Hírek a Miskolci Lévay József Református Gimnázium életéből

Az iskolai ballagás után az osztályok ünnepélyesen átvonultak a Kossuth utcai templomba, ahol a ballagási ünnepi istentisztelet immár hagyományosan került sorra. A több mint 1500 fős gyülekezethez Szűcs Endre egyházkerületi főjegyző szólt igei üzenettel. A Máté 21:33-41 részben olvasható szőlősgazda példázatával helyezte a fiatalok és a gyülekezet szívére Isten gondviselő jóságát és felelősségünket a ránk bízott szőlőskert művelésére.

A tanulók műsorral kedveskedtek ballagó társaiknak. Sík Sándor: Ember maradj című versét Magyar Judit és Lakatos Milán 9. C osztályos tanulók szavalták, Gyulai Tamás 10. D osztályos tanuló Einstein hitvalló gondolatait mondta el, majd a Lámpás csoport éneke után Kojsza Péter 11. D osztályos tanuló szavalta Henri Viscandi: Meghallgatott imádság című versét.

A 11. évfolyamosok nevében kedves gondolatokkal búcsúzott Balajthy Ágnes, a ballagó 12-esek nevében Nagy Melinda 12. D osztályos tanuló szólt a címben szereplő Igét is az itt maradók szívére helyezve, és Ottemberger Balázs énekelt.

Az igazgatói búcsúzó gondolatok után került sor a jutalmazásokra. Az iskolai jutalmazást követően dr. Rózsa Tibor főjegyző az egyházkerület „Tiszáninnen Református Diákja" díjat adott át Ábrám Dániel 12. A osztályos tanulónak.

Az ünnepségen az intézmény énekkara többször is megszólalt, annak befejeztével a kivonuló diákokat az „Isten velünk viszontlátásra..." szép soraival búcsúztatta.

A búcsúzók névsora álljon itt emlékül:

12.A osztály: osztályfőnök Kerboltné Tóth Edit

Ábrám Dániel, Andrássy Gergely, Beniczki Zsuzsa, Berényi Ákos, Csikász Erzsébet, Homa Balázs, Juhász Ákos, Kádár Gergely Péter, Kapczi László, Kocsis Zsuzsanna Csilla, Kovács Gábor, Kozma Eszter, Kretz Ádám, Kulin Gábor, Molnár Roland, Parajos Norbert, Szabó Orsolya, Szabó Tibor, Szabó Pap Ákos, Székely László, Szilvási Péter, Takács Péter, Tardi Anna, Teleki Beáta, Terpák László, Uzsoki Ferenc Pál, Zsipi Ildikó

12.B osztály: osztályfőnök Hegedűs Gyöngyi

Bihari Krisztina, Boros Éva, Csanádi Tímea, Csurilla Orsolya, Derecichei Eszter, Fészki Szilvia, Gogolya Andrea, Hegedűs Csilla, Horváth Etelka, Kocsis Viktória, Kóródi Tibor, Liptai Zsófia, Molnár Zoltán, Nagy Gábor, Péter Zsófia, Sárosi Gabriella, Sivák Zsófia, Trézsi Adrienn, Varga Attila, Vasas Gabriella, Veres Nikoletta, Vincze Boglárka, Zöld Hunor

12.C osztály: osztályfőnök Szilágyiné Major Judit

Bata Lívia, Bélteki Mihály, Bíró Gabriella, Borbély Eszter, Bóta Letícia, Csató Viktória, Csorba Csilla, Csősz Judit, Dusnoki Kornél, Himer Réka, Hulvey Dóra, Huszti Tímea, Józsa Éva, Koncsol Ágnes, Korda Kinga, Kovács Tímea, Majoros Csilla, Monostory Nóra, Móricz Gergő Zoltán, Pap Lilla Marianna, Pintér Anett, Ramada Judit, Regős Dalma Johanna, Rinkó Ágnes, Stelmach Tamás, Székely Enikő, Tóth Adrienn, Zsiborács Dóra

12.D osztály: osztályfőnök Búzási József

Barsánszky Tamás, Bodnár Zsolt, Elekes Péter, Galamb László, Hangó Pál István, Huba István György, Juhos Petra, Kala Viktor, Kerekes Roland, Kiss Katalin, Kiss Zsuzsanna, Koszticza Kristóf, Kovács Diána, Kovács Ilona, Kovács Judit, Laczkó Eszter, Mató Vera, Molnár Boglárka, Nagy Gábor, Nagy Melinda, Oláh Péter, Ottenberger Balázs, Sallai Rajmund, Szabó Anita, Szakos Dénes, Szegedi István, Székely Péter, Szolnoki János, Takács Tímea, Vígh Bence, Zöld Krisztina

A megtapasztalt közösség fontossága

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban a 2004/2005. tanévben a 10. évfolyam számára a szeretetszolgálat lehetőségét kínálta fel az intézmény.

A program kísérleti jelleggel indult, egy osztállyal, és két év alatt kívánjuk elérni azt, hogy minden 10. évfolyamos diákunk 12 héten keresztül aktívan kapcsolódjon be a gyülekezeti vagy az intézményi szeretetszolgálatba. Célunk az, hogy tanulóink kilépve a gimnázium hétköznapi teendőiből, bepillantást nyerjenek Református Egyházunk diakóniai területeire, az elesettek, a megterheltek, a szükséget szenvedők mindennapi életébe.

A programban a gimnázium 10. A osztályos tanulói vettek részt, valamint segítő tanárokként Szabó Renáta osztályfőnök, dr. Molnár Miklósné igazgatóhelyettes, Tolnai Zoltánné és Szilágyi Zoltán.

Azok a helyek, ahol a tanulóink segíthettek és közös tevékenységükkel maguk is átélhették itt gondozott embertársaik sorsát, az alábbiak:

Máon Református Szeretetotthon, Miskolc; Református Egészségügyi Otthon - Sajósenye; Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház, Miskolc; Diósgyőri Református Gyülekezet, Miskolc; Tiszáninneni Református Egyházkerület Diósgyőri Óvodája, Miskolc

A gimnázium vezetősége és a programban részt vett tanárok és tanulók megköszönik intézményeink vezetőinek a programban való együttműködést, és a fogadókészséget. Köszönet illeti 10. A osztályos tanulóinkat a szolgálatban való helytállásért, lelkesedésükért. Hadd álljon itt az osztály teljes névsora:

Ábrám András, Amriskó Zsolt, Anger Tímea, Bélteki Péter, Csáki Fruzsina Erszébet, Farkas Dóra, Fekete Orsolya, Girones Marc, Ignácz Éva, Izsó Balázs, Jáborcsik Levente, Kovalcsik Gergely, Kurmai Márk, Molnár Alinka Viola, Molnár Tímea, Papczun Petra, Pataky Lilla Adél, Pető Csilla, Seszták Adrienn, Szabó Zsófia, Takács Adrienn, Tóth Tamás, Uszoki András, Victor Sámuel

A programot szeretnénk továbbvinni, és két év múlva valamennyi 10. évfolyamos tanulót ebbe bevonni. Szeretettel kérünk javaslatokat a diakóniai szolgálattal kapcsolatban mindazoktól, akik ebben jártasak és szívesen segítenének intézményünknek és tanulóinknak.

A javaslatokat a programfelelőshöz kérjük eljuttatni a következő e-mail címre: tamasnorbi@levay.sulinet.hu.

Ábrám Tibor, igazgató

Sípos Tamás, programfelelős

Reformátusok a Dél Keresztje alatt.

Dél Keresztje a déli félteke hasonlóan fontos csillagképe, mint az északi félteké a Nagy Medve - a Göncölszekér. Nemcsak tájékozódási pontot jelent a déli féltekén hajózóknak, de Ausztrália nemzeti lobogóján is megtalálható, csillagai a szövetségi tagállamokat jelképezve.

A Lévay József Református Gimnáziumnak ilyen távoli földrészen is van egy testvériskolája, a Sydney közelében működő Macarthur Anglican School. A Sydney-i Anglikán Egyházkerület által működtetett intézmény az óvodától a gimnáziumig közel 1100 tanulót nevel. A testvériskolai kapcsolat 1997-ben kezdődött. Szorosabbá 2000-től vált, amikor az ausztrál iskola énekkara és zenekara látogatott Miskolcra. 2002-től a kapcsolat cserediákprogrammal és tanári látogatásokkal is bővült.

Évenként 2-2 cserediák tölthet 10-10 hónapot kölcsönösen intézményeinkben, és immár 6 Lévays tanár töltött 1-1 hónapot az ausztrál iskolában, tanulmányozva a testvériskolát, ismerkedve az ausztrál oktatási rendszer erősségeivel.

A Lévay igazgatója február és március során, immár második alkalommal látogathatott el a testvérintézmény meghívására és költségeire, és nemcsak az iskolát látogathatta meg, de találkozhatott a Sydneyben és közel 300 km-es körzetében élő református gyülekezetekkel is. A beszámoló elsősorban erről szeretne hírt adni.

Ausztráliában négy református lelkipásztor végez szolgálatot. Érdekesség az, hogy mindegyik Erdélyből származó.

Új Dél-Wallesben (New South-Walles) 7 helyen van magyar református istentiszteleti alkalom. A Sydneyben - Strathfield kerületben lévő református anyagyülekezet mellett - 5 másik kis „szórványgyülekezet" működik a régióban (Penrith, Katoomba, Cabberra, Newcastle, Liverpool), illetve van egy 7. református istentiszteleti hely is a Blacktown közelében működő Erzsébet Otthonban (magyar öregotthon). Valamennyi gyülekezetben Péterffy Kund református lelkipásztor végzi a gyülekezeti szolgálatot, és igyekszik összetartani a területileg is meglehetősen szétszéledt magyar reformátusokat. A lelkipásztor erdélyi lelkészcsalád gyermeke, de Sárospatakon járt teológiára. Így kötődik a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez is.

Az anyagyülekezet körülbelül 150 főt számlál, a kis gyülekezetek 15-40 főt. Ausztráliában közel 48000 magyar él, így a reformátusok száma a kontinensnyi országban közel 9000 lehet. Körülbelül negyedük élhet ebben az államban.

Istentisztelet - bérelt templomokban

Sem az anyagyülekezetnek, sem a kisebb gyülekezeteknek nincs egyetlen ingatlana sem. Istentiszteleti alkalmaikat az anglikán, a baptista, valamint a egyesítő (Uniting) egyháztól bérelt templomokban és gyülekezeti termekben tartják. A gyülekezeteknek nincs parókiája sem, így a lelkipásztor feleségével és közel egyéves kislányukkal albérletben laknak. Most kezdtek gyűjtést lelkészlakás és gyülekezeti ház vásárlása céljából, amely nemcsak a mindenkori lelkipásztor lakáskörülményeit oldaná meg, de saját gyülekezeti központként is működne.Elöregedő gyülekezetek

A gyülekezetek többségében idős tagokból állnak. Ők azok, akik ragaszkodnak hitükhöz. Sokan az anyaországi lelki indíttatást megtartva 40-50 év elteltével is fontosnak érzik hitbeli és nemzeti identitásuk őrzését. Az anyagyülekezetben istentisztelet minden vasárnap délelőtt van, csütörtök délután pedig bibliaóra, a kis „szórványgyülekezetekben" pedig havonta egy alkalommal, vasárnap délutánonként van istentisztelet. Alkalmaik nemcsak a magyarul hirdetett Igével való táplálkozás lehetőségét, hanem az egymással megélt testvéri közösség alkalmait is jelentik, hiszen többségük egy hónapig nem találkozik társaival. A gyülekezetekben a középkorúak és a fiatalok megtartása nagyon fontos misszió. Az immár hét éve szervezett nyári gyermek és ifjúsági táborok nemcsak a gyülekezeti kötődést szolgálják, de anyanyelvi táborként is fontos szerepük van.Szekularizáció és beolvadás

A magyar református gyülekezetek jövőjének szempontjából nagy gondot jelent az elvilágiasodás, valamint az angol nyelvi környezetbe való beolvadás. Az anyagi jólét, az anyagi javak birtoklása sokszor a lelki jólét, Isten élő igéjével való táplálkozás iránti vágyat csökkenti, öli meg. Ez Magyarországon sem ismeretlen kortünet. A már Ausztráliában született második és harmadik generáció sokszor már elveszíti magyar és református identitását, angol nyelvű iskolába járva és angol anyanyelvű házastársat találva magának. És mivel nyelvében és anyanyelven gyakorolt hitében él egy nemzet, lassan nemzeti identitásuk és hitbeli identitásuk is elsorvad.

Ezért is lenne fontos számukra a Magyarországgal való szorosabb kapcsolat, érezve azt, hogy tartoznak egy nagyobb közösséghez, a magyar reformátusok határokon és kontinenseken átívelő nagy családjához.

Minden bizonnyal az ausztráliai magyar reformátusok is örömmel üdvözlik majd Zsinatunk május végén reménység szerint meghozandó döntését, hogy egy magyar református bárhol is éljen a világon, tagja a Magyarországi Református Egyháznak. Ez a lelki-szervezeti kötődés, ha sokszor jelképes is, de jövőbe mutató.Gondoljunk rájuk imádságainkban

Amikor az elmúlt hónapokban a Magyarországi Református Egyház megkülönböztetett figyelemmel fordult a határon túli magyar testvéreink felé, és felhívta a figyelmet a velük való nemzeti és lelki közösség fontosságára, szabad nekünk ölelő karjainkat - gondolatban - messzebbre kitárnunk és imádságban hordozni az ausztráliai magyar református testvéreinket is. Így gondoljunk imádságos szívvel a hét kis gyülekezet lelkipásztorára Péterffy Kund nagytiszteletű úrra, feleségére Rékára, aki saját gyermekükről való gondoskodás mellett a gyülekezeti szolgálatban a gyermekekkel és asszonyokkal való foglalkozásban is társa, valamint azokra a gyülekezeti tagokra, akikhez hétről hétre vagy havonta egy alkalommal ugyanúgy magyarul szól Isten hirdetett Igéje, mint tiszáninneni gyülekezeteinkben.

Öszeállította:

Ábrám Tibor, igazgató