A Tiszáninneni Református Egyházkerület Konfirmált fiataljainak találkozója

A találkozón a közösség sajátos, kibővített formáját élhették át református fiataljaink. Püspöki köszöntés után a Lámpás Csoport vezetésével énekeltek együtt, majd Thoma László lelkipásztor-vallástanár áhítatát hallgatták meg, mely a szőlőtő és szőlővesszők példája alapján gondolkodtatta el a résztvevőket közösségi létünk keresztyén sajátosságáról, a Krisztusban levő közösségről. Az áhítatot Sztuhay Eszter bizonyságtétele követte, bemutatva a személyesen felismert igei igazság örömét: ha az egész világ ellenem van is, az Úr akkor is velem van.

Ifj. Csomós József lelkipásztor-vallástanár a „Közösségben vagy magányosan?" kérdését járta körül, egyfelől a kérdés megválaszolhatatlanságát világítva meg, hisz a kérdés aktuális állapotunk sokféle tényezőjétől függ; másfelől a hallgatóság elé tárta a kettős hovatartozás elválaszthatatlanságát: közösség Istennel és közösség az emberrel. Személyes véleményt és hitvallásaink igazságait egyaránt felvonultató előadása alapján kis csoportokban beszélgetve gondolhatták tovább a fiatalok a felvetett kérdéseket.

Része volt a találkozónak a „Vándorbiblia" bibliaismereti vetélkedő is, melyet a tarcali fiatalok nyertek - nem először.

Több résztvevő szerint a konferencia egyik legmeghatóbb része a Máon Református Szeretetotthon gondozottjainak a szeretetről, a felelősségről és az összetartozásról szóló színdarabja volt. A találkozó végén „hivatalos" kapcsolatfelvétel történt a gyülekezeti ifjúsági csoportok között, melynek fejleményeiről szívesen várunk beszámolókat.

(a szerk.)