PDF letöltése

LVI. évfolyam 2. szám

 • Isten iránti engedelmességünk (Mt 21,28-32)

  Kedves Testvérek!Krisztus Urunk szívesen prédikált példázatokban. Példázatait a mindennapi életből merítette. Egyszerűek, érdekesek és tanulságosak. A példázatai kis remekművek. Három ecsetvonással egy kis életjelenetet ábrázol. Egy embernek volt két fia. Ugyanaz az apjuk, ugyanaz az any-juk. A családnak szőlője van.
 • Esperesbeiktatás Encsen

  November nyolcadikán Encsen tartotta rendkívüli közgyűlését az Abaúji Egyházmegye.
 • Üzen a múlt – Rákóczi-kori emlékhely Hangácson

  Az új egyháztörténeti múzeum ünnepélyes átadása 2002. október 26-án volt Dr. Mészáros István püspök úr szolgálatával, Varga Mihály volt pénzügyminiszter ünnepi beszédével. 2003. szeptember 28-án „Rákócziak dicső kora” című kiállítással bővült a múzeum anyaga, Csomós József püspök úr hirdette az igét a neves évfordulós ünnepségen.
 • Gyülekezeti nap Ongán

  Az ongai gyülekezet október 25-én tartotta immár második gyülekezeti ünnepét. Az előző esztendőben fogalmazódott meg - hagyományteremtő szándékkal - az igény, hogy a gyülekezetnek legyen egy külön ünnepe, olyan "gyülekezeti nap", amikor együtt lehetünk az együttlét öröméért, találkozhatunk egymással, az előző években konfirmáltakkal, elszármazottakkal,  meghívott vendégekkel.
 • Lelkészbeiktatás Aszalón

  Október 26-án vasárnap teljes egészében megtelt az aszalóiak református temploma. Feltehetően több, mint 500 fő jelenlétével 2 órakor megkezdődött Konc Gáll László lelkipásztor beiktatása.
 • Lelkészbeiktatás Vizsolyban

  Október 4-én, szombaton délután beiktatták Sipos Vizaknai Gergelyt a vizsolyi lelkipásztori tisztbe.
 • Csomós János emlékére

  „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti útaitok nem az én útaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útaim a ti útaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.”   (Ézsaiás 55,8-9)
 • Tanévnyitó Mezőcsáton

  Főtiszteletű Püspök Úr, Főgondnok Úr, Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Gyülekezet! Szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet! Tanévnyitóra gyűltünk össze, de ez az esemény rendhagyó, így az én beszédem is inkább egy rendhagyó köszöntés lesz.
 • Adj új erőt, Urunk! - (10 éves a Bőcsi Református Nőszövetség)

  Adj új erőt, Urunk… - így kezdődik egyik kedves énekünk, mert Isten megújító erejére naponta szükségünk van. Ezzel az énekkel köszöntöttük ez év július 26-án nőkonferenciánk résztvevőit, amelyet abból az alkalomból rendeztünk, hogy fennállásának 10. évfordulóját ünnepelhette a Bőcsi Református Nőszövetség. 
 • Rendhagyó istentisztelet Harsányban

  Ifjabb Szombathy Dénes harsányi lelkipásztor meghívott bennünket, hogy vegyünk részt egyik nyári szabadtéri istentiszteletükön. Örömmel tettünk eleget a meghívásnak.
 • A PROTESTÁNS NAPOK RENDEZVÉNYEI EGERBEN

  Az Országos Protestáns Napok eseménysorozatába bekapcsolódva, a hagyományokat követve Egerben is többnapos rendezvénysorozattal emlékeztek meg a protestantizmus jeles eseményeiről.
 • ÜLÉSEZETT A DOKTOROK KOLLÉGIUMA ELNÖKSÉGE

  A Magyarországi Református Egyház tudományos testülete, a Doktorok Kollégiuma ezévi Budapesten megtartott közgyűlésén került sor az új elnökség megválasztására.
 • HÁROMÉVES A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ

  Jóllehet napjainkban az 1990-es rendszerváltoztatás következményeként számtalan egyházi programot is sugárzó rádióállomás létezik hazánkban, sőt határainkon túli magyarok lakta területeken is, mégis az Egerből sugárzott magyar Katolikus Rádió az egyetlen, mely napi 24 órás műsorral szolgálja egyre bővülő hallgatótáborát.
 • SZERETETOTTHON ERDŐBÉNYÉN

  Azt a feladatot kaptam, hogy mutassam be az Erdőbényie Református Szeretetotthont. Nehéz pár mondatban leírni, hogy milyen is az életünk, hiszen az annyira gazdag és változatos, hogy valójában csak nagyon vázlatosan tudom ismertetni.
 • A Semjénből elszármazottak találkozója

  2003. augusztus 16-án került sor a „Semjénből elszármazottak találkozójára” a Semjéni Református Egyházközség szervezésében. Örömmel és köszönettel vettük, hogy a gyülekezet lelkipásztora, Fülöpné Vadon Erzsébet tájékoztatta szerkesztőségünket erről az alkalomról.
 • Horkay Barna emlékére

  „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.” (Zsid 13, 7)
 • Érettségi találkozó 2003. június 28-án a Sárospataki Református Kollégiumban

  Június utolsó vasárnapja évről évre az „öregdiákok” találkozójának a napja Sárospatakon. A református templomi istentisztelet után az Imateremben gyűlnek össze, hogy emlékezzenek volt tanáraikra, a diákévekre, és köszöntsék az Alma Matert. Az ötven éve érettségizettek közül Csávás Imre beszédéből idézünk:
 • Összefogásban az erő: 75 évvel ezelőtt alakult meg a Pataki Diákok Országos Szövetsége

  1928. október 6-án a Sárospataki Református Főiskola imatermében megalakult a Pataki Diákok Országos Szövetsége (PADOSZ), mely a következő évek során Kazinczy Gábor elnök és Novák Sándor főtitkár vezetésével komoly szervező- és anyagi erőforrás-gyűjtő munkát végzett, amelyből szobrok, emléktáblák létesültek, kiadványok jelentek meg, ösztöndíjas diákok tanulhattak.
 • Nyilatkozat

  Az akadémia hallgatói csatlakozva a debreceni és a budapesti teológiák hallgatóinak kezdeményezéséhez, nyilatkozatot fogalmaztak meg a homoszexualitás egyházunkat is érintő problémájával kapcsolatban, s azt a zsinathoz is továbbították:
 • NYÁRI TÁBOR

  Talán meglepő, hogy az egyház intézményeiről szóló rovatban egy nyári táborról írt beszámolót talál az olvasó. A látszattal ellentétben nem történt tévedés.
 • Ilyeneké az Istennek országa

  2003 június 20-án ünnepeltük a Tiszáninneni Református Egyházkerület Miskolc-Diósgyőri Óvodájának 10 éves jubileumát.
 • Évnyitó a Máonban

  „…azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.” (Filippi 3,14)
 • Szerkesztői jegyzet

  Első számunkban kissé aggódva indítottuk el a Fórum rovatot.
 • Konfirmáció=KÁMFoRmáció ??!

  Elöljáróban két dolgot: Először bocsánatot kérek a következőkért (!!) - másodszor meg azért, mert soraim nem adják a „megoldást”.
 • Holtomiglan-holtodiglan?

  Legelőször is hadd mondjuk el az olvasónak, hogy nem tanítani szeretnénk ezzel az írásunkkal. Nem kioktatásnak szánjuk, nem is ítéletnek.
 • Gondolatok az Ökumenikus Charta kapcsán

   Ökumenikus gyülekezeti kapcsolatok Sárospatakon az Ökumenikus Charta fényében. Sárospatak lakosságának a legutolsó népszámlálás adatait figyelembe véve 31 %-a református vallású. Ez a két gyülekezethez tartozó – Sárospatak és a közigazgatásilag a városhoz kapcsolt Bodroghalász – mintegy 4.700 lélek családi összetételében nagyobb részt vegyes vallású. Ezért a jó ökumenikus kapcsolatok ápolása itt létszükséglet.  
 • A kisiskolás kor általános bemutatása

  Ki is az a kisgyermek, aki nap mint nap ott szaladgál körülöttünk otthonainkban, szembejön velünk az utcán, annyi fejtörést okoz nekünk az órákon, mert nem értjük.
 • MESE - A Megváltó bölcsője

  „Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názárethből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Bethlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzettségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött Jézus születésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács evangéliuma 2,1-7)
 • Ajánlók

  Bach valószínűleg azon kevés szerző közé tartozik, akiket nehéz rosszul játszani. Mármint úgy értjük: meglehetősen jól bírja a tévedéseket. Tévedésen a tőle való elrugaszkodottság erőszakos ragaszkodását értjük, ragaszkodáson pedig azt, ha valaki, mondjuk Simon mágus (Ap.Csel.) létére mégis megsejti az igazságot, és „jó pillanatban jó helyen”, biztos tűz fölött fordít egyet a szalonnáján.