60. évfolyamában a Sárospataki Református Lapok

„Sárospataki Református Lapok" cím alatt új lappal fordulunk a protestáns ügyek iránt érdeklődő közönséghez. Hosszú idő, immár csaknem egy negyedszázad tapasztalata bizonyítja, hogy a tiszáninneni ev.ref. egyházkerületnek s becses hagyományokra támaszkodó ősi tanintézetének, a sárospataki főiskolának nagy szüksége van oly egyházi és tanügyi közlönyre, mely hűséggel szolgálja a hazai protestantismus, közelebbről ev. Ref. Anyaszentegyházunk ügyét, nagy céljait és értékeit, bemutatja a nagy nyilvánosság előtt egyházkerületünk és főiskolánk életműködéseinek jelenségeit, folytonos munkásságának eredményét s lehetőleg híven tükrözi vissza e két tényező szellemi életét, irányát, mozgalmait és fokozatos előrehaladását...

Úgy éreztük, hogy a reánk nézve kitüntető bizalom előtt, mely az újonnan megindítandó lap sorsát s annak a legteljesebb szabadsággal való intézését kezünkbe tette le, a leghálásabb köszönettel kell meghajolnunk s midőn a szerkesztés nehéz és nagy felelősséggel járó feladatára vállalkoztunk, lelkünkre a sokszoros aggodalom mellett is bátorítólag hatott a protestantismus nagy eszméinek szolgálata, az új lap iránt széles körben megnyilatkozó közérdeklődés, valamint annak tudata, hogy egyházkerületünk legkiválóbb egyházi és tanügyi vezérférfiai már jóelőre kilátásba helyezték szíves támogatásukat.

Feladataink és vezérelveink között - melyeket már ez alkalommal legalább nagy vonásokban körvonalaznunk kell -, legelső helyen áll a hazai protestantismus ügyének legjobb tudásunk és tehetségünk szerint való szolgálata...Ily s ezekhez hasonló egyházpolitikai és egyháztársadalmi nagy kérdések feltétlenül megkövetelik, hogy azok állandóan napirenden tartassanak s időnként a nagy nyilvánosság előtt részletes fejtegetés és ismertetés tárgyát képezzék; lapunk feladata tehát első sorban épen oda irányul, hogy ezeknek a legkülönbözőbb szempontokból való megvitatását lehetővé tegyük, teljes elismerésével és tiszteletben tartásával a protestantismus lényegét képező egyéni szabadságnak s véleménynyilvánításnak, mert csak ez adja meg a lehetőséget az eszmék harcainak, amelyekből - mint acél a kohóból - végül győzedelmesen kerül majd ki az igazság hatalmas ereje...

Feladatunk továbbá, hogy egyetemes egyházunk nagy céljai mellett szűkebb körben a tiszáninneni egyházkerület hű szolgálatára szenteljük erőnket és munkásságunkat. Míg egyrészt lépésről-lépésre figyelemmel óhajtjuk kísérni zsinatunkon, konventünkben, a többi egyházkerületekben előforduló fontosabb kérdéseket és eseményeket, másrészt különösen tájékoztatni kívánjuk a közvéleményt saját egyházkerületünkben létének minden nevezetesebb mozzanatáról, bemutatni ennek munkásságát, megvitatni az ennek körében fölmerülő közérdekű kérdéseket. Egyházkerületünk alkotó elemeinek, az egyházmegyéknek beléletében végbement fontosabb események, nevezetesebb újítások és változások hű előadása éppúgy feladatunkat fogja képezni, mint egyháztársadalmunk intézményeinek lelkészi és tanítói köreinek és értekezleteinek s az itt előfordult eseményeknek időnként való bemutatása...

Kimutatni törekszünk a netán itt-ott előforduló fogyatkozásokat, elhárítani a kívülről jövő s netalán egyházi és iskolai autonómiáinkat fenyegető veszélyeket, ismertetéseinkben, bírálatainkban is egyedül a közjót, az egyház közhasznát s azzal egybekötött magasabb szempontokat tartva mindenkor szemeink előtt. Közölni fogunk általánosabb érdekű, a hit, a vallás és erkölcsi élettel összeköttetésben álló, egyházias vonatkozású vagy a hazai közművelődés érdekeit érintő értekezéseket...Sokoldalú feladataink minél tökéletesebb megoldása céljából állandó összeköttetést óhajtunk létesíteni az egyházi és iskolai ügyek intézésére hívatott körökkel és egyénekkel, és e célból - addig is, míg őket erre külön is felkérjük - ama tiszteletteljes kérelemmel fordulunk lapunk jóakaróihoz és barátaihoz, szíveskedjenek bennünket a körükben végbement egyházi és iskolai eseményekről, az általuk tapasztalt fontosabb dolgokról soraikkal fölkeresni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyházkerületünk egyházi és világi egyénei közül lapunk ügyének eddig is sokakat sikerült megnyernünk s reméljük, hogy munkatársaink díszes névsora lapunk tartalmának gazdagodásával és szélesebb körben való elterjedésével számos jelesünk nevével fog még gyarapodni.