„Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemeink előtt” /Zsolt. 118. 23/ - Bemutatkozik a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola

1994-ben újrainduló református iskolánkban az oktató-nevelő munka során igyekeztünk a református egyházi iskolai nevelésben rejlő – más iskolánktól megkülönböztető – egyedi református jelleget megvalósítani, a keresztyén nevelés nemes hagyományait követni. A reformáció ünnepének küszöbén ez különösen nagy hangsúlyt kap, mivel reformátor elődeink becsülték a tudományokat, koruk tudós, iskolázott emberei voltak, akik egyedül a Szentírásban találták meg azt a lelki utat, amin az ember eljuthat a szeretet Istenéhez. Felismerték, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Krisztuson át lehet eljutni a szeretet Istenéhez (Sola Gratia, Sola Fide, Sola Christus). Így természetesen a szeretetet, a krisztusi szeretet állítottuk iskolai nevelésünk középpontjába.

Személyi feltételek:

A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskolában a 2003/2004-es tanévben 14 tanulócsoport tanul a 8 évfolyamon. 283 gyerekkel. 8 napközis csoport és egy tanulószobai csoport működik délutánonként.

Az intézmény feladatának sikerét 44 dolgozó, közülük 35 főállású pedagógus szolgálja. Szakos ellátottságunk százszázalékos.

A nevelőtestületben 17 tanító és 18 tanár dolgozik. A nevelőtestület tevékenységét koordinálják a munkaközösségek (hittan, alsótagozati: magyar, matematika. Felsőtagozati: humán, reál munkaközösségek.)

Az iskolában végzett oktató-nevelő munkát a technikai dolgozók, iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, gazdasági vezető, – könyvelők, hivatalsegédek segítik, a tanulók és a pedagógusok számára a feltételeket zökkenőmentesen biztosítják.

Tárgyi, dologi feltételek:

1994-ben 22 tanulóval, egy osztállyal, 2 tanítóval a Táncsics téren a diósgyőri református templom kertjében lévő visszakapott református iskola épületében kezdtünk.

1996-ben átköltöztünk a Nagy Lajos király úti épületbe, melyet a Tiszáninneni Református Egyházkerület megvásárolt. Alulról építkező iskolaként létszámunk minden évben bővült egy osztállyal. 1998-ban a felső tagozatnak vissza kellett menni a Táncsics téri iskolába. Ez az épület a Diósgyőri Egyházközség tulajdona. Ezúton is megköszönjük a lehetőséget, hogy helyet biztosítottak. A megnövekedett tanulólétszám, a megosztottság (alsó-felső két helyen) többletköltséget jelentett, és pedagógiai szempontból sem volt gondoktól mentes. Szaktantermekkel nem rendelkeztünk, szertáraink nem voltak, a tanári szoba is hiányzott. Elkerülhetetlen volt az új szárny felépítése, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljünk.

2002. június 14-én Isten segítségével letettük az új épületszárny alapkövét. Ebben 10 tanterem épült a megfelelő kiszolgáló helyiségekkel, feszített munkával. A jó Isten gondviselő szeretete, kegyelme révén 2003/2004-es tanévet a felsősök már az új épületbe kezdhették.

Végre együtt lehetünk! Természetesen sok feladatunk van, hiszen otthonosan be kell rendeznünk, felszereléseket kell venni a szaktantermekbe (fizikai, kémiai, technikai eszközöket/.

Bútorokat kaptunk magyar és holland testvéreinktől, így minden termet be tudtunk rendezni. Nagyon szépen köszönjük irántunk való testvéri szeretetüket. Igen nagy segítséget jelentett! A jövő feladata lesz még a tornaterem megépítése – jelenleg az Evangélikus Egyházközség tornatermében tornázunk. Ebédlőnk, konyhánk, melegítőkonyhánk nincs, a Talizmán étterembe járunk ebédelni. A jövőben még sok megoldásra váró feladatunk lesz. A tornaterem, ebédlő, melegítőkonyha megépítéséhez rengeteg pénz kell! Imádságban hordozzuk iskolaügyünket a jövő feladatainak megvalósítása ügyében.

Az iskola nevelési és oktatási céljai:

A református iskolarendszer tagjaként tovább visszük a keresztyén nevelés oktatás nemes hagyományait. A magyar iskolarendszer tagjaként is a magyar oktatásra még nem is olyan régen általában jellemző teljesítmény- és nevelésközpontú elveket követjük. Teljesítményképes tudást csak tanulással, követelmények felállításával lehet elérni. Napjainkban nagyon sokféle pedagógiai elképzeléssel találkozunk a magyar közoktatásban. Egyrészt örülünk a választási lehetőségnek, másrészt megdöbbenünk azokon a pedagógiai elveken, melyek nem vezetnek magas színvonalú tudáshoz. A képesség, készség kifejlesztéséhez az ismeretanyag alapos begyakorlásán, elsajátításán keresztül jutunk. Csak akkor tud a tanuló tanítás-tanulás folyamatában aktívan részt venni, a kreatív gondolkodási képességüket csak akkor tudjuk fejleszteni, ha van egy biztos alapismeret, tudás!.

Erős fundamentumot kell lerakni az általános iskolában. Követelünk igaz hittel, szeretettel!

Olyan nevelésben kívánjuk tanítványainkat részesíteni, amely segíti őket az erkölcsi érzésben, erkölcsi életvitelben, az egészséges erkölcsi döntések meghozatalában. Az embernek nem csak tudnia kell, hogy mit tegyen, hanem akarni is kell a helyes cselekvést. Az akaraterőt is fejlesztenünk kell a helyes cselekvés érdekében. Korinthus 5:10 –ben olvashatunk erről. „Mert nékünk meg kell jelenjünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszat.

Keresztyén mivoltunkhoz méltóan református iskolánkban kiemelkedő helyet foglal el a gyermekek hitbeli nevelése. A hetet Istentisztelettel kezdjük a diósgyőri református templomban, Péter András nagytiszteletű úr szolgálatával. Építő, erőt adó, felkészítő erejű hitbeli alkalmak. Hittanórát tartunk heti két órában. A tanárok részére minden héten egy tanári bibliaórát szerveztünk lelki erősítésül. Az egyházi ünnepeket kellő tisztelettel megünnepeljük, természetesen az államiakat is. Tanítványaink megtanulnak imádkozni, megismerik a Bibliát, zsoltárokat, dicséreteket tanulnak. Zsoltáréneklő tudásukról számot adhatnak zsoltáréneklő, Bibliaismereti versenyeken.

Oktatásunk színvonalának magasan tartása érdekében mindig igyekszünk megragadni azokat a lehetőségeket, melyek révén az általános iskolában kötelezően elsajátítandó ismereteknél többet adhatunk tanulóinknak. A matematikát heti 5 órában tanítjuk. Az angolt emelt óraszámban , a németet fakultációban oktatjuk a felső tagozatos gyerekek részére az igénynek megfelelően.. A sokoldalú személyiségfejlesztést segítik elő szakköreink: a hittan, magyar, informatika, rajz, ügyes kezek, énekkar, néptánc, sportkör. A néptáncot a Diósgyőri Alapfokú Művészeti Tánciskola /Szinvavölgyi Néptánc Együttes/ tanárai oktatják. Mintegy 180 tanulónk ismerkedik népi kultúránkkal, a magyar tánccal.

A tanulók zenei műveltségének magas színvonalú fejlesztését segítik elő az Erkel Ferenc Zeneiskolába, ahová sok tanulónk jár szolfézsra, illetve hangszeres oktatásra.

Bekapcsolódunk a városi versenyekbe, illetve a református iskolák által szervezett országos versenyekbe, amelyeken szép eredményeket értünk el. Iskolánkban magyar anyanyelvünk oktatására nagy hangsúlyt fektetünk. Hagyományunk – már negyedik éve mi rendezzük – az Országos Olvasási és Helyesírási Versenyt. 2003-ban 12 református iskolából 119 gyerek mérte össze tudását.

Minden évben az elsősök kivételével 1 hetet erdei iskolában tanulnak a gyerekek /Hollóstetőn, Rókafarmon, Szilvásváradon, Telkibányán, Bánkúton, Emmausban/

Törekszünk szűkebb hazánk, a környék megismerésére, a hazaszeretet erősítésére.

Természetesen alapvető célunk újraindulásunk óta változatlan: olyan fiatalokat kívánunk nevelni, akik lelkileg szilárd alapon állnak, jól ismerik a Biblia világát, Isten és az emberek szeretetét Jézus Krisztuson keresztül tanulják meg. Másrészt olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik az önálló élethez, a továbbtanuláshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel rendelkeznek, mások javát is keresik, egyházunkhoz hűek, nemzetüket, hazájukat igazi református magyarként szeretik.

Iskolánk az elmúlt 9 évben sok-sok munkával – teljesen a nulláról indult – sok nehézséggel, gondokkal, de mindig Istenbe vetett hittel, bizalommal kivívta hírnevét, tekintélyét, megszerezte a szülők bizalmát. Tanítványaink szeretik az iskolát.

Céljaink elérésében, megvalósításában sokat köszönhetünk fenntartónknak, a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek. Hálás köszönetünket kifejezve kérjük további támogatásukat, szeretetüket. Bízunk a helyzetfelismerő képességeikben, hittel teli döntéseikben, melyek előreviszik a református iskolakultúránkat. Ha visszatekintünk, az évek során láthatjuk, hogy az alulról építkező iskolánkat áldás kísérte. Ezt az áldást kérem, és kérjük továbbra is gyermekeink életére, oktató nevelő munkánkra.

Iskolánk vezérigéjével zárom beszámolómat

„Azoknak akik Istent szeretik, minden javukra van.” (Róma 8:28) Varga Albertné, igazgató