„hitetek mellé ragasszatok … tudományt” (2Pt 1,5)

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme adott otthont az ünnepségnek, melyet a 25. zsoltár kezdő versének eléneklése után dr. Kovács László Attila nyitott meg igeolvasással (2Tim 2,1kk) és imádsággal. Utána elsőképpen dr. Juhász Tamás rektor szavai hangzottak el. Hangsúlyozta a két teológia, a kolozsvári és a sárospataki jó kapcsolatát. Megemlítette, hogy a Kolozsvári Teológia dr. Újszászy Kálmánnak és dr. Frank Sawyernek díszdoktori, Börzsönyi Józsefnek pedig doktori címet adományozott. Mindezek mellett erősíti a két intézmény kapcsolatát a kölcsönös cserediákság is. Szintén ő ismertette Enghy Sándor eddigi életének mérföldköveit. Történelmi időkben, 1956. október 21-én született lelkészcsalád gyermekeként. Mind gimnáziumi, mind teológiai tanulmányait Debrecenben végezte. A második lelkészképesítő vizsga követelményeinek 1981-ben tett eleget, melyet hajdúböszörményi exmissziója és pácini segédlelkészsége előzött meg, azóta pedig hitvesével együtt az abaújszántói gyülekezet lelkipásztora. A Sárospataki Teológiai Akadémián az újraindulás óta több félévben is óraadó tanár volt, jelenleg pedig a Missziói- és Bibliai Teológiai Tanszék vezetője. Közben 1983-84-ben Wuppertalban, 1999-2000-ben Lipcsében folytatott tanulmányokat. A doktori programban való részvétele (a már fentebb tett utalás szerint) 1996-ban kezdődött.

A disszertációt, melynek címe „Halál, feltámadás és örökélet az Ószövetségben" és melynek megvédésére 2003. október 2-án került sor, dr. Molnár János témavezető professzor mutatta be.

Értékeléséből hadd emeljünk ki néhány dolgot: alapos, tudományos, objektív, ismertet, értékel, ütköztet, gondos, illetve két sokat mondó számadatot: 1138 lábjegyzet, valamint 64 oldal felhasznált irodalom.

Ezt követte a fogadalomtétel, majd az intézeti tanács jelenlévő tagjainak kézfogása és egyen-egyenként a „doktorrá fogadom" kijelentés.

A „doktorrá fogadott" röviden és tartalmasan köszöntött. Kiemelte: köszönetet mond. Köszönetet mondott a Mindenható Istennek, szüleinek, családjának, feleségének, az általuk pásztorolt gyülekezetnek, az egyházmegyének, az egyházkerületnek, a teológiának, valamint Csomós Jánosnak, dr. Börzsönyi Józsefnek, dr. Kustár Péternek és dr. Molnár Jánosnak. Szavait így summázta: „A fogadalomnál többet mondani nem tudok."

Kívánjuk és kérjük, hogy szemléletes, élő, magával ragadó előadásmódjával és példaértékű tudásával erősítse mindenkori tanítványainak és az őt körülvevőknek a Szentháromság egy Istenbe vetett hitét.

Sipos-Vizaknai Gergely

Vizsoly

Doktori fogadalomtétel szövege:

„Én, Enghy Sándor, mint Isten szolgája,
Isten és a jelenlévők színe előtt kijelentem,
hogy a Protestáns Teológiai Intézet
doktori címét elfogadom, és örömmel viselem.
Fogadom, hogy szóban és írásban
a kijelentett keresztyéni igazságot fogom hirdetni,
és róla tanúságot tenni.
Ígérem és fogadom, hogy ez iránt a
Teológia iránt tiszteletet fogok tanúsítani,
igyekezni fogok munkámmal is erősíteni
az Intézet ökumenikus közösségét és jó hírnevét,
és a doktori címhez méltóan fogok viselkedni.
Isten engem úgy segéljen!"