Közgyűlési összefoglaló

A Vá-lasztási Bizottság törvényes, érvényes és eredményes választásról adott számot. Hála Istennek Dr. Horváth Barna esperes elődöm legutolsó esperesi jelentésének vezérigéje megtapasztalt valósággá lett, valóban mindenek ékesen és szép rendben történtek. Illesse köszönet a lelki-pásztorokat, gondnokokat, a presbitériumokat az elvégzett munkáért.
Esperesi beköszönő szolgálatom alapigéjéül az ApCsel 4:31 versét választottam: „Mi-nekutána könyörögtek megmozdúla a hely, ahol egybe gyülekeztek és beteltek mindnyájan Szentlélekkel és az Isten beszédét bátorsággal szólják!” „Megmozdúla a hely!” Ebben a kép-ben benne van minden, amire a szerkesztői szándék szerint írnom kell arról, hogy hogyan látom egyházmegyénk jelenét, jövőjét, milyen tervek, célok vannak előttünk az elkövetkező hat esztendőre.
Új mozdulásra váró helyként látom magunkat. Gondolok a gyülekezetek életére falva-inkban és a miskolci gyülekezeteink missziós munkájára. Gondolok a lelkipásztorok, segéd-lelkészek, hitoktatók három féle értelembe vett mozdulására. Egyrészt a szolgálatban elhívott Úr felé, másrészt az egymás felé, harmadrészt saját magunk felé történő mozdulásra. Ezeket tartom a legfontosabbaknak itt a szolgálat kezdetén, illetve hat hónapos tapasztalataim alap-ján.
Amit eddig ebből megélhettünk Isten kegyelméből az új lendülettel megtartott lelkész-értekezletek voltak, őrizve is a régi formát és újat is hozva hozzá. Az Egyházlátogatást több figyelemmel, pontossággal és igényességgel végezték testvéreink. Május 17-én megtartottuk Mezőcsáton az évi rendes közgyűlésünket, az igehirdetés szolgálatát Csomós József püspök úr végezte mindnyájunk épülésére. Az elmúlt évről meghallgatott beszámolók után határoz-hattunk a sajóládi, eddig szórványgyülekezetként élt híveink kéréséről, anyaegyházközséggé válhattak. Bemutattam a közgyűlésnek Dr. Enyedi Andor püspök úr portré mellszobrát, aki-nek nevét a Mezőcsáti Református Általános Iskolánk szeretné felvenni a következő tanévnyi-tó istentiszteleten. Határozatban fogalmaztuk meg ajánlásunkat a Kerületi Közgyűlésnek, hogy jeles püspökünknek Miskolcon a Kerületi Székház kertjében fel lehetne állítani bronzból készült mellszobrát.
Számomra nagyon fontos és reményt keltő volt a Berekfürdőn június 1-2-án Dr. Hézser Gábor vezetésével lelkészi csendesnapunk, ahol azért gyülekeztünk egybe 45 fővel, hogy egy lélegzetvételnyi szünethez jussunk, s miközben magunkra figyelünk közelebb kerül-jünk egymáshoz és annál jobban értsük és töltsük be Istentől kapott szolgálatunkat, ahol ép-pen helymozdító szolgálatunkat kell hogy betöltsük.

Gazda István
esperes