Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből

Május 11-én Miskolc város napján díszpolgárrá választották dr. Novák István nyugalmazott megyei bírósági tanácselnököt, a Sárospataki Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanárát, az 1949-ig fennállott Miskolci Evangélikus Jogakadémia köztünk élő utolsó tanárát, professzor emeritust, aki a Miskolc-Csabai kapui Egyházközség máig szolgáló presbitere. Egyházkerületünk legidősebb egyháztudósa. A város legmagasabb kitüntetését a színházban tartott díszközgyűlésen adta át a polgármester. A megjelentek rövid portréfilmben ismerkedhettek meg a díjazott életével, aki ezzel méltán lépett neves elődök nyomdokaiba. A díjazott neve bekerül a város aranykönyvébe. Az elismerést díszoklevél és a város címerével ékesített aranygyűrű jelzi.

Professzor úr történelmi korokat átívelő pályáját az egyházi szolgálat valamint a jogászi és bírói hívatás párhuzamosan kísérte. Református lelkészcsaládban született Taktaszadán, majd Sárospatakon és Miskolcon tanult. Egyházjogi érdeklődése már joghallgató korában megmutatkozott. A 30-as években jelentek meg első publikációi. A diploma megszerzése után tudományos pályára lépett. 1946-ban Debrecenben szerzett egyetemi magántanári fokozatot. Az Evangélikus Jogakadémia kényszerű megszüntetéséig tanított Miskolcon, majd igazságügyi szolgálatba lépett. Ezzel párhuzamosan az egyházkerület újjáalakulása után több magas egyházi tisztséget viselt. Elkötelezettségében sohasem tántorodott meg, ami az ötvenes, hatvanas években bátor, hitvalló kiállást jelentett. Eközben kandidátusi címet szerzett. 1976-ban mint a megyei bíróság tanácselnöke vonult nyugalomba. Sok évtizedes tudományos és oktatói munkásságát 1994-ben Deák Ferenc-díjjal ismerték el. Munkabírása meghazudtolja korát. Máig aktívan részt vesz a tudományos közéletben és az egyetemi vizsgáztatásban. Szellemi frissessége, napra kész szakmai ismerete, írásainak könnyed eleganciája és finom derűje lenyűgöző. 1998-ban a Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanárává választotta, rá egy évre a Miskolci Egyetem díszdoktora lett. Írásai az egyházi és a jogi szaksajtó legújabb számaiban jelennek meg. Mindemellett gyülekezetének hűséges őrállója. Ez évben tölti be 90. életévét.

A város Pedagógiai Díját - sok évtizedes magas színtű tanári pályafutásának méltó elismeréséül - Demeter Gyula tanár úr, a Miskolc-Diósgyőri Egyházközség hosszú éveken át aktív, jelenleg már tiszteletbeli gondnoka kapta meg ugyanezen az ünnepségen.

Tanár úr személye elválaszthatatlanul fonódik össze Sárospatakkal, de sohasem felejtkezett el kedves szülőfalujáról, Sajókeresztúrról. pataki tanulmányai után előbb lelkészi, majd tanári diplomát szerzett éppen 60 évvel ezelőtt. Micsoda hat évtized telt el azóta! 1952-ig, az államosításig a pataki református gimnáziumban tanított, sőt tablója már az iskolatörténeti múzeumot díszíti. Aztán következett Miskolc, ahol a jelenlegi Diósgyőri Gimnáziumban és annak jogelődjében tanított egészen 1999-ig. Számtalan kiváló diákot indított el a pályán. Megadatott számára, hogy a Teológiai Akadémia újraindulása után még visszatérjen a Kollégiumba. Emellett rendíthetetlen őrállója maradt a diósgyőri gyülekezetnek, ahol minden nemzeti ünnepünkön és újév napján köszöntőt mond. Ízesen szép magyar beszéde, magvas gondolatai és gyönyörű versidézetei mindig megadják az alkalom méltóságát. Nevelőmunkáját a leghatékonyabb módon, saját példaadásával és mások tiszteletben tartásával végezte. A legkiválóbb református tanár egyéniségek köztünk élő egyik tagja. Az ősszel tölti be 85. életévét.

Mindkettőjüket Isten éltesse még sokáig közöttünk!

Dr. Rózsa Tibor