A Tiszáninneni Református Nőszövetség konferenciájára

A részvevők számára rendkívüli megtisztelésnek számított, amikor főtiszteletű Csomós József püspök úr buzdító és erősítő szavait hallgathatták. A nyitóáhítatban Földesiné Kántor Mária titkár Pál apostol példáján (1Kor 9,13-23), a szabad akaratból történő szolgálatról hirdette az igét. Majd dr. Horváth Barnabásné Perjéssy Márta köszöntőjében visszatekintett az elmúlt egy évre. Sajnos dr. Kocsis Attiláné Asztalos Anikó nem tudott részt venni a konferencián, ezért előadását Fodor Józsefné Mészáros Klára nagytiszteletű asszony olvasta fel. Ebből megismerhettük az Egyesült Államokban élő református magyarok múltját és jelenét. A konferencia résztvevői néma főhajtással emlékeztek meg és fejezték ki hálaadásukat Istennek a közelmúltban elhunyt főtiszteletű Mészáros Istvánné életért. Akinek nagyszerepe volt a Tiszáninneni Református Nőszövetség újra alakulásában. A szünet előtt főtiszteletű Csomós Józsefné mutatta be Gönci Református Énekkart, majd tolmácsolásukban énekeskönyvünkből néhány énekünk többszólamú harmóniáiban gyönyörködhettek a jelenlévők. Nagy fába vágta a fejszét Borbélyné Béres Enikő, amikor egy kánont tanított meg konferencia résztvevőinek. Viszont az eredmény nemcsak őt, hanem valamennyi résztvevőt kárpótolta. Pocsainé dr. Eperjesi Eszter a sárospataki múzeum igazgatója részletes ismertetést adott a Református Kollégiumban található úrihímzéses úrasztali terítőkről. Nemcsak az ilyen terítők eredetéről hallhattak a konferencia résztvevői, hanem jó néhányat vetített képen is megcsodálhattak.

Egymás munkájába betekintve, egymás hite által épülve, gyülekezetek Nőszövetségei rövid ismertetőt tartottak a végzett szolgálataikról. Dr. Börzsönyi Józsefné Szabolcsi Marianna nagytiszteletű asszony a december 2-án tartandó Kárpát-medencei imanap megtartására buzdította a gyülekezeteket, és ismertette ennek történetét és fontosságát. A záró áhítatot Hegedűs Aranka nagytiszteletű asszony tartotta. Az egyedül lét és magány különbsége alapján az egyre gyakoribb elmagányosodás ellenszerét a felebarát felé irányuló szeretetben láttatta. Hálát adunk Istennek, hogy ezen a napon nemcsak örvendezhettünk egymásnak, hanem sokféle lelki és szellemi táplálékot készített számunkra.

Földesiné Kántor Mária