éve annak felújítása a templommal együtt, a sajópüspöki imaház megvásárlása és felújítása, a héti templom teljes mértékű renoválása, gyümölcsöző kapcsolat kialakítása és ápolása a holland és német testvérekkel. Mindezekért s a hosszú évek során végbemenő lelki épülésért és növekedésért is hálát adott a tiszteletes asszony. Végezetül mesélt az életében történt nehézségekről és megpróbáltatásokról is, de ahogy mondta: minden helyzetben megsegítette Őt az Úr!

Az igehirdetést követően Gazda István a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese köszöntötte a lelkipásztort. A gyülekezetek verssel és énekszóval kedveskedtek lelkészüknek. Mindkét település polgármestere is külön mondott köszöntőt, hangsúlyozták, hogy a települések életében fontos szerepet kapnak az egyházak, s kölcsönösen jó viszonyban tudnak együtt tevékenykedni az itt lakókért. Egy-egy igével méltatták az elmúlt 25 év áldozatos munkáját az egyházmegyébe tartozó gyülekezetek jelen lévő lelkipásztorai is. Számomra a legkedvesebb része volt az alkalomnak, mikor a varbói gyülekezet lelkésze, ifjabb Gere Gábor köszöntötte édesanyját, s a nyugdíjas éveit töltő lelkész, Gere Gábor a feleségét. A megható pillanatok után a gyülekezet a 471.dicséretet, majd a Himnuszt énekelte el. Az ünnepi alkalom a továbbiakban a terített asztal mellett folytatódott kellemes beszélgetések formájában.

Ez alkalommal is köszönetet mondok tiszteletes asszonyunknak fáradságos szolgálatáért, további munkájához nagyon jó egészséget és Isten áldását kérem.

„Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben." (1Tim 3:13)

Tóth Csabáné

tanítónő a bánrévei gyülekezetből