Élő teológia

 • A megváltásról

  A megváltás az Ószövetségben

  A megváltás fogalmának egyik szelete az Ószövetségben olyan helyzetben kerül előtérbe, amikor fedezetről van szó. Ez magába foglalja azt a jogi problémát, mely szerint a bűnös Isten szent döntésének megfelelően halált érdemelne ugyan, de ettől a büntetéstől őt meg lehet szabadítani, életét valamivel pótolva, kiváltva, fedezve.

 • A Szentlélekről

  Az Ószövetség a Szentlélekről

  Ha nagy általánosságban, az Újszövetség nyelve felől tekintünk vissza az Ószövetségre, akkor megállapíthatjuk, hogy ugyan az Ószövetségnek több lélekkel kapcsolatos kifejezése van, az Újszövetség Szentlélek fogalmában mégis majdnem kizárólag csak egy ószövetségi szó jelenik meg.

 • Az egyházról

  Egyház az Ószövetségben 

  A mai értelemben vett egyház egyfajta közösséget jelöl. A bibliai szövegek lejegyzését meghatározó koncepció szerint bizonyára nem véletlen, hogy az egyik egyházzal kapcsolatos újszövetségi fogalom ószövetségi gyökerében is egy bizonyos megjelölést, kijelölést találunk. Ilyen értelemben olvasunk a kijelölt  határidőről (2Sám 20,5).

 • Jézus születése mint az üdvtörténet fókusza

  Mint minden születésnek, úgy Jézus születésének is van előtörténete. Jézus születése egy nagy történet része. Ezt a történetet szoktuk üdvtörténetnek nevezni, melyben Isten szabadító terve bontakozik ki.

 • A feltámadásról

  A feltámadás és az Ószövetség

   

  Az Ószövetség első látásra elég keveset mond a feltámadásról. Találunk egy-egy történetet, ami arról szól, hogy valaki visszatért a halálból (1Kir 17,7-24; 2Kir 4,18-37; 2Kir 13,20-21). De mindez csak időleges feltámadás volt, mivel később újra meghaltak.

 • A Szentlélek ajándékai

  Nem véletlenül beszélnek a nagy középkori pünkösdi himnuszok a Szentlélek hét ajándékáról. Ennek gyökere az Ószövetségben van: Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke (Ézs 11,1-2).

 • Az Egyház egysége

  Az egyház egységének ószövetségi alapjai

   

  Az egység hiánya kétséget von maga után. Szójátéknak tűnik, de igaz. Kétségbeejtő helyzet Izráel bölcsei szerint, ha nem az egyetlen Isten útján jár az ember. Mert ott halál van, nem pedig élet. Izráel népe történelme ezt mutatta be. Ahol Istent tekintették egyetlen Úrnak, ott az Ő akarata szerint cselekedtek, nem egyéb istenek után jártak. Lehet, hogy néha a halál árnyékának völgyébe vitt az Ő útja, de Ő ott is megmutatta hatalmát. Míg idegen istenek népe vesztét okozták.

 • Testetöltetés

  Az inkarnáció előzményei az Ószövetségben

   

  A Zsolt 2,7 szerint ahhoz hasonlóan, ahogy a mindennapi életben testet ölt az apa a fiában, az Úr is abban, akit fiának szólít. A Zsid 1,1-5 ugyancsak ezt a zsoltárverset idézi hangsúlyozva, hogy Isten szava Fiában még inkább kézzelfoghatóvá válik, mint az angyalokban. Ez az idézet fogalmazza meg Jézus főpapságát is (Zsid 5,5).

 • Modern világkép és feltámadás

  A világkép az ember világról alkotott felfogásának megfogalmazása. A világ amelyben élünk változik, szükségképpen az a gondolkodás is, mely tapasztalatai, ismeretei alapján ragadja meg az univerzumot, összefüggéseivel, aspektusaival együtt, néhol kiragadva annak egy-egy szeletét, körülírva mindazt, amit az emberről, a természetről, a bolygókról, a létezésről, a valóságról tudni kell.

 • Nem emlékezés és megbékélés

  Múltban elkövetett bűnök és sérelmek, amelyek megbénítanak, fájdalmasak, zsarolnak, kiszolgáltatottá tesznek, tévútra vezetnek. Itt vannak közöttünk féligazságaikkal, hazugságaikkal, leleplező tényeikkel. Behálózzák, és nemegyszer gúzsba kötik a jelenünket és jövőnket. Gyávává, megalkuvóvá, gyengévé, jellemtelenné és végtelenül magányossá tehetnek bennünket.

 • Megbékéltség és békességteremtés

  Én. Engem. Nekem. Velem. Tőlem. Általam. Hozzám. Én. Ezekben a meghatározottságokban telnek jobban-rosszabbul sikerült napjaink. Gondoljuk át a mai napot! A tegnapot. Mi szólt rólam? Mi szólt másról? Mi Istenről? Mennyi gondolat, szó és cselekvés? Érdekes arányokhoz jut, aki komolyan veszi az őszinteséget.

 • A Pásztor és a pásztorok

  Hollandiában igazi pásztort már csak a skanzen falumúzeumában lehet látni, másutt a villanypásztor vigyáz a juhokra. Magyarországon és Erdélyben még vannak igazi pásztorok, azért itt jobban értjük a Biblia szóhasználatát, amikor átvitt értelemben pásztorokról beszél.

 • A lelkipásztor

  Megvallom, engem magamat is érdekelne egyfajta közvélemény-kutatási értékelés arra vonatkozóan, ki kinek látja vagy gondolja a református lelkipásztort, s mit vár tőle. Mivel magam is lelkész vagyok, ilyen külső véleményalkotásra nem vagyok alkalmas. ezért belülről nézve azt próbálom leírni, ahogyan magunkat értelmezem, amilyen mintát követve igyekszem azzá lenni, akivé Isten lelkészként elhívott.

 • A lelkipásztor

  A lelkipásztorról alkotott mai képünk nyilván tapasztalataink szerint alakul, és ezért változó. Van azonban ennek a képnek egy olyan mércéje, mely szerint eldől, hogy milyen az ideális lelkipásztor.

 • A presbiter

  A presbiter szó megfelelője a Bibliában: vén, öreg. Ez eredetileg az életkoruk szerint idős embereket jelentette, akik az akkori gyakorlat szerint koruknál fogva olyan tekintéllyel rendelkeztek, hogy ők voltak egy-egy közösség vezetői. Mózesről olvassuk először, hogy Izráel népéből véneket bízott meg bizonyos vezetési feladatokkal, hogy a segítői legyenek.

 • „Hiszek”

  Liturgiánk része az Apostoli hitvallás. Csak úgy emlegetjük: a „hiszekegy”. Mondjuk keresztelő előtt, úrvacsora előtt: „hiszekegyistenbenmindenhatóatyában”. Szépen, együtt, ritmusosan, hangjától megtelik a templom. Ritkán van azonban idő arra, hogy egyes apró részletein elgondolkodjunk.

 • „…egy Istenben…”

  Liturgiánk része az Apostoli hitvallás. Csak úgy emlegetjük: a „hiszekegy”. Mondjuk keresztelő előtt, úrvacsora előtt: „hiszekegyistenbenmindenhatóatyában”. Szépen, együtt, ritmusosan, hangjától megtelik a templom. Ritkán van azonban idő arra, hogy egyes apró részletein elgondolkodjunk.
  Sok gyülekezetben régen gyakorlat volt, hogy vasárnap délelőtt valamely textusról gondolkodott a gyülekezet, délután pedig az Apostoli hitvallást is magyarázó Kátéról. Ez a hagyomány eltűnt, elkopott, sok helyen a délutáni alkalommal együtt. Pedig gazdagító, rendteremtő, kapaszkodókat nyújtó idő lehetne a hitvallásról való gondolkodás. Erre hívtuk az Olvasót előző számunkban Élő teológia rovatunk sorozatával, melyet most a következő szakasz felett való elmélkedéssel folytatunk:
 • Hiszek … mindenható Atyában

  A hit kényes dolog önmagában véve is, és ennek sok oka van. Csak az egyik okként említem, hogy nehéz olyasmit találni, amiben még egyáltalán hinni lehet.
 • Hiszek ... mennynek és földnek Teremtőjében

  Az írásmagyarázat egyik ága azt állítja, hogy Isten neve szorosan kapcsolódik a természet fogalmához. Az Ószövetség nyelvén a név és a fogalom betűihez rendelt számok összege ugyanaz. Ebből következik Isten és a természet összetartozása úgy, hogy az a Teremtő számára olyan, mint az ember öltözéke, amelyben megjelenik.