PDF letöltése

LIX. évfolyam 4. szám

 • „Új világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék; Isten igéje jelenék, újonnan nékünk adaték.” (301. dicséret 1. verse)

  Az első adventi koszorúinkat fenyőágakból kezdtük el készíteni, ezt tettük az úrasztalára és a parókia nappali szobájának asztalára is. A vasárnapi szolgálatok után a család belső csendjét megélve gyújtjuk meg az adventi gyertyákat egy igevers, egy éneklés és egy csendes imádság mellett. Ez így történik évről évre, mindnyájan várjuk ezeket a csendes perceket, készülünk karácsony ünnepére. Fontos az adventi koszorú gyülekezeti és családi körünkben.
 • Őrségváltás Abaúj keleti végén

  Az abaúji egyházmegye keleti bástyájáról széttekintve boldogság önti el a szívem. Hajdanában Regéc, Boldogkőváralja, Fűzér és még Telkibánya is a megütközésnek sziklái voltak. A 13. századtól bátor katonák álltak itt strázsát, dacolva az ellenséggel, s a halállal.
 • Konfirmandustalálkozó Szuhogyon

  Immáron hagyománnyá válik, hogy az új kenyérért hálát adó úrvacsorás Istentisztelt alkalmán konfirmandustalálkozóra is hívogatnak a harangok. Az elmúlt évben volt az első ilyen találkozó, amelynek hatására a gyülekezet tagjai nagy lelkesedéssel számolták ki és várják, hogy ők melyik évben lesznek majd jubiláló konfirmandusok.
 • Énekkari jubileum

  Göncön 1996-ban alakult meg a vegyes kar. Nem előzmények nélküli a létrejötte, mert több évszázados hagyománya van már itt a „harmóniás éneklésnek". Az egyre fogyó férfikar mellett alakult a vegyes kar, és néhány éve már egyedül ez működik a gyülekezetben. A mögöttük levő tíz évben énekeltek kárpátaljai, felvidéki és partiumi gyülekezetekben, az egyházmegye közösségeiben, kórustalálkozókon és otthon, egyházi és világi rendezvényeken és istentiszteleteken. Műsorukon főleg egyházi művek, ének feldolgozások szerepelnek, első renden magyar szerzők darabjai.
 • Ünnep a selyebi gyülekezetben

  A Cserehát dombsága között a szárazvölgyön található kis település lakosai csodálatosan szikrázó napsütésre ébredtek 2006. október 1-jén, amikor nem csupán a helyi önkormányzati és megyei képviselői választások miatt volt nagy izgalom, hanem a selyebi református gyülekezet hálaadásának sikeréért aggódó, de ugyanakkor örvendező arcú emberekkel lehetett találkozni az utcán.
 • 50 éve konfirmáltak találkozója Sajókazán

  „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által." (2Tim 1,14) Ez az ige és ennek üzenete hangzott 2006. november 19-én, vasárnap a sajókazai református templomban, mert immáron második alkalommal hívtuk találkozóra azokat, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak a sajókazai református gyülekezetben.
 • Új orgona a dédesi templomban

  A lassan lezáruló 2006. év egyik tárgyiasult egyházzenei eredménye a Tiszáninneni Református Egyházkerületben, az esztendő egyetlen új orgonájának megszületése volt.
 • Zászló és palást

  Zászló 2006. október 29-én gyülekezeti és nemzeti zászlót avatott a Miskolc-Avasi gyülekezet. Valaki talán azt kérdezi: mi szüksége van ma egy gyülekezetnek zászlóra? Nem túlzás ez?  Lehet, hogy  látszólag nincs fontos szerepe, de számunkra a múltat, a jelent és a jövőt jelképezi. Múltat - mert van mire emlékeznünk.
 • Tiszakeszi „öreg” ifisek találkozója

  Véletlenszerűnek tűnő, ritka és futó találkozások során merült fel bennünk az a vágy, hogy újra kezet foghassunk azokkal, akikkel életünk egy szakasza szorosan összefonódott, és Isten kegyelméből gazdag áldásokban részesült. Ifjúságunk meghatározó évei voltak ezek, amikor szombatonként, vagy a nyári táborok alkalmával számunkra valami új kezdődött. A Jézus Krisztussal járható élet útját megismerve mintha egy frissen sült kenyérbe haraptunk volna, amely valahogy jobban esett mint a régi.
 • Csodát láttak református templomaink

  November 6. és 10. között öt református templom látott olyasmit, amit rég nem: az egész templomot megtöltő népes gyülekezetet, istentiszteleti közösséget. Szerény kísérletnek indult: közös evangélizációs hétnek, minden este más helyszínnel, a híveket szállító busszal (a második naptól már buszokkal, mert egy kevésnek bizonyult), igei szolgálatokkal, szeretetvendégséggel.
 • Hálaadó istentisztelet Bánrévén

  „És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, és járt az ő atyjának,Dávidnak minden útaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra."(Királyok II. könyve 22:2) Felemelő orgonajáték köszöntötte a hálaadó istentiszteletre érkező református testvéreket a bánrévei templomban 2006. november 12-én.
 • 50 év után lelkészbeiktatás Bükkzsércen

  Sok oka lehet annak, ha egy gyülekezetben hosszú ideje nem volt lelkészbeiktatás. Bükkzsércen az elmúlt ötven év nehéz időszakában Szécsényi György lelkipásztor, esperes hűséges szolgálata miatt nem volt szükség fiatal lelkészre. 2006. október 8-án eljött az idő, hogy a 2005. augusztus közepétől helyettes lelkészként szolgáló Ferenc Józsefet, akit időközben megválasztott a gyülekezet, beiktassák szolgálati helyére.
 • Protestáns Napok Egerben

  Az egri gyülekezet számára kiemelten fontos feladat, hogy minden esztendőben hitéleti és kulturális programokkal emlékezzenek a reformáció hónapjában az egyházat és életet egyaránt megújító áldásra, a reformációra. Az egri gyülekezet aprócska szórványa volt a 19. században a maklári egyházközségnek, majd a 20. század első felében az evangélikusok és unitáriusok összefogásából épülhetett fel a város első protestáns temploma.
 • Egervölgyi kórusok találkozója Mezőkeresztesen

  Egyházmegyénkben 2006. október utolsó vasárnapja a kóruszene kedvelőinek délutánja volt. Idén Mezőkeresztesen került megrendezésre - a már hagyománnyá vált - Egyházmegyei Kórustalálkozó, melyen 9 kórus, illetve éneklő csoport szolgált lelki énekekkel, zsoltárfeldolgozásokkal, kórusművekkel.
 • Hálaadó istentisztelet Legyesbényén

  "Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme" - a 106. zsoltár 1. versével hívogatta a Legyesbényei Református Egyházközség Presbitériuma a vendégeket a 2006. november 19-én tartandó hálaadó istentiszteletre.
 • Jézus keres Téged - Zempléni konfirmandusok hétvégéje

  Lelkipásztorokban és gyülekezeti tagokban egyaránt ott feszül a kérdés, amikor a szépen vizsgázó konfirmandusokat hallgatják: Vajon jönnek-e ezután templomba? A tapasztalat többnyire elszomorító, mert Magyarországi Református
 • Hírcsokor a Sárospataki gyülekezet életéből

  Október 1. Az önkormányzati választások lebonyolítása mellett a zenei világnap is e vasárnapra esett. Az Istent dicsőítő muzsika szolgálatát Sárospatakon a Fassang család végezte istentiszteletünkön.
 • Képek a pataki gimnázium életéből

  A tizedik évfolyam tanulói október 4-én Széphalomba utaztak, hogy a két évszázados hagyományt folytatva tisztelegjenek a nyelvújító és irodalomszervező pataki diák, Kazinczy Ferenc munkássága előtt. A megemlékezésre érkezőket sajátos útjelzőként nyelvújítási szavak fogadták és vezették a mauzóleumhoz. A Kazinczyt megidéző vers és az életmű méltatása után napjaink nyelvállapotának jellemzőit és a feladatokat fogalmazta meg a diákszónok Babilai Dóra.
 • „És megerősítették kezeiket a jóra” - Beszámoló a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 2006/2007. tanéve I. félévéről

  Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója imádságos vezérigéje a nyár folyamán a sokszínű rendezvényekkel együtt eljutott a Kárpát-medence valamennyi gyülekezetébe és intézményébe: „Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá." Intézményünk 2006/2007. tanévének így lett ez az egyik vezérigéje.
 • Emlékezés, hálaadás és erőgyűjtés Tiszáninnenen

  A Magyarországi Református Egyház a Tiszáninneni Református Egyházkerület 50 évvel ezelőtt visszanyert önállóságát ünnepelte hálaadással, a zsúfolásig megtelt sárospataki református templom 1500 fős gyülekezetében. Az egyházkerület lelkész-presbiteri konferenciájának keretei között ünnepi rendkívüli közgyűlésen emlékeztek a Zsinat elnöksége, tisztségviselői, alkotótagjainak képviselői, a testvér-egyházkerületek vezetői valamint a gyülekezetek, presbitériumok küldöttei az 50 évvel ezelőtti történésekre.
 • Gondolatok a demokráciáról

  Demokrácia, modern demokráciák, mai magyar demokrácia A demokráciáról írni és értékeit kutatni nem egyszerű feladat, hiszen a demokrácia fogalma az ókortól kezdődően jelentős változásokon ment át. Euripidész, Démoszthenész, Thuküdidész szerint a demokrácia a törvények állama, amelyben mindenki írott jogokat birtokol, és ahol minden köztisztviselő számadással tartozik, s ekként a „jó rend", az eunómia megvalósításának eszköze.
 • Profán apokalipszis

  Azután látám, hogy egy fenevad támada, aki egykor veres vala, de színét változtatta, és akinek nagyokat mondó szája vala, s aki lakik a szentek lakóhelyén, mert az ő gonosz serege elorzá vala azt.
 • Gondolatok egy megszépült osztályteremről

  1. Az iskola egy kissé kellemetlen dolog, ahol illik a lehető legkevesebb időt eltölteni. A szülő beszalad reggel, egy puszi kíséretében leteszi a csomagot, majd délután felveszi, kapkodva begombolja a kabátot, sapkát igazgat, és akkor futás: el innen!
 • Cserkészvarázs - A cserkészetről nagyvonalakban…

  Parajos Tibor cserkésztiszttel, a Lévay József Református Gimnázium fenntartásában működő 19. sz. Bükk Cserkészcsapat parancsnokával beszélgettünk a cserkészetről ill. annak nevelő hatásáról.  
 • Olykor kettő is akad…

  Manapság furcsának tűnik egy írást családfával, származással, nevek sorolásával kezdeni. Ráadásul ezek a nevek nehezen olvashatóak, idegenek. Ha pedig az Írás azért van, mert abban van mindaz, amit fontos tudnunk a mi üdvösségünk szempontjából, akkor miért fontos egy családfa? Vagy kettő? Ráadásul aki veszi a fáradságot, és végigolvassa őket, arra is ráébred, hogy ezek sok szempontból különbözőek. Most akkor melyik az igazi? Vagy Józsefnek két apja volt, két különböző családfája, esetleg tévednek az evangéliumok?
 • Csoda egy istállóban

  Ez a történet ARRÓL az istállóról szól... Tudjátok, nagyon sokféle istálló létezett már, de olyan különleges, híres, mint amiről én szólok, nincs több. ... Most még csend van benne. Hosszú éveken, talán évtizedeken keresztül nem történt ott semmi. Egész a mai napig...
 • Magyar reformátusok Kanadában

  Budapestről Kanadába, Torontóba kilencórás repülőút után, fáradtan érkezik az ember. Toronto 2,5 millió lakosú nagyvaros, Kanada legnagyobb és legforgalmasabb városa. Soknemzetiségű világváros az Ontario tó partján. Az angol és francia telepesek utódai megosztják hazájukat az Ázsiából, Afrikából, Európából újonnan betelepülőkkel.
 • Születésnapi bokréta

  Hajdanán szokásban volt Patakon, hogy kedves vendég fogadása vagy búcsúztatása alkalmából a Főiskola Kórusa kiment az állomásra, és a síneken Bathó János vezényletével egy-egy odaillő énekkel szolgált.
 • Egy 80 éves születésnap margójára

  2006. január közepétől dr. Börzsönyi József esperes úr olaszliszkai helyettesítő szolgálatra rendelt. Bár az istentisztelet kezdetére rendszerint ráfagyott az ujjam az orgonára, sokszor elgondolkodtam, kinek a helyére ültem. Egy öreg, 80 éves, fekete ruhás, fehér inges (nyakkendő nélkül) bácsira gondoltam, aki hófehér pödrött bajuszú - gyermekkori emlékeimből rajzolva.
 • Néma kiáltás

  Vannak művek, könyvek, megnyilatkozások, amelyeket nem elég csak egyszer kézbe venni, megnézni és végigolvasni. Koltay Gábor filmje, A NÉMA KIÁLTÁS is ezek közé tartozik. Nyilván, egyszeri megnézésre is kialakul bennünk valamiféle vélemény, de a mondanivaló mélységéhez akkor jutunk el, ha alaposan, szinte mondatról mondatra elemezzük a látottakat és elhangzottakat.