Évnyitó a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

Az igét dr. Börzsönyi József hirdette az Exodus 3. fejezete alapján. Igehirdetésében Mózes példáján keresztül arra biztatott, hogy a ránk bízatott célnak az Úr küldő szava szerint neki kell feszülnünk. Az igehirdetés után két lelkipásztort szenteltek fel: Dancs Edinát és Leczó Tamást . Azok közül, akik 65 éve, 1942 júniusában tettek első lelkészképesítő vizsgát, hárman élnek még, így vasdiplomát kaptak: Barsi Ernő, Demeter Gyula, valamint Kőműves Sándor . 60 esztendeje, 1947-ben öten tettek első lelkészképesítő vizsgát, közülük ketten élnek még. Dr. Karasszon Dezső professzor úr nem tudott részt venni az ünnepségen, Benkő György nyugalmazott esperes azonban személyesen vette át a gyémántdiplomát.

A diplomaátadások után dr. Kádár Ferenc rektor mondta el évnyitó beszédét, igei alapon irányt keresve az Akadémia éves munkájának:

„Az, hogy most én állok itt, számomra és talán sokak számára meglepő. Ez az én forgatókönyvemben, terveimben nem volt benne, megválasztásom óta próbálom tudakolni, hogy Isten forgatókönyvében szerepel-e... Igyekszem Isten elvárásainak megfelelve szolgálni ebben az egy esztendőben. ... Mit szeretnék munkálni, mi az az irány, amit tartanunk kellene? Éppen a mai napi újszövetségi szakaszban olvassuk Jézus Krisztus főpapi imáját (Jn 17). ... Ebben az imádságban Jézus az egyház létének nemcsak a céljáról beszél („hogy egyek legyenek"), hanem meghatározza az egyház orientációját is: az irányt, a tájékozódást, amely alapján ez a cél elérendő. Hadd beszéljek most ez utóbbiról, az egyház orientációjáról. Az anyaszentegyház, mint minden e világon, állandó változásban él, új és új körülmények között szolgál. Honnan vehet mintát, hogyan tájékozódhat e változások között? Az ingerek, a változás erői kívülről érik, de az egyháznak mégsem a külső körülmények impulzusai szerint kell értelmeznie létét, rendeltetését és formáltatását. Jézus szavai („egyek legyenek, mint mi") kijelölik Isten népe orientációját: életének, egységének forrása és mintája az Atya és Fiú örökkévaló kapcsolatában, a Szentháromság tökéletes belső közösségében van. Az egyház a saját létének misztériumát, küldetése titkát csak Isten felől, csak Istenre utalva, belőle eredeztetve értelmezheti. ... Mi is része vagyunk az anyaszentegyháznak, így hát a saját életünket, szolgálatunkat kell szembesíteni Isten országa igényével... Ebben az évben azt szeretném munkálni, hiszem, sokakkal együtt, hogy legyen fontosabbá mindnyájunk számára a kérdés: Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk?"

Az elmúlt nyár eseményeinek összefoglalását a kezdődő tanév elkezdésre és folytatásra váró feladatainak felvázolása követte:

„Teológus-lelkész szakon várhatóan 63-an iratkoznak be a hat évfolyamra. Ezt a számot kevésnek tartjuk, tanári karunk kész mindent megtenni annak érdekében, hogy a teológus utánpótlást mennyiségileg is, de főleg minőségileg javítani lehessen. Ezért keresni fogjuk a közös gondolkodás és cselekvés lehetőségét mind a pataki, mind a miskolci (Lévay) református gimnáziummal. A kiegészítő mesterképzésben mintegy 15-en érintettek jelenleg. A lelkipásztori munkatárs-katekéta szak három évfolyamán 95 a hallgatók száma (többségük a levelező tagozaton végzi a szakot). S ezek mellett a presbiterképzésre 25 jelentkezőnk van. Így együttvéve hallgatóink száma: 198. Ez a magas szám több munkára és nagyobb odafigyelésre ösztönöz valamennyiünket."

Az Akadémiai közgyűlés a segédlelkészek kibocsátásával és a minősítő vizsgát sikeresen tett hallgatók fogadalomtételével folytatódott. Először került átadásra az I. Rákóczi György-díj, melyet dr. Börzsönyi József vehetett át.

(a szerk.)