Lelkészbeiktatás Mezőcsáton

A hűvös novemberi délutánon az ünnepi istentiszteleten megjelent gyülekezetet Alexa Gábor lelkipásztor köszöntötte. A gyülekezet éneke után nagytiszteletű Gazda István a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese, mezőcsáti lelkipásztor a 2Móz 34,1-5a, 29-33 és a 2Kor 3,7b,18 alapján hirdette az igét. A napi ószövetségi igék üzenetéből kiemelte: eljött az idő új kőtáblák készítésére, amikor Mózes átéli a kegyelembe való újra befogadás örömét, ez meglátszik rajta. Mózes arca sugárzik, az Istennel kapcsolatban lévő szolga arca sugárzik, és ezt a sugárzást, fényt adja aztán tovább a népnek, a rá bízottaknak. Jézus Krisztus által Isten dicsőségét fedetlen arccal szemléljük, és ezt tovább kell sugároznunk.

Az igehirdetés és beiktatás, valamint a templom kulcsának és az egyházközség pecsétjének átadása után a beiktatott lelkipásztort előbb a református óvoda gyermekei, majd a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola tanulói, majd a gyülekezet énekkara köszöntötte. Elhangzott: „a Mindörökké hű az Úr" kezdetű ének orgona- és gitárkíséretes feldolgozása, és Ádám Jenő 134. zsoltára, amelynek ismételt 3. versébe a gyülekezet is bekapcsolódott.

A beiktatott lelkipásztor a Józs. 1,5-9 és 24, 14-15 alapján hirdette az igét, kiemelve Isten ígéretét: Ő nem hagyja el övéit. Ahogyan vele volt Mózessel, vele lesz Józsuéval is, a megbízatáshoz pedig erőt ad, bíztat: Légy bátor és erős. Az Úr így bátorította és erősítette Józsuét, és kötött vele szövetséget az ígéret földjének határánál.

„Így erősített minket az Isten országa határánál, ezen az istentiszteleten. És velünk is szövetséget köt. Szövetséget köt velem, hogy legyek neki mindenkor hűséges szolgája itt e gyülekezetben ,és rám bízza, hogy tegyelek titeket az ő országának örököseivé."

Az ünnepélyes Egyházközségi Közgyűlés megnyitása után a beiktatott lelkipásztort köszöntötte Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző, dr. Molnár Pál egyházmegyei gondnok, Arnóth János polgármester Mezőcsát város nevében, Csernaburczky Ferenc iskolaigazgató az egyházközség és a presbitérium nevében: „...Ahol az ég harmatot hint" (5 Móz 33,28) - a kegyelem meglátogat. Aki veszi a fáradtságot, és felidézi magában az elmúlt időknek történéseit, az érezheti igazán, hogy mennyire igaz ez, mert volt szárazság nem is kevés ideig. A második lelkészi állás visszaállítása a növekedés, a helyreállítódás maga. Az Isteni kegyelem. „Ezt mondja az Úr: csináljatok sok gödröt ebben a patakmederben, mert ezt mondja az Úr: Nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg a jószágaitok, az állataitok is." (2Kir 3, 16-17) Mindenki értheti, mit jelent a száraz patakmederben gödröket ásni, de lett új parókia, lett református iskola, és lett óvoda is. Lett helye, hol kereshetjük az Ő országát és igazságát, és lett feladat, hirdethetjük tetteit, és szolgálhatunk szeretetben. „Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37, 4) Így a Mezőcsáti Református Egyházközség presbitériumának sem dönteni kellett, hanem kérnie - és az Úr megadta azt. Igen, kaptuk, és áldás van benne. A második lelkészi állás az Úr ajándéka, a megtartás azon eszközök egyike, mellyel megsegíti hűséges szolgáit a szószéken, de a világban is - mondta köszöntésében Csernaburczky Ferenc. A gyülekezet ajándékát a két gondnok adta át. A köszöntések sorát Gazdáné Lengyel Erika esperesné asszony folytatta a Mezőcsáti Református Nőszövetség nevében, majd Szőnyi Tamás bőcsi lelkipásztor a szülőfalu gyülekezete nevében. Ezt követte a megjelent közel 30 palástos lelkipásztornak, mint szolgatársnak, volt évfolyamtársnak egy-egy igével, énekverssel való köszöntése. A beiktatott lelkipásztor a köszöntéseket, ajándékokat és bíztató szavakat meghatódva köszönte meg.

A záró ének és áldás előtt a gyülekezet minden tagját meghívták szeretetvendégségre a református iskola tornatermébe, ahol 300 személyre terített asztal várta az ünneplőket, az örvendezőket.

Tiszatarján, 2004. november hava

Harkai Erzsébet

lelkipásztor