Hírek a Mezőcsáti Egyházközség életéről

Az óvoda a Marosvásárhelyi Református Kollégium tagintézményeként működik gyülekezeti kezelésben. Az első óvodai csoport 26 fővel, két óvó nénivel kezdte meg működését.

Az ünnepi istentisztelet második felébe kapcsolódtak be a gyermekek, énekekkel és verssel szolgáltak. A gyermekek szülei csaknem kivétel nélkül a gyülekezet tagjai. Az óvoda fenntartására, mindennapi működtetésébe nagyon sok önkéntes gyülekezeti szolgálattévő kapcsolódik be. Sajátjuknak tekintik teljes mértékben.

Az ünnepi istentisztelet megható része volt, amikor a szülők gyermekeikkel együtt vehették az áldást az úrasztala körül, amit Varga László ny. lelkipásztor a gyülekezet korábbi lelkipásztora mondott el megható módon!

2011. október 15-én szombat délután szolgált gyülekezetünk négyszólamú vegyeskara a miskolci evangélikus templomban a Veczán Pál XVIII. Egyházzenei kórustalálkozó rendezvénysorozat keretében. Meggazdagító és tanulságos volt egymás kórusait meghallgatni, egymás hite és énekes szolgálata által épülni.

2011. október 21-22-én gimnáziumunk 25 fős tanári karával töltöttünk együtt két tartalmas napot a Megbékélés Házában Berekfürdőn. A konferencia célja és szándéka egyrészt a közösségépítés volt, másrészt egymás alaposabb megismerése, hogy a fenntartóváltás nyomán a gyülekezetbe az egyházi oktatási rendbe történő megérkezés, betagolódás minél zökkenőmentesebben és eredményesen tudjon megtörténni. Összegeztük az első két hónap tapasztalásait, és különböző kiscsoportos és plenáris foglalkozások keretében próbáltuk megfogalmazni egy önkormányzati és egy egyházi gimnázium jellemzőit, elvárásait, egy saját magunkra érvényes jövőtervet, jövőképet és identifikációt! A csoport előadói dr. Hézser Gábor és dr. Fruttus Levente tanár urak voltak.

2011. október 23-án vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében ünnepeltük őszi nemzeti ünnepünket. Alexa Gábor lelkipásztor hirdette az Igét. Református általános iskolás tanulóink és gimnazista diákjaink nagyon szépen egymásba kapcsolódóan mutatták be ünnepi műsorukat a mintegy 900 fős gyülekezet közösségében. Az istentisztelet után a város főterén folytattuk ünnepünket. Az ünnepi beszédben Mezőcsát város 56-os mártír tanítójáról emlékeztem meg, személyéhez kapcsolva a helyi 56-os történéseket. A megemlékezés aktualitását halálának 50. évfordulója adta.

Amikor börtönévei után amnesztiával szabadulva hirtelen támadt betegség következtében elhunyt, 51 esztendős volt, benne 27 éves tanítói szolgálattal. Életét adta hazájáért, szűkebb pátriájáért. Derékba törte életét, pályáját a brutális értelmetlen politikai megtorlás. Az igaznak emlékezete áldott.

1993-ban Antal József kormánya Göd város polgármesterén keresztül adta át Sándor fiának a néhai Édesapjának szóló 1956-os posztumusz kitüntetést. Emléke ma is él a szívekben, idősödő tanítványai nagy szeretettel és tisztelettel őrzik emlékét. A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolánk nagy udvarának folyosóján a tanteremnél, ahol tanított, márványtábla őrzi emlékét 2003. június 22-e óta.

2011. október 24-én hétfőn a Partiumból, az Érmihályfalvi Református Óvodából érkezett óvodánkba egy 5 fős küldöttség tapasztalatcserére, egy munkanapra.

2011. október 27-28-án a Cserealjai testvérgyülekezet óvodájából érkezett két óvó néni két lelkipásztorral együtt szakmai tapasztalatcserére. Mindkét esetben különösképpen az óvodai hitoktatás, annak integrálása az egész napos foglalkozásokba került az érdeklődés előterébe. Az egymástól való tanulás szép idejét éltük meg együtt teljesen ember- és gyermekközelben, minden protokoll nélkül együtt dolgozva, egymást meggazdagítva.

2011. november 6-án tartottuk presbiteri tisztújító választói közgyűlésünket.

2011. november 12-én szombaton gyülekezeti napot szerveztünk. Délelőtt 9 órától az óvodában „Palánta napot” tartottunk a kisgyermekes szülők részére. Gyermekeikkel együtt érkeztek, a bölcsődébe és az óvodai csoportszobában a gyermekekre felügyeltek, míg a 35-40 fős felnőtt közösség Alexa Gábor lelkipásztor bevezető áhítata után hallgatta meg dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta lelkipásztor, főiskolai tanár igen tartalmas, nagyon sok információt, segítséget tartalmazó előadását „Milyen a jó szülő?” címmel. Az előadást szívélyes légkörben lezajló megbeszélés követte, konkrét kérdések, esetek megbeszélésével.

Délután 2 órától a templomban dr. Tőkéczki László egyetemi tanár úr előadását hallgathattuk a templomban a református gyülekezeteink történelméről, történelmi küldetéséről, különös tekintettel a dél-borsodi részre. A tanár úrtól megszokott lendülettel, szívet-lelket-értelmet örömmel, hittel, ismerettel, történelmi tanulságokkal, a jövőre mutató igazságokkal betöltő gazdagsággal megtartott előadásnak voltunk boldog, megajándékozott tagjai. A mintegy százfőnyi hallgatóságot az iskolában szerény szeretetvendégségre hívtuk. Ezzel párhuzamosan egy másik osztályteremben Victor László lelkipásztor vezetésével gyülekezetünk fiatal felnőttek bibliakörének tagjai „Láthatatlan színházat” rendeztek a teremtés történetéből.

Délután 4 órától Bundzik Tímea orgonaművész tanárnő orgonahangversenyének lehettünk részesei, több mint nyolcvanan. Szólt az orgonaművek szerzőiről, a darabok jellemzőiről, így a nagyon szép előadásnak még inkább lehettünk értői és megcsodálói. A gyülekezeti napot a lelkipásztorok együtt készítettük elő gyülekezeti munkatársainkkal.

2011. november 19-én szombaton tartjuk általános iskolai és óvodai jótékonysági bálunkat 160 fő részvételével. A bál első részében tanulóink és óvodásaink szerepelnek táncbemutatóval, diákzenekarral, népi játékokkal.

2011. november 21-én Marosvásárhelyen írjuk alá Székely Emese és Pásztor Éva igazgató asszonyokkal a Marosvásárhelyi Bólyai Református Gimnázium és a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola közötti testvériskolai megállapodásunkat.

2011 adventjének minden vasárnapján délelőtt általános iskolánk diákjai szolgálnak a templomban. Advent második vasárnapjára a Felvidékről a hanvai testvérgyülekezetünkből fogadunk küldöttséget, benne a gyülekezet énekkarát Nagy Ákos Róbert esperes és felesége vezetésével.

„Örüljetek az Úrban. Mindenkor! Ismét mondom örüljetek. Az Úr közel!”

(Fil 4,4-5)

Gazda István