In memoriam

 • Búcsúszavak dr. Novák István professzor úr ravatalánál

  Megindult lélekkel és nehéz szívvel állok itt e koporsó előtt, hogy végső búcsút vegyek dr. Novák István professzor úrtól, megyei bírósági tanácselnöktől, a város díszpolgárától, a szakma doyenjétől, a mindannyiunk által szeretett és tisztelt Pista bácsitól.

 • Aki építi az Isten házát…

  Néhány héttel ezelőtt, nem sokkal barátaival, kollégáival együtt ünnepelt 60. születésnapja után elhunyt dr. Bartolomej Jendrus bv-ezredes, aki több szlovák büntetés-végrehajtási intézetnek volt korábban parancsnoka. Szolgált Kassán, hosszabb ideig Eperjesen, végül a lőcsei intézettől ment nyugdíjba.

 • Megemlékezés Kovácsné Ádám Lydiáról

  Hárman álltunk a 2003. február 1-jén tartott kerületi közgyűlésen az alkotótagok előtt, miután a közgyűlés egyhangúlag megválasztott minket a jelölt posztokra: Kovácsné Ádám Lydia mint a kerület pénztárosa, Tóth Kálmánné a számvevője és én mint püspöki titkár. Mindhárman arra tettünk esküt, kezünket a szívünkre téve, hogy Isten kegyelméből és segítségével hat éven át legjobb tudásunk szerint szolgáljuk egyházkerületünk népét és segítjük a kerület új elnökségének munkáját.

 • In memoriam Dr. Mészáros István

  Ez év kora tavaszán, február 21-én a miskolc-avasi templomban minden ülő- és állóhelyet elfoglalt az a részvétet, vigasztalást és hálaadást kifejező gyülekezet, mely dr. Mészáros István nyugalmazott tiszáninneni püspök temetésére összegyűlt.

 • Csiha Kálmán (1929-2007)

  Életének 79. évében elhunyt Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke. Temetése 2007. november 10-én volt Marosvásárhelyen.

 • Az Úr az én pásztorom

  Október 16-án másodszor gyűlt egybe Tiszáninnen református népe ebben az évben, az ősi miskolci avasi templomban. Nyolc hónappal a Kerület szeretett és tisztelt püspökének váratlan eltávozása után követte őt hűséges, szeretett felesége, munkatársa BERNÁTH KLÁRA lelkipásztor. Gyakran vagyunk tanúi annak, hogy hosszú házasság után egymás után nem sok idő múlva követi egyik a másikat. Az igehirdetés is utalt erre Saul és Jonathán példájával (2Sám l,23) „Kik egymást szerették, életükben kedvelték, a halálban sem váltak el."

 • Novotny Gyula (1907-1987)

  Miskolcon született 1907. november 10-én. Itt járt elemi iskolába 1918-ig, majd a Deák Ferenc Felső Kereskedelmi Iskolában végzett 1926-ban.

 • In memoriam Fekete Károly (1930-2008)

  Zalaegerszegen született 1930. október 4-én. Édesapja lelkipásztor, aki az ottani gyülekezet alapítója, templomának és parókiájának építője, édesanyja Rácz Katalin tanítónő. A Mezőtúri Református Gimnáziumban tanult, majd a székesfehérvári Szent István Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián folytatta, itt tett lelkészi vizsgát 1956-ban.

 • Zergi Gáborné sírkövére

  Megint elment egy Nagyasszony! - tekintünk sóhajtva Zergi Gáborné Szegedi Klárika után.

 • In memoriam Horváth Barnabás

  „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz." (Józsué 1,9)

  Csodálatos élmény mutatkozik abban, ahogy Isten az 1990-es rendszerváltozásban visszaadta létezésünk jogát és a szabad tevékenység megbízását. Amikor az Úr, a történelem Ura egyszerre ajtót nyit minden irányba, akkor erőt is ad az erőfeletti helytálláshoz. Az, hogy Ő az ígéret szerint velünk van, egyben parancs is arra, hogy vállaljuk minden terhelést, minden szolgálatot.

 • Victor János temetése, 2009. augusztus 13.

  Minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. (Ézs 54,13)

  Kedves Testvéreim!

  „Minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége." Ez a nagy békesség az, amire most vágyunk, mert hiányzik a szívünkből. Az Ige pedig világosan mondja, hogy ennek az útja a tanítványság.

 • In memoriam Szécsényi György

  2009. november 19-én elhunyt Szécsényi György ny. bükkzsérci lelkipásztor, az egervölgyi egyházmegye esperese 77 éves korában. Temetése november 25-én a bükkzsérci templomból volt Csomós József püspök és Ferencz József helybeli lelkipásztor szolgálatával. Koporsóját a bükkzsérci temetőben az alig másfél éve elment felesége koporsója mellé helyeztük el a gyülekezet, az egész község, az egervölgyi egyházmegye és a társegyházmegyék esperesei nagy részvéte mellett.

 • Búcsúbeszéd Varga Zsolt temetésén - Kovácsvágás, 2010. január 23.

  Gyászoló Család! Gyászoló Gyülekezet!

  Amilyen örömmel, hálaadással és könnyű szívvel mondtam 2009. november 12-én a debreceni Református Kollégium Dísztermében dr. Varga Zsolt laudációját, olyan megdöbbenéssel és nehéz szívvel állok itt, hogy a volt évfolyamtársak, a debreceni Alma Mater és a Doktorok Kollégiuma elnöksége nevében búcsúzzak.

 • In memoriam Vadas Gyula

  Július 1-jén az edelényi templomban a férjet, édesapát, nagyapát gyászoló családdal és volt lelkipásztoruktól búcsúzó gyülekezettel együtt voltak a Bódva-völgyi gyülekezetek és abaúji lelkipásztorok, hogy Csomós József püspök igehirdetésétől és imádságától vezetve vigasztalást kérjenek, és hálát adjanak nyugdíjasan is mindvégig szerető és szolgáló Vadas Gyula életéért és munkájáért.

 • Az Alsóvárosi gyülekezet búcsúja Kóris Lajostól

  Nagyobbat nem lehet mondani egy lelkipásztorról, mint azt, hogy gyülekezetet alapított, templomot épített. Márpedig Kóris Lajos ny. lelkésztől éppen erre emlékezve vettek búcsút 2011. március 8-án a Tetemvári templomban tartott gyászistentiszteleten az egyházmegye lelkészei és mindenekelőtt szeretett gyülekezetének, a Miskolc-Alsóvárosi gyülekezetnek a tagjai.

 • In memoriam Hegedűs István (1952 –2012)

  Július 27-én délután feleségétől vettem a megrázó hírt, hogy Hegedűs István szolgatársunk nincs többé velünk. Mindketten tudtuk, jó helyen van már, Isten megszabadította attól a gyötrelmes valóságtól, amelynek részese volt.
 • Az igaznak emlékezete áldott

  Olyan érzésekkel írom e pár sort, ahogyan az útitárs tekint az után a barátja után, aki elment. Abban is bizonyos vagyok, hogy „fogunk még találkozni”, és azt is tudom, hogy hol: az igaz Isten színe előtt.

 • 90 éve született Balla Lajos lelkipásztor

  Balla Lajos 1922. július 3-án született Moszkvában id. Balla Lajos és Fedoricsev Eudoxia elsőszülött gyermekeként. Id. Balla Lajos I. világháborús hadifogolyként került Oroszországba, a perzselő Turkesztánba, ahol megismerkedett a hadifogolytábor közelében lévő kormányzóság könyvtárában dolgozó – szintén kitelepített, polgári családból származó - későbbi feleségével, Fedoricsev Eudoxiával.