Új könyvsorozat ajándékba

Ilyen meglepetés az, hogy Szászfalvi László államtitkár egy új könyvsorozatot indított a magyar református egyház lelkészeinek teológiai tudományokban való növekedése érdekében. A sorozat címe is figyelemreméltó: „Igazságot szeretetben”. Kettős lesz a profilja ennek a sorozatnak: egyrészt az igehirdetés szolgálatát szeretné teológiailag és spirituálisan elmélyíteni, másrészt az egyházat szociáletikai felelősségére ébreszteni. A sorozat első két könyve egy hónappal ezelőtt jelent meg. Az első Szathmáry Sándor Ünnepeink üzenete című kötete, melynek célja hármas: az ünnepek – karácsony, húsvét, pünkösd – története, teológiája és üzenete szólal meg ebben a műben, függelékként pedig kész igehirdetések segítik a lelkészeket. A mű a nemzetközi irodalom idevonatkozó ismeretanyagát dolgozza fel, de nyelvezete közérthető és általa nyomon követhető az üdvösség történeti kibontakozása, majd ennek teológiai feldolgozása is. Az ünnepek minden évben ismétlődnek, és nehezen találjuk meg a hagyományosan visszatérő ünnepben az új üzenet és a mai üzenet megszólaltatásának a lehetőségét. Ebben nyújt segítséget ez a könyv.

A másik mű ugyanattól a szerzőtől való, címe: János evangéliumának magyarázata igehirdetésekben. Mindkét műhöz Szászfalvi László államtitkár írt ajánlást. Ez utóbbiban többek között ez áll: „Nagy áldás az igehirdetőnek, ha van módja rendszeresen Igét hallgatni, s hasonló áldás, ha van módja tudományos mélységű és magas személyes spiritualitású igehirdetéseket olvasni”. Az államtitkár ezt a lehetőséget teremtette meg e könyv megjelentetésével.

A könyvsorozat elindításakor a kérdés az volt, hogy az olvasók hogyan juthatnak a könyvek birtokába? Kereskedelmi forgalomban a könyvek megvásárlása egyenként a nyomda számlája alapján 3-3 ezer forintba kerülne. Nem valószínű, hogy ezt minden lelkész megengedhetné magának. Úgy segített ezen a helyzeten az államtitkár, hogy ajándékba adja a könyveket minden lelkész asztalára. Az egyházkerületek lelkészei így még az ősz folyamán két könyvhöz jutnak. A tiszáninneni egyházkerület lelkészei kivételesen csak egy könyvet kapnak, mert az Ünnepeink üzenete című könyv Csomós József püspök úr ajándékából, már 2005-ben eljutott hozzájuk. Az év folyamán megjelenő további két mű szintén igehirdetéseket vagy ahhoz előkészítő magyarázatokat tartalmaz.

K. S.