Sajó menti hírcsokor, Sajókaza, Sajóivánka, Ózd-Sajóvárkony gyülekezeteinek életéből

„Uram! Nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság. Nagy terhem van, a népemet hozom. Már meginognék, mint a nádszál, de erőt önt belém a bizalom. Láncszem vagyok. Velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok. Imádkozik az ország. Hozzád emeli, Isten, e nép arcát és színed előtt könyörögve ellép, Uram! Az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, add meg nekünk. Legyen az mindennapi kenyerünk! Ámen."

Építkezéseink

Már korábban hírt adtunk arról, hogy az Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházközség egy a temp-lomunk közelében lévő idősek otthonának épületét a múlt év nyarán átvette az ózdi önkormányzattól. 2008 ősze óta háromnegyed év telt el, míg vártuk a felújítás céljából beadott pályázat eredményét. Kis gyülekeztünk erőn felül teljesített a pályázati költségek, tervkészítések tekintetében, de a pályázatot elutasították. Ezért idén nyáron saját erőből gyülekezetünk tagjainak szorgos munkájával megkezdődött az épület felújítása: falfestések, radiátor, lambéria és nyílászárók festése. Akadálymentesített vizesblokk kialakítása, ablakcseréje, festése, burkolása. Tálaló, melegítőkonyha és ebédlő felújítása. Kasza Bálint gondnok úr és gyülekezeteink tagjai áldozatos segítő munkájukkal, összefogással végzik a munkálatokat. Szeretnénk ez őszön abba az állapotba jutni, hogy a nappali ellátást beindíthassuk, ami az idősek napközis, klubszerű szociális ellátását biztosítja. A későbbiekben távlati célként tűztük ki a bentlakásos ellátás biztosítását is. A Tiszáninnei Református Egyházkerület és a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye segítségével megvásároltuk az épület szomszédos telkét és az azon álló ingatlant bővítés céljából. A segítséget ezúton is köszönjük. A két épület összeépítése igen költséges, az anyagi terheket vállalni önmagunkban nem vagyunk képesek. Természetesen mindaz, amit eddig is elértünk a jó Isten kegyelméből lett. Ezért hisszük, hogy továbbra is számíthatunk jó szándékú, áldozatkész, adakozó testvérekre, akiket a lélek indít, és akik segítségével, kis léptekkel ugyan, de haladhat előre szolgálatunk.

A sajókazai gyülekezetben 2008 nyarán az imaterem felújításába kezdetünk. Egy régi homokkő épület volt ez. Egy kisterem a végében az egykori istállóval, mely garázsként funkcionált. Tetőcserét és felújítást terveztünk abból az anyagi forrásból, amit a gyülekezet egykori óvodájának kárpótlásából fedeztünk volna. A tető megbontása után kiderült, hogy a falak nem bírnák el az új tetőszerkezetet. Aztán az is nyilvánvalóvá lett, hogy az épület egy részének alapozása is hiányzik. Így a teljes bontás után az alapoktól kellett kezdenünk. Áll András gondnok úr vezetésével a gyülekezet férfi testvérei megkezdték az újjáépítést. Mivel templomunkkal egy helyrajzi számon szerepel az imaterem épülete, ezért műemlék környezet-nek számít, ami további odafigyelést igényelt. Így egy nagyobb méretű, de formájában és külső képében a terv szerinti épülettel igyekeztünk megőrizni a műemléki jelleget. A múlt év őszén tető alá került az épület. Az anyagi javak is elfogytak. A sajókazai gyülekezet tagjainak áldozatkész adakozása segítette a továbbha-ladást. Ez év nyarán már az épületgépészeti és a külső-belső vakolási munkák folytatódtak. Ezúton köszönjük meg a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye támogatását, mely lehetővé tette a felújítás folytatását.

Jó reménységgel vagyunk afelől, hogy ezen épületeink méltó helyet biztosítanak majd annak a lelki munkának, szolgálatainknak, melyeket gyülekezeteink közösségében végzünk.

Sárospataki teológia kórusának látogatása

2009. június 14-én vasárnap a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kórusa látogatott el hozzánk Bundzik Tímea vezetésével a sajókazai és a sajóivánkai gyülekezetekbe. Teológus fiatalokkal leg-inkább a legáció alkalmával találkoznak gyülekezeteink. Jó volt megtapasztalni a találkozásnak ezt a formáját is, amikor nem csak egy legátus érkezik a gyülekezetbe, hanem egy szolgáló közösség. Jó volt látni őket azzal az ifjúi derűvel, bizonyságtévő lelkülettel, mellyel hozzánk jöttek. Jó volt hallani az éneklés talentu-mával megáldott hangokat, melyek harmóniája, egybecsengése a szívünkig érhetett. A kórusművek mind zenei téren, mind pedig mondanivalójukban, üzenetükben lelki békességet és nyugalmat sugároztak felénk. Hálásak vagyunk ezért a szolgálatért. Ezúton köszönjük meg a Teológia vezetésének, tanárainak, profesz-szorainak, hogy ilyen áldott munkát végeznek ott az ősi falak között. És arra nevelik, tanítják az ifjúságot, hogy iskolájuk hírnevét öregbítsék és a jó Isten ügyét e méltó módon szolgálják és evangéliumát hirdessék. Köszönjük a kórus minden tagjának, hogy a vizsgaidőszak megterhelt napjaiban egy vasárnapot ránk szántak, hitünket erősítették, és alkalmainkat színesítették. A vasárnapi istentiszteleteink keretében nem csak a kórusművek hangzottak el. Sajókazán Müller Nikoletta hirdette Istennek Igéjét, Sajóivánkán Hornyák Dávid szolgált igehirdetéssel. Füle Lajos „Napsugár" című versét Ablonczy Blanka mondta el. A kollégium életéről, mindennapjairól pedig Rjaskó Natália számolt be. A kórus további tagjai: Kiss Gabriella, Gyulai Eleonóra, Verók Zsuzsanna, Sípos Előd, Keresztúri Csaba, Nagy Sándor, Kocsó Tamás, Dancsó Zoltán. Istené legyen a dicsőség a velük való áldott találkozásért.

A mindenható Istené a dicsőség e mögöttünk lévő áldásokért, és az Ő segítségét kérjük az előttünk álló időkre nézve.

Bundzik Attiláné és Bundzik Attila

a sajókazai, sajóivánkai és ózd-sajóvárkonyi gyülekezetek lelkipásztorai