Megkezdte szolgálatát a Miskolci Egyetem református lelkipásztora

Az intézmény sajátos módon szervesül Miskolc város életébe, hiszen a földrajzi elkülönültség nagymértékben zárt közösséggé teszi az egyetemi campust. A hallgatók jó része nem miskolci illetőségű, időbeosztásuk és életritmusuk - általában hétvégén hazautaznak - nehezítette a hallgatók egy részének miskolci gyülekezetekbe való integrálását. Az egyetem a jövő református értelmisége tekintetében fontos missziói területet jelent.
Az elmúlt években is volt az egyetemen református ifjúsági alkalom, amelyet Brunner Zsuzsanna, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon vallástanára vezetett, de az egyházkerület régóta dédelgetett terve az, hogy önálló egyetemi lelkészt állítson szolgálatba az egyetem területén.
Ez az álom valósult meg 2003. nyarán, amikor aláírásra került az Egyetem rektora, valamint a négy történelmi felekezet (római katolikus, református, evangélikus, görög katolikus) területileg illetékes vezetői által az egyetemen egyetemi lelkészség létesítéséről szóló megállapodás. Ez lehetővé teszi azt, hogy főállású református lelkipásztor tevékenykedjen az egyetemen. Ennek tárgyi feltételeit az egyházkerület anyagi hozzájárulásával az egyetem teremti meg, a lelkipásztor alkalmazása pedig a kerületi missziói alap terhére történik.
Az egyházkerület elnöksége pályázatot írt ki az egyetemi lelkészi állásra. A beérkezett pályázatokat a Missziói Bizottság bírálta el. Az időközben történt visszalépést is figyelembe véve, 2004. február 1-jétől Turcsik Ferenc református lelkipásztor került megválasztásra az egyetemi lelkészi szolgálatra. Kísérjük imádságos figyelemmel a Miskolci Egyetemen folyó református lelkipásztori szolgálatot, és kérjük Isten áldását az ott folyó munkára!
Ábrám Tibor, főgondnok

Turcsik Ferenc vagyok, a Miskolci Egyetem új egyetemi lelkésze. 1974-ben születtem Nagykőrösön, majd gimnáziumi tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégiumban végeztem. 1994-1998 között a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, majd 1999-2001-ben a Theologische Universiteit te Kampen (Hollandia) hallgatója voltam. Hazatérésem után Berettyóújfaluban szolgáltam, ahonnan megpályáztam ezt az egyetemi lelkészi állást, amelyet elnyertem, így 2004. február 1-jétől az egyetemi közösségben végzek lelkészi szolgálatot. Nős vagyok, feleségem szintén lelkész, és Isten két fiú gyermekkel áldott meg minket.
A lelkészi szolgálatnak ez a területe valóban úttörőmunka a maga nehézségeivel és szépségeivel, járatlan útjaival és már legalább kitaposott ösvényeivel. Missziós területként óriási kihívásokat rejt magában, s ezzel együtt természetesen lehetőségeket is. Ám ez összességében véve minden sajátosságával együtt sem más, mint bármely más lelkészi szolgálat. A Debreceni Református Kollégiumban a címben is idézett jelmondat olvasható: „imádkozva és dolgozva". Ehhez szeretnék hozzájárulni, hogy az egyetem hallgatói egy kicsit másként is láthassák azt, amit sokszor az élet nagyon is egyoldalúan (kíván) láttat(ni) velü(n)k. Álmaink és terveink vannak, s kérek minden testvéremet, hogy az egyetemi gyülekezet ügyét hordozza imádságaiban - ahogyan mi is tesszük. Az egyetemen jelenleg a korábbi kezdeményezésekre való építés, illetve azok továbbvitele folyik. Emellett természetesen minden munkánál nagyon fontos az alapvetés, így a kapcsolatfelvétel és a terep feltérképezése. Elmúlt egy hónapom során leginkább ezekkel kellett foglalkoznom. Ezzel párhuzamosan elindult a jövőbeni (egyetemi) gyülekezeti programokra irányuló tervek elkészítése és a szükséges lépések megtétele.
A katolikus és evangélikus testvérekkel az együttműködés nagyon példás. Reményeink szerint ez a jövőben is így marad, hiszen a református öntudatra való vezetés mellett a közös fellépés is nagyon fontos ezen a szolgálati területen. Ahhoz, hogy ez az együttműködés, s emellett a református keresztyén mivoltunk megélése mind karakteresebben megjelenjen, megpróbálok minden lehetséges eszközzel hozzájárulni. Bízom abban, hogy a gyülekezetek és lelkipásztoraik, a vallástaná­rok egyaránt meglátják, hogy ez a szolgálat is az egyház szerves részét képezi, s az együttmunkálkodás valóban Krisztus Urunkat szolgálja.
Hiszem azt, hogy az egyetemi gyülekezet is szerves része lesz majd az egyházkerület és a Magyarországi Református Egyház életének.

Turcsik Ferenc
egyetemi lelkipásztor