Lelkészbeiktatás Boldván

A nyilvános presbiteri gyűlést a gyülekezet volt gondnoka, jelenlegi presbitere Miklós Árpád, a jelenlévő vendégek köszöntésével kezdte. Köszöntésében hangsúlyozta, hogy nagy nap ez a Boldvai református gyülekezet számára, hiszen 30 éve nem volt ilyen alkalom. Hálaadással számolt be az utóbbi időben a gyülekezet életében történt változásokról. Szólt arról, hogy a megválasztott lelkipásztort és feleségét 2011 szeptemberében már a belülről szépen felújított parókia épületében tudták fogadni.
A beiktatott lelkipásztor köszöntésének sorát egyházkerületünk főgondnoka, Ábrám Tibor meleg, baráti szavakkal kezdte, hiszen nem csak szolgatársa a most beiktatott lelkésznek, hanem közel negyed évszázados barátság is összeköti őket. Majd arról szólt, látva a templomban több gyermeket is, hogy a gyermekek hozzátartoznak gyülekezeteinkhez, legyünk nyitottak és legyen természetes az ő zsivajuk, zajuk, az a nesz, amivel együtt jár felnövekvő életük.
Ezt követően Magyarné Balogh Erzsébet, a Református Missziói Központ vezetője folytatta a bátorító, biztató köszöntések sorát: „Olvasd az írást, az igét, mint Jósiás tette.”
A befogadó abaúji egyházmegye képviseletében Szabó László, az elbocsájtó egervölgyi egyházmegye nevében pedig Pintér Elemér egyházmegyei gondnokok szóltak. Az abaúji egyházmegye lelkészei nevében Szűcs Ferenc edelényi lelkipásztor köszöntését hallhatták a megjelentek, aki a megújulásra helyezte a hangsúlyt: az egyéni, gyülekezeti, az egész Krisztus testének megújulására.
Pap Dénes Zsolt királyhágómelléki lelkipásztor a barátok nevében köszönthette a beiktatott lelkipász-tort, akivel barátságuk a kolozsvári teológián indult, ahol egykor Prókai Árpád cserediákként tanult. A köszöntések sorát Sándor Frigyes Borsod-Hevesi evangélikus esperes folytatta, humorral, de nagyon komolyan arra „utasította” a lelkipásztort, hogy spirit (Lélek) helyett soha ne sprite-tal itassa a rábízott nyájat. Az édeskés tanításokban van valami méreg, ami tönkre teszi az emberi kapcsolatokat, és tönkre teszi az Istennel való kapcsolatot. Mindig tiszta vízzel itassa a nyájat, és ő is csak abból igyék. Megemlítette, hogy a beiktatott lelkipásztor felesége, bár az ő gyülekezetében jutott hitre, és volt gyülekezeti tag, házasságával jó helyre került a református egyházban.
A katolikus fokoláre lelkiség tagjaként Mándy Zoltán római katolikus plébános érseki helynök, pápai prelátus köszöntötte Prókai Árpádot.
Ezután a helyi katolikus és baptista gyülekezet köszöntése hangzott. Mint különböző felekezetek lelkészei, mindannyian „Isten szántóföldjén, csak szomszédos parcellában munkálkodunk” hallottuk Komáromy Károly baptista egyházkerületi elnöktől.
Mivel a beiktatott lelkipásztor az edelényi görögkatolikus gimnázium vallástanára is, az intézmény lelkésze, igazgatója és a tanárok énekkara is köszöntötte a nagytiszteletű urat.
Boldva polgármestere, Csabai Gyula örömét fejezte ki, hogy sok közös feladata van az új lelkésszel. Hiszi, hogy ha nem is a világot, de Boldva népének életét meg tudják változtatni összekapaszkodva, egymás munkáját segítve.
Csáki Zsolt gondnok helyettes köszöntő szavai után, a helyi Cantus Firmus énekegyüttes énekszóval áldotta meg a gyülekezet lelkipásztorát.
A beiktatott lelkipásztor az alábbi igehely alapján szolgált: 1Mózes 28,15. Ezzel az igével hívta el Isten az új szolgálati helyére: „Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.” A prédikációban többek között elhangzott, hogy ez az igevers tele van ígéretekkel, amit Isten a Boldvai gyülekezet életében is be akar teljesíteni. Isten ebben az igében megígéri, hogy velünk van, megőriz bennünket, sőt visszahozza azokat, akik valami oknál fogva eltávolodtak Istentől, egyháztól. Mi több, addig nem is hagyja az ő népét, amíg be nem teljesíti, amit megígért nekünk. „A mi Urunk jót tervezett a boldvai gyülekezet felől, és hisszük, hogy véghezviszi azt. Ehhez azonban munkatársakra van szükség. Testvérekre, akikkel először is együtt tud odaállni a lelkipásztor Isten elé a gyülekezetért Boldva népéért. S az imádságon túl, amink van, azzal szolgáljunk az Úrnak, ha kell, kétkezi munkával is. Aminek szép példáját láthattuk a beiktatásra való készülődésben, ahogyan idősek és fiatalok mozdultak meg gyülekezetünkben. Hisszük, hogy amit igéjében az Úr megígért, azt be is teljesíti majd.”
A lelkipásztor végül megköszönte a jókívánságokat, külön is a gyülekezet gondnokának, a presbitéri-umnak és a gyülekezet tagjainak bizalmát, szeretetét.
A boldvai lelkészbeiktatási ünnepség, melyre az ország határain innen és túlról érkezett közel három-száz résztvevő, áldás után a himnusz eléneklésével fejeződött be, mely után szeretetvendégségre hívták a megjelenteket.
Prókainé Sepsi Ilona