PDF letöltése

LVIII. évfolyam 3. szám

 • Lelkészbeiktatás Szuhogyon

  Szeptember 24-én délelőtt verőfényes napsütés és a házigazda szuhogyi gyülekezet tagjai köszöntötték a közelről s távolról érkező vendégeket a templomkertben. Ünnepelni gyülekeztünk egybe.
 • Telkibánya-Bangor retúr - egy testvérgyülekezeti látogatás rendhagyó története

  Néhány évtizeddel ezelőtt a nyugati határhoz közeledve a torkunkban gombóc formálódott, nagyot kellett nyelnünk. Csüggedt, elnehezedett tekintetünket felemelve a géppuskafészkekkel szegélyezett országunkra, még gondolatunkban is csak halkan és félve hullámzott a jól ismert dallam: „Hol szőke szellő, lenge szellő játszik a Tiszán / Ott él egy nép, legendák népe / Ott az én hazám..."
 • Hálaadó istentisztelet Szemerén

  Templomunk belső megújulásáért adtunk hálát Istennek ez év július 24-én a szemerei református templomban. Az ünnepi alkalmon Csomós József püspök úr hirdette az igét a 100. zsoltár alapján:
 • Körzeti presbiteri csendesnap

  Az encsi református templomban, 2005. szeptember 17-én került megrendezésre a körzeti presbiteri csendesnap, melyre főként a Hernád-völgyi gyülekezetek kaptak meghívást. A missziói bizottság szervezésében létrejött alkalmat Baksy Mária esperes asszony nyitotta meg, aki a zsúfolásig megtelt templomban köszöntötte az előadókat, valamint a 26 abaúji gyülekezetből érkezett lelkipásztorokat és presbitereket.
 • 5 éves a Boldogkőváraljai Református Gyülekezet

  „Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!"(Zsoltárok könyve 37, 4)   Napjainkban a statisztikai adatok elszomorítanak bennünket, hiszen a fogyó népességgel együtt mi is fogyunk, magyar reformátusok.
 • Országos tanévnyitó Mezőcsáton

  Szép hagyománnyá és fontos találkozási pontokká váltak egyházi oktatási rendszerünkben - a kerületenként sorba járó - zsinati szervezésben és helyi lebonyolításban megvalósuló országos tanévnyitók. Kerületünkben lehettünk együtt korábban Miskolcon a Lévay József Gimnáziumunkban, majd a Sárospataki Kollégiumban, most pedig a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolánkban és Óvodánkban Mezőcsáton. Köszönjük a Kerület Elnökségének, a Zsinati Oktatási Bizottságnak bizalmát és támogatását.
 • Egervölgyiek Felvidéken

  Kisebb-nagyobb közösségek életében várva várt eseménynek számítanak az évenkénti kirándulások, tanulmányutak. Ma is emlékszem azokra a helyekre, ahová iskolás éveimben ily módon eljuthattam. Istennek hála pár évvel ezelőtt sokan lelkészként járhattunk Izraelben. Nagy öröm ismereteket, tapasztalatokat szerezni, miközben ennek közösségformáló áldásait is érezzük.
 • Kiáltva és kiállva - Egerben Rákóczira emlékeztek

  Az Egri Református Templom, a Bazilika és az egri Vár adott otthont annak az egyházi ökumenikus és tudományos rendezvénysorozatnak, mely főhajtás volt a 300 évvel ezelőtt vezérlőfejedelemmé választott II. Rákóczi Ferenc előtt.
 • Lelkészbeiktatás Bodrogkeresztúron

  Ünnepi istentiszteletre hívogattak 2005. szeptember 18-án a Bodrogkeresztúri Református Templom harangjai: Almási Ferenc megválasztott lelkipásztort ekkor iktatta be szolgálatába Dr. Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese.
 • Hálaadás Bodrogolasziban

  Szeptember 18-án délelőtt 10 órára ezzel az Igével hívta össze az egyházközség elnöksége az érdeklődőket: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!" (Zsolt 106,1)
 • Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

  Június 26.  Pataki öregdiák találkozó.  Az idén ötven éves találkozósok közül az ünnepi istentiszteleten Baksy István és az Egyesült Államokból hazalátogató Rőczey Barnabás végezték a szolgálatot. A gyülekezet Virágh Sándor lelkipásztor köszöntőjével és az énekkar szolgálatával vette körül a jubiláns öregdiákokat.
 • Megszólalt az orgona…

  "Megszólalt már az orgona..." hirdette a ricsei gyülekezet boldogan az ősi „Orgona Felállítására" rendelt énekkel. Szép ajándékot kapott az Úrtól e bodrogközi egyházközség. Hogy e felett mennyire és miért is lehet örülni, megtudhattuk orgonaszentelési ünnepünkön.
 • In memoriam Czinke Zoltán

  A Sárospataki templomban búcsúzott 2005. augusztus 7-én Czinke Zoltán nyugalmazott esperes-lelkipásztortól családja, volt szolgálati helyeinek és tisztelőinek népes gyülekezete a földi életútra nézve hálaadással, s a mennyei életbe vetett hit bizonyos vigasztalásával.
 • 475. tanévét kezdi a pataki gimnázium

  Szeptember 1-jén egyszerre benépesült Sárospatak. Diákok és hozzátartozók nyüzsögtek az utcákon, az internátusok környékén. Délután osztályfőnöki órákon tájékoztatták a tanulókat a tanév legfontosabb szervezési feladatairól.
 • Koncz Éva tanárnő Makkai Sándor-díjas

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája örömmel adja hírül, hogy A Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára - 2005-ben Makkai Sándor-díjat adományozott Koncz Éva gimnáziumi tanárnak szakmai munkája és példamutató emberi, hitbeli magatartása érdemeként. Köszöntjük őt és a további díjazottakat: dr. Horkay György iskolaügyi főtanácsos urat és Székely Árpád kolozsvári igazgató urat.     .
 • Aki kapott s aki adni tudott… Szentimrei Mihályné (1949-2005)

  „Mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a Te szented rothadást lásson." (Zsolt 16,10) „Boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet." (Mt 5,5) Váratlanul hagyott itt bennünket Szentimrei Mihályné Oláh Ibolya lelkipásztor a Tudományos Gyűjtemények Nagykönyvtárának igazgatója.
 • Hírek a Lévay József Református Gimnázium életéből

  „Aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül." Zsoltárok 32,10 „A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Róma 5,5 Ezzel a két vezérigével indítottuk útjára a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2005/2006. tanévét. Augusztus 22-én és 23-án a tantestület Síkfőkúton tartott szakmai napot, ahol Hézser Gábor lelkipásztor, pásztorálpszichológus segítségével készültünk fel lelkiekben az előttünk álló tanévre.
 • Vezetőként szolgálni

  Egy ember életében sokszor vannak olyan mérföldkövek, melyek megállásra szólítanak, változást hoznak. Így állított meg ez év májusában engem is az Úr, megnyitva egy kaput, melyen belépve már nemcsak magánéletemben, de hivatásomban is a Magyarországi Református Egyház szolgálatába állhattam.
 • Presbiter - házigazda, koordinátor, pásztor

  Szokásunktól eltérően most nem a szerkesztőbizottság tagjai vezetik be az újabb fórumtémát. Magunknál illetékesebbhez fordultunk, Bartha Árpádhoz, aki sok éven át viselte a presbiteri szolgálat felelősségét. Ezúton is bátorítunk minden lelkipásztort és minden presbitert, hogy ha fontosnak tartják, írjanak tapasztalataikról, örömeikről, bánataikról. Mi működik? Mi nem? Hogyan lehetne? Hogyan kellene?
 • Csillagpont 2005

  A Csillagpont országos református ifjúsági találkozót immár második alkalommal rendezték meg, ezúttal a debreceni Dorcas kempingben. Az első 2003-as bodajki találkozó sikerei bátorították a szervezőket újabb ifjúsági találkozó rendezésére; ugyanakkor igyekeztek a hibákból is tanulni.
 • Mondd ki hát, szeretlek Jézus!

  „Megtört szíveknek pásztora, megfáradt lelkek orvosa Mondd ki hát, mondd ki hát, mondd ki hát! Szeretlek Jézus!!" Augusztus első hetében a Zemplén hegység ez énektől volt hangos. Jónás Zsolt vezetésével cigány fiatalok énekeltek reggeltől késő estig. A Református Hídépítő Misszió szervezésében a Zempléni Egyházmegye bózsvai táborhelyén tanyázott mintegy negyven cigány származású fiatal, tucatnyi munkatárssal.
 • Az Európa Rádió Miskolc–ot üzemeltető KHT a Református Egyház tulajdonába került

  A Tiszáninneni Református Egyházkerület székházában 2005. szeptember 9. napján rendezett fogadáson hivatalosan bejelentésre került, hogy a két Egyházkerület együtt, összefogva megvásárolta az Európa Rádió Miskolc-ot üzemeltető Kht-t. A fogadáson elhangzottakból szemelgettünk, hogy ízelítőt adjunk a szándékról és a tervekről.
 • Az egyházak finanszírozásáról

  Az egyházfinanszírozásról  Az állam-egyház viszony talán legneuralgikusabb, mindennel összefüggő kérdése a vallásfelekezetek finanszírozásával, anyagi támogatásával kapcsolatos.
 • Csodás égi jelenségek

  A csillagos égboltra tekintve szabad szemmel nehéz megkülönböztetni a saját fénnyel rendelkező csillagokat és a fényt csupán visszaverő bolygókat. Az egyik ilyen fényes bolygó a Vénusz, melyet esthajnalcsillagnak is neveznek. Ezzel kapcsolatban a Jelenések könyvében ezt olvashatjuk: „És a ki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és adom annak a hajnalcsillagot." (Jel 2:26,28)
 • Beszélgetés Bálint Istvánnal

  Bálint Istvánt bemutató portrénknak aktualitást ad a most átadott Trianon-fa, és a nemrég átadott orgona a Sárospataki Teológia imatermében. Egyre több helyen találkozhatunk munkáival, fába faragott hitvallásával. Bálint István szeret a háttérben maradni, nehezen szánta rá magát e beszélgetésre. „Mutasd meg a munkáimat inkább" - mondta. „Nekem elég, hogy a környezetemben élők elismernek, dicsérik a munkámat." Aztán mégis beszélgetni kezdtünk:  
 • Trianon fák nőnek

  Pappné Szarka Etelka Melbourne-ben született, az óhazától legmesszebbre szakadt magyar szórvány tagjának. Felhívása mégis termékeny talajra talált a nagyvilág számos pontján, ahol magyarok élnek, mert arra szólította őket, hogy a nemzetvesztő trianoni békediktátum 85. évfordulóján egy időben, együtt emlékezzen a világ magyarsága.
 • Banán a ládában

  Majmocska az erdőben lakott, nagylevelű, hatalmas fák közt. Szeretett ugrálni egyik ágról a másikra. Hosszú farkával egyensúlyozott. Szinte úszott a levegőben. Irigylem ezért Majmocskát. Repülni egyik ágról a másikra, a többiekkel kergetőzve. Öt testvére volt, mindnyájan ügyesek és gyorsak voltak. Élmény volt velük a fogócska az ágak között.
 • Beszélő rajzok

  Két rajz került hozzám. Beszélő rajzoknak is nevezhetném őket. Két kislány öröméről és bánatáról szólnak. A két lány egy osztályba jár, egy iskolapadban ül, rajzaik azonban mások, és életük is más. Szavakkal fájó lenne a különbséget megfogalmazniuk. A rajzok olvasásának alapot adnak a következő általános szempontok: vonalak, vonalvezetés; színek megválasztása; térarány a rajzon belül (az alakok aránya); fény-árnyék; kompozíció (mennyire használom ki a lap méretét).
 • Gyerekszáj

  „Jó illat" Egy alkalommal az első osztályosok hittanórájára magammal vittem 2 éves Bence fiamat. Zsombor lelkesen üdvözölte, majd megkérdezte: - Ő a te fiad? Igenlő válaszom után megjegyezte: - Mindjárt gondoltam, hisz neki is olyan hittan szaga van.  
 • Könyvajánló

  Benke György, Pólos László, Szabó Csaba: Pataki tanáraink (1931-1952). Sárospatak, 2005 „Református keresztyén hitünknek egyik alappillére az a hitvallás, melyet I. Rákóczi György vezérigéje is kifejez: „Non est currentis, neque volentis, sed miserentis Dei" (Róm 9,16), vagyis „nem a mi érdemünk, hanem Isten kegyelme minden áldás forrása", de azoknak is köszönettel tartozunk, akik eszközök voltak az áldásokat osztó Isten kezében. Ebben a könyvben azokra emlékezünk, akik ebben az időben tanárai voltak a pataki kollégium gimnáziumának és teológiai akadémiájának. Néhány tanár emlékét önéletrajzuk eleveníti fel, de legtöbbekre azok emlékeznek, akik diákjaik voltak a gimnáziumban vagy a teológián. (...)
 • Könyvajánló

  Az Embertárs című ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóiratot ajánljuk most olvasóinknak. Közelebbről a III. évfolyam, vagyis a 2005. év 2. számát. Sokunknak a „mentálhigiéné" szó kissé hátborzongató, pedig egyszerűen talán csak őszinte gondolkodásra hív és segít.