Nagy Barna emlékkonferencia a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

Nagy Barna 1919-27-ig volt gimnazista a Sárospataki Kollégiumban, a teológiát 1931-ig végezte Patakon. Ezt követően több évet töltött külföldi tanulmányúton Grazban, Zürichben és Bonnban. Itt a kor legmeghatározóbb teológusaitól tanult, többek között Brunnertől és Barthtól. Utóbbival mester-tanítványi, majd atyai-baráti kapcsolatba került. Barth legtehetségesebb diákjaként tartotta számon. 1936-ban Debrecenben védte meg doktori disszertációját „A theológia módszer problémája az úgynevezett dialektika teológiában" címmel. 1937-ben Barth ajánlásával a Sárospataki Református Teológiai Akadémia szisztematika-teológia tanszékére választották meg. Igei és tanítói szolgálatát magas teológiai szinten, vidám és derűs lélekkel egészen 1951-ig, a pataki Teológia felszámolásáig végezte. A megszüntetett pataki Kollégium utolsó rektoraként alázatos bűnbánattal és Istenbe vetett reménységgel hordozta a tehertételeket. 1952-ben átmenetileg az Egyetemes Konventen kapott tudományos kutatói beosztást. 1954-ben Victor János halála után a budapesti Teológia rendszeres teológiai tanszékére választották meg. Az 1956-os októberi forradalom leverését követő radikális megtorlások Nagy Barnát is börtönbe juttatták. 1957 őszén fosztották meg pesti katedrájától, nem sokkal ezután 1959-ben hunyt el.

A konferencia előadói, tanítványai Lenkeyné Semsey Klára professzor asszony és Mészáros István püspök úr, valamint a pesti Teológián tanszékvezetői utódja, Szűcs Ferenc rektor úr egybehangzóan úgy állították elénk példaképül, mint aki a hit bátorságával, az evangéliumtól áthatott lélekkel, alázatos és derűs szívvel végezte szolgálatát.

Tette ezt Istentől nyert gazdag képességekkel úgy, hogy közben korának legfrissebb, Barth által fémjelzett eredményeit nemcsak közvetítette, hanem a magyar teológiai megújulás szolgálatába is állította, öregbítve ezzel a magyarországi protestáns tudós-teológusok évszázadok alatt megszerzett jó hírét.

Különleges színfoltja volt a visszaemlékezéseknek Erik A. de Boer holland teológus Nagy Barnához fűződő kapcsolata. Nagy Barna ugyanis a nemzetközi Kálvin-kutatásba bekapcsolódva 1956-tól részt vett Kálvin kiadatlan prédikációinak a sajtó alá rendezésében. Egyedülálló tehetséggel fejtette meg Kálvin gyorsírással lejegyzett prédikációit és tette azt értelmezhető szöveggé. Ez a munka akkor nem kerülhetett kiadásra. 50 év telt el, míg de Boer professzor, Nagy Barna alapos munkájának köszönhetően, elkezdhette befejezni ezt a munkát.

Istené legyen a dicsőség, Isten népe és felebarátai javára, hogy Nagy Barna szellemi örökösei lehetünk.

(fmsz)