Diósgyőr református iskolája

Egy induló 22 fős osztály kapott útravalót, felszentelő igehirdetést a Keresztelő János születése alkalmával elhangzó kérdés alapján: „vajon mi lesz ebből a gyermekből? A gyülekezet tagjai bizonytalan reménykedéssel nézték az Úr asztala körül felsorakozó piciny sereget, és bennünk is megfogalmazódott néhány kérdés. Vajon lesz-e belőlük igazi, nagy iskola, lesznek-e követőik, támogatóik, életképesek maradnak-e? A kérdések ellenére nagy büszkeség töltötte el minden hívő református szívét, hogy újra egyházi iskola nyílik a diósgyőri templom közelében. A felszentelő imádság után elhangzott az áldás: „Legyetek teljesek az evangélium gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus ad..." A gyülekezet soraiban én is ott ültem, imádkoztam értük, hogy épüljön, erősödjön ez a keresztyén iskola, ahová az Úr hívja tanulni a gyerekeket, tanítani a pedagógusokat.

Ezt az elhívást éreztem én is, amikor a következő év elején megkezdtem tanítói szolgálatomat, ebben az újabb osztállyal bővült iskolában. Maroknyi kis csapat - mint egy kis gyülekezet - alkotta az iskolát. Éreztük az isteni elhívást, isteni próbatételt, isteni biztatást. Az Úr tanítani akart, Ő velünk volt kezdetektől, az Ő áldása kísérte iskolánkat végig. Így fejlődött évről évre egyre erőteljesebb ütemben a piciny sereg Varga Albertné igazgatónő egy évtizednyi szolgálatkész vezetése alatt, és lettek követők, támogatók, a kezdeti bizonytalanság ellenére is.

Hamarosan kinőttük a templomkerti kis iskolaépületet, és átköltözhettünk a fenntartónk által megvásárolt és felújított Nagy Lajos király utcai iskolaépületbe. A létszámnövekedés tovább folytatódott, az isteni áldás, az általunk képviselt keresztyén nevelés-oktatás eredményessége városi, sőt, országos szinten elismertté vált. 2003-ban újabb iskolabővítő építkezés kezdődött, melynek eredményekén 10 új tanteremmel és szaktantermekkel gazdagodtunk. Az épületet ebben a formájában használjuk azóta is.

Régi vágyunk, hogy tornateremmel bővítsük a meglévő épületegyüttest, hiszen a korszerű oktatás, a gyermekek egészséges testi nevelése így valósulhatna meg maradéktalanul. Sokat imádkozunk ezért az áldásért, és bízunk benne, hogy a nehézségek ellenére rövidesen elkezdődhet az építkezés.

Igazgatónk - Nagy Attila - fáradhatatlanul dolgozik az iskolánk további fejlesztésén, és nagy aktivitással, hozzáértéssel menedzseli az intézményt minden téren.

Az eltelt időszak kinevezett igazgatói áldozatos, felelősségteljes, alkotó munkájukkal, legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint építették és vezették az iskolát. Szolgálatkészségükkel és egyéniségük sokoldalúságával igyekeztek a vezetésük alatti időszakot sikeressé tenni. Érdemük az iskolaalapítás és iskolafejlesztés terén rendkívüli értékkel bír.

A pedagógiai módszertani munkát is megújulás jellemzi. A mai elvárások, az utóbbi évek változásai teljesen új gondolkodást követelnek meg az iskoláktól. A vonzó oktatási kínálat mellett jól felkészült, az oktatás-nevelés területén jártas, hitükben megálló keresztyén tanáregyéniségekre van szükség. A tantestület tagjai és a pedagógiai munkát segítő dolgozók úgy csatlakoztak az évről évre bővülő iskolához, hogy tisztában voltak a módszertani megújulás szükségességével és az általuk végzett munka, szolgálat jellegével.

A siker számtalan formában jelenhet meg egy iskola életében. Ha örömmel számláljuk értékeinket, és köszönetet mondunk az apró eredményekért is, akkor újabb örömök részesei lehetünk, ami sugárzik rólunk. Ilyen örömteli nap volt az iskola életében, amikor néhány hónapja - június 10-én - 15 éves fennállásunkat ünnepelve gálaműsort rendeztünk. Bár 15 év még fiatalkornak tűnhet egy iskola életében, mégis úgy éreztük, meg kell állnunk, hálát kell adnunk, és mindezt meg kell osztanunk a résztvevőkkel.

Büszkeséggel töltött el minden jelenlévőt ez az ünnepi alkalom. A meghívott díszvendégek, a fenntartó képviseletében jelenlévők, a rozsnyói református testvériskola képviselői, az iskolával kapcsolatban álló más intézmények képviselői, szülők és más hozzátartozók mind-mind az elismerés hangján szóltak a sikeres gálaműsorról.

Megható jelenet volt, amikor a régi, szinte már felnőtt tanítványaink együtt, egymás mellett állva a kicsikkel, mintegy „üzenetet" küldtek a jövőbe az Ige által. Hát mi ez, ha nem ékes bizonyítéka Isten örök érvényű igazságának. A színes és látványos, szemet, lelket gyönyörködtető műsor művészi fordulataival, ügyes szervezésével méltó emléket állított az eltelt 15 évnek.

Kérdésként vetődik fel, vajon mi a titka, hogy a mi intézményünk - az iskolaügyben tapasztalható nehézségek ellenére - stabil lábakon áll. Egyik magyarázat, hogy a nehézségekben mindig támaszkodhattunk fenntartónkra, a Tiszáninneni Református Egyházkerületre, a szülőkre és testvérintézményeinkre. Másrészt a titok talán abban az egyszerűségben rejlik, hogy szeretjük az iskolánkat. Szeretjük a hagyományait, szellemiségét, a kitűzött célokat, kapcsolatokat, és büszkék vagyunk az eredményeinkre. Mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott gyermekek fejlődése minden tekintetben a legteljesebb legyen. A magas szintű tudás megszerzése mellett olyan hozzáadott értékkel gazdagítjuk lelki fejlődésüket, ami egész nevelő-oktató munkánk alapja. Ehhez a szolgálathoz pedig minden segítséget az Úrtól kértünk és kaptunk.

Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Így valljuk ezt iskolánk vezérigéjében, a Róma 8,28-ban is.

Ráski Lászlóné igazgatóhelyettes