PDF letöltése

LVII. évfolyam 1. szám

 • Beszédes kövek

    Nem titkolhatom a kedves olvasó előtt, hogy egyik legkedvesebb versemből idéztem. Ebben a folyton változó világban igyekszik az ember keresni valami fogódzót, valamit, ami nem ölt újra és újra álarcot, ami nem lesz az egyik napról a másikra tévedés, ami képes alapot adni életünknek, ahonnan újra és újra el lehet indulni. Keressük azt, ami örök. Keressük azt, ami képes üzenni nekünk az igazságról még akkor is, amikor azt meg akarják változtatni, akkor is, amikor fájdalmas, akkor is, amikor talán önmagunk sem nézünk szívesen szembe vele. 
 • Együtt imádkoztunk a békéért

  Az egyetemes imahét megtartásának gyakorlata Encsen még gyermekcipőben jár. 2000-ben történt első alkalommal, hogy a településen élő összes keresztyén felekezet meghívásával tartottunk ökumenikus istentiszteletet. Az imahéten egy este gyűlünk össze felváltva a református és görög katolikus templomban.
 • A múltnak ősi őre

  „Edelényi öreg templom / Álldogál a Bódva-parton / Mint a múlt ősi őre" - kezdi Gyülvészi István edelényi pap-költő híres versét templomunkról. Áll a templom majd' hétszáz éve. 1330 körül épülhetett a gótikus, eredetileg a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom. 1580-tól a református gyülekezet használatában van.
 • Egy falusi paplak újjászületése

  Göncruszka ősi települése a Hernád völgye legészakibb csücskében, a Hernád folyó kies völgyének keleti oldalán terül el. Temploma 1100 körül épült. A valaha virágzó falu sorsa ma megegyezik sok más, a trianoni határ mentén fekvő település sorsával, és szenvedi mindazokat az állapotokat, amelybe az elmúlt bő nyolcvan, szűk ötven esztendő sodorta ezt a vidéket. Nem gondolom túlzásnak azt mondani, hogy élethalálharcukat vívják ezek a falvak a megmaradásért.
 • Köszöntjük a 90 éves Kóris Lajos bácsit

  „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő" - olvassuk hitvalló imádságunkban, a 90. zsoltárban. Az átlagéletkor mögött az van, hogy vannak, akik rövidebb, vannak, akik hosszabb ideig élnek annál. Isten megajándékozta Kóris Lajos lelkipásztor testvérünket és atyánkat azzal, hogy 90. születésnapját ünnepelheti és ünnepelhetjük, megajándékozta családját és egyházunkat, közelebbről a tiszáninneni egyházkerületet, hogy mindeddig megtartotta, munkával, szolgálatokkal bízta meg közöttünk.
 • A 75 éves Szathmáry Sándor professzor köszöntése

  Születésnapján, január 28-án az Egyházkerületi Székházban köszöntötték dr. Szathmáry Sándor professzort az egyházkerület vezetői, a Doktorok Kollégiuma elnöksége, valamint a Püspöki Hivatal munkatársai.
 • Református Percek az Európa Rádió Miskolc Programjában

  Mindennapjainkban egyre több szó esik arról, hogy az emberek gondolkodását, dolgokra való rálátását, értékrendjét mennyire befolyásolja a média. Lassan odáig jutunk, hogy az ember azt gondol dolgokról, jelenségekről, amit gondoltatnak vele, amilyen irányban meghatározzák gondolkodását.
 • A megmaradás titka

  „Isten hozzánk is szól, csak nem vesszük észre. Mikor gyermeked születik, mikor az ég dörög, mikor kezedbe vettél egy aranyló búzakalászt, amikor felnéztél a csillagokra, nem érezted-e, hogy közel van Isten? Nem volt életednek egyetlen olyan pillanata sem, amikor úgy érezted, most Isten akart vagy tett veled valamit?"Dr. Csiha Kálmán, Erdély nyugalmazott püspöke
 • Református művészeti általános iskola nyílik Átányban

  Reménység szerint szeptember 1-jén megnyitja kapuit Heves megye legelső református általános iskolája Átányban. Megyénkben eddig csak egy egyházi, az egri Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola működött. Óriási eredmény lesz, ha mellette megnyílik az Egervölgyi Református Egyházmegye első művészeti általános iskolája.
 • Ökumenikus imahét Sárospatakon

  A végardói görög katolikus templomban Bozorády Zoltán evangélikus püspökhelyettes, Bodroghalászon, a református templomban Varga Zoltán piarista pap-tanár, a városi görög katolikus templomban Csomós József református püspök, a református templomban Seregély István egri érsek, míg a római katolikus Vártemplomban dr. Keresztes Szilárd görög katolikus püspök hirdetett igét.
 • A Zempléni Egyházmegye Ifjúsági Táborhelye Bózsva

  Zemplén Hegyköz tájegységében található Bózsva község. A parókia és a kártalanításkor visszakapott volt iskola épületében alakított ki az Egyházmegye ifjúsági táborhelyet, amelyet szeretnék most az olvasóval megismertetni.
 • A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből

  Ebben a tanévben iskolánk is bekapcsolódott a központi rendszerű felvételiztetésbe. Közel kétszáz tanuló írásbelizett magyarból és matematikából. Az újítás előnye, hogy nem kell hetente fárasztó próbákat kiállniuk a jelentkezőknek, megszerzett pontjaikat a választott középiskolák elfogadják. Minden meghirdetett osztályba kellő számú jelöltből válogathattunk, átlag háromszoros túljelentkezést rögzítettünk.
 • A dzsungel könyve

  A diákszínjátszók 15 előadáson közel 7000 ember előtt mutatták be Dés László - Geszti Péter - Békés Pál A dzsungel könyve c. musicaljét. Erről kérdeztük dr. Lénárt Attila igazgató urat, a diákszínpad vezetőjét.
 • Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből - Maurice Eugene Osterhaven emlékére (1915-2004)

  Osterhaven professzor 2004.  január  24-én hunyt el szerettei körében Freedom Village-ben (USA, Michigan). Az Amerikai Református Egyház felszentelt lelkésze, 1948-ban szerzett doktori fokozatot a Princeton Theological Seminary-n,  utána a Western Theological Seminary rendszeres teológiai professzora volt. Létrehozta az Egyesült Államokban a Sárospataki Református  Kollégium Baráti Körét, aminek maga is meghatározó alakja volt. A Református Világszövetség Teológiai Bizottságának tagja, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és az Iowa‑i Hope College tiszteletbeli professzora.
 • Református Általános Iskolások a Bodrog-parti Athénban

  Ha ezt a nevet halljuk:  SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, mindannyiunknak megdobban a szíve, hiszen a pataki kollégium tiszáninnenen jelképezi mindazt a hitvallásbeli és szellemi örökséget, amelyet reformátor őseink fontosnak tartottak létrehozni, a jövő nemzedék nevelését szolgálandó.
 • Nyári kántorképző tanfolyam

  Bemegyek egy templomba. Énekelnek. A zsoltár szövege ismerős. A dallama nem annyira: szinte semmiben sem különbözik a következő énekétől. Ritmusa nincs, minden hang egyforma hosszú, pedig több mint fél évszázada énekeskönyvünk jelöli a ritmust. Az énekek így elveszítik jellegüket, az éneklők pedig a szöveg mondanivalóját. Nincs különbség egy hálaadó, örvendező ének és a bűnbánati zsoltárok előadása között. Bemegyek egy templomba. Zsoltár szól. Van lendülete, vannak sorai, így van mondanivalója is. Ez egy hálaadó zsoltár. Felismerem, jól esik énekelni.
 • Vál(ság)os

  Előző számunkban a fórum témánkat „Holtomiglan-holtodiglan?" címmel indítottuk útra, azzal a reménnyel, hogy a lap olvasótáborából bizonyosan lesz olyan, aki tollat ragadva leírja véleményét, hogy megoszthassuk minden kedves olvasónkkal. Ezúttal egyetlen levél érkezett ebben a nagyon fontos kérdésben - amit ezúton is köszönünk a szerzőnek - és továbbra is bátorítunk mindenkit arra, hogy a fórum témafelvetéseiben velünk gondolkozzon és ha úgy érzi akkor véleményét ossza  meg mindannyiunkkal.
 • „Újjászületés fürdője”

  Mindenféle hosszas eszmefuttatás, kérdezgetés vagy teológiai kommentár helyett nézzünk néhány példát! Reméljük, gondolatindítóként szolgálnak, és a lelkipásztor testvérek és a gyülekezeti tagok tollat-írógépet ragadnak, hogy leírják: nálunk is így van, vagy nálunk nem így van...
 • Hit és/vagy haza, Nemzet és/vagy egyház

  Hit és haza A téma kapcsán egy közismert vers jut eszembe: „Református magyar vagyok, halálomig az maradok..." Nem a verset akarom értékelni, nekem most csupán annak első három szava, s azok sorrendje fontos. Ez a sorrend ugyanis jól kifejezi a hit és a haza egymáshoz való viszonyát.
 • Gyermeki szerepminták rosszul működő családokban

  Mindannyian játszunk szerepeket. A különféle és nagyon változatos szerepeket az életünk folyamán, a szocializáció útján sajátítjuk el. A társadalmi életben való létezéshez szükségünk van rájuk, hiszen a szerepek rituáléjukkal biztonságot nyújtanak, segítenek eligazodni a mindennapi életben. A gond akkor van, amikor ezek a szerepek megmerevednek, az emberi interakciók gátjaivá válnak, és a közeli kapcsolatokban is az intimitás ellenében hatnak.
 • Kréta Gréta - mese

  Kréta Gréta Színeskrétaország Szivárvány megyéjében élt. Csupa tarka volt minden, csak színes kréták laktak ezen a vidéken. Úgy nézett ki minden mintha mosolyogna. Még az eső is színes cseppekben hullt.
 • Könyv- és zeneajánló

  Dr. Kádár Zsolt Fiú adatik nékünk című kötetét annak előszavával ajánljuk olvasóink figyelmébe. Az előszót dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke írta:„Mondd meg, miről írsz, s megmondom, ki vagy?" - Kádár Zsoltnak, e kötet szerzőjének személyében olyan valaki osztja meg most velünk gondolatait, aki sokrétűen érdeklődő ember.
 • Wass Albert est vastapssal Miskolcon

  Zsúfolásig megtelt Miskolcon a Tiszáninneni Református Egyházkerületi Székház nagyterme február 26-án, amikor az egyházi és civil emberek együtt ünnepelték a kultúra napját. Üzenet az otthoni hegyeknek címmel a nagyváradi Kiss Stúdió Színház két alapító színésze Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos Wass Albert művéből tartottak élményt nyújtó előadást.