Könyv- és zeneajánló

Mindenekelőtt azonban református lelkipásztor, aki számára az ünnepi meditációk az „Isten nagyságos tettei"-t megidéző, azokat előszámláló lelki-szellemi erőfeszítés a meghatározó alap. Az ünnepek arra a változhatatlan, állandóságot és a keresztyén hit számára nélkülözhetetlen megbízhatóságot jelentő igazságra emlékeztetnek, hogy olyan Istenünk van, aki Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra igent mondott az ember és a teremtett világ sorsára, jövőjére.
Ennek az igazságnak múltbeli példái adják a kötet második egységét. Isten vándorló népe, az anyaszentegyház térben és időben megélt történelme olyan jeladás, amelyik erőt sugároz a múltból a mában botladozók számára is. Mert emberileg nézve az egyház múltja és jelene bizony nem mindig diadalmenet; küzdelem, néha „elvérzés" éppúgy megtalálható benne, mint a szüntelen megújulás készsége.
A múlt ahhoz ad segítséget, hogy a mában szólaltassuk meg a változhatatlan üzenetet. Ezért keresik Kádár Zsolt írásai a kommunikáció mai, hiteles és emberszabású eszközeit, s szólaltatnak meg olyan embereket is, akik új utakat és módszereket keresve törekszenek erre.
Az egyház és az egyházi szolgálat nem öncél. Mindig túl kell mutatnia önmagán. Ezért amikor újra meg újra az egyházról szól Kádár Zsolt, azt keresi, hogyan lehet ma magyar református lelkipásztor, presbiter, gyülekezet alkalmas eszköze Krisztus evangéliumának.
Kádár Zsolt könnyen ír. Isten megáldotta ezzel a tehetséggel. Ezért hát illő és alkalmas ennek a kötetnek a kiadása, egy olyan kerek évszámhoz kötődve, mint az ember 50. születésnapja. Valakitől azt hallottam egyszer: az embernek az élete első ötven esztendejét meg kell élnie, a második ötvenet meg kell írnia. Hálát adva az első ötvenért kívánom, hogy Kádár Zsolt élje és írja meg a másodikat is.


Tavaly tavasszal jelent meg a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei „Acta Patakina" sorozatának XI. kötete. „Egyházközségek iratai a Sárospataki Református Kollégium Levéltárában" címmel. Jelen kötetünkben a történelmi Tiszáninneni Református Egyházkerület 393 egyházközségének 67757 irat-folyóméternyi, középszinten rendezett anyagának mutatója található. Mind lelkipásztornak, mind - gyülekezete múltjával foglalkozó - gyülekezeti tagnak értékes adatokat tartalmaz kötetünk abban az értelemben, hogy a kerület levéltárában őrzött források mennyiségéről, tematikájáról, illetve keletkezésének idejéről pontos információkat közöl.
Szentimrei Márk
megbízott levéltáros


Szeretettel ajánlom a kedves olvasó figyelmébe a következő CD-t, melynek címe: „Hűséged végtelen Atyám, nagy Isten!" A CD-n található lelki énekek gazdag hangszereléssel vannak ellátva, az énekeket a Kelenföldi Református Ifjúsági Énekkar énekli.
Felcsendül többek között a Református énekeskönyvből is egy jól ismert dicséretünk, az 511-es, felhangoznak énekek a Halleluja c. énekeskönyvből (pl.: Mindig velem, Uram; Tégy foglyoddá, Uram), valamint ifjúsági énekek is. Mindezek fuvola és orgonakísérettel. Hallhatók a lemezen klasszikusok művei is: H. Schütz: Zengjetek minden nemzetek!; Vivaldi: Largo; J. S. Bach: 147. kantátájából a korál rész.
Összesen 19 ének és zeneszám hallható a CD-n, mely közel 50 percig nyújt kellemes, lelki felüdülést az arra vágyóknak.
Vezényel: Alföldy-Boruss Csilla (orgonaművész) és Balogh Lázár
Szólót énekel: Takaró Károly
Fuvolázik: Alföldy-Boruss Eszter
Orgonán kísér: Alföldy-Boruss Csilla
Kovács Tamás
teológiai hallgató
Sátoraljaújhely