Sárospataki Református Teológiai Akadémia - Dékáni jelentés a 2002/2003-as tanévről

De ugyanígy fel kell tenni a kérdést minden diáknak is önmaga felé. Megtettem-e mindent, amit a lelkészi hivatásra való felkészülés megkövetelt? Megelégedtem-e az elvárt tantervi tananyag minimumával, vagy volt-e bennem kíváncsiság valami többre? Van-e már egy olyan szakterület, vagy részterület, ami igazán érdekel, amiről vannak kérdéseim és ezekre keresem a választ?  Tudtam-e társaimat elfogadni, az erőtlenebbet segíteni, az esetleg rossz irányba menőket megállítani?
Ezeket a kérdéseket azért kell feltenni, mert az év végi számadás mérlege ebben az évben sok szép eredményt is előhozott, de megmutatta a hiányosságainkat is. Ebben az évben is születtek jó eredmények, vannak kitűnő átlagot elért hallgatóink, voltak, akik a szorgalomban, a külön feladatok végzésében is példát mutattak. Ugyanakkor voltak olyanok is, akik tanulmányi eredményükben visszaestek, akiknek sok gondjuk volt a vizsgákkal, akik a kötelező minimumon kívül mást nem nagyon végeztek. Nagy örömmel jelenthetem, hogy több kiváló szakdolgozat és két dicséretre méltó pályatétel dolgozat is készült ebben az évben, mégpedig filozófia és újszövetség tárgyból. Ez azt mutatja, hogy vannak hallgatók, akik örömmel foglalkoznak egy-egy szakterülettel az átlagot meghaladó módon is.
Röviden szeretnék szólni az elmúlt év legfontosabb eseményeiről és adatairól.
Beiratkozott 112 hallgató a hat évfolyamon. Ebből 26 határon  túli: 16 kárpátaljai, 4 szlovákiai, 4 erdélyi és 2 délvidéki hallgató.
Egy hallgató szakította félbe tanulmányait év közben.
Hallgatóink közül  7 fő folytatott más intézményben is tanulmányokat, a legtöbben a tanítói vagy valamilyen tanári szakot végeztek levelező tagozaton más intézményben.
A 2. félévet 5 hallgató zárta le kitűnő eredménnyel.
Bővült azoknak az intézményeknek a száma, amelyek segítettek a gyakorlatokban. Köszönjük  az együttműködést a Sárospataki Református Gimnáziumnak, a miskolci Jókai Általános Iskolának, a Diósgyőri Általános Iskolának és Óvodának, a sárospataki Családsegítő Szolgálatnak, a sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnek.
Külföldön folytattak ösztöndíjas tanulmányokat: Németországban  Nagy Attila végzett hallgatónk, az USA-ban: Hős Csaba és Hős Orsolya, valamint Berze János és  Farkas Edina végzett diákjaink.
A kolozsvári Teológiai Intézettel ebben az évben is jól működött a féléves diákcsere, ennek keretében az első félévben kettő, a második félévben 3 kolozsvári teológus tanulhatott Patakon. Saját hallgatóink közül ketten tanultak a második félévben a  Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet nagyszebeni német nyelvű evangélikus fakultásán.
Örömmel számolok be arról, hogy nemcsak a diákok tanultak, hanem a tanárok is. Igyekeztünk ebben az évben is támogatni a tanárok továbbképzését. Rácsok Gabriella és Füsti-Molnár Pálma tovább folytatta és sikeresen befejezte angol nyelvtanári szakon egyetemi tanulmányait.
Kádár Ferenc adjunktus és Vadnai Zoltán tanársegéd folytatták doktori tanulmányaikat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, Füsti Molnár Szilveszter pedig az amszterdami Szabadegyetemen
Dr. Dienes Dénes tanár úr a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen sikeres egyetemi tanári habilitációs vizsgát tett egyháztörténet tárgyköréből. Elért eredményének mi is örülünk, további oktatói munkájához sok sikert kívánunk.
Kovács Hajdu Albert hallgatónk az országos Kazinczy szépkiejtési versenyen elért eredményéért Kazinczy emlékérmet, Maksay Attila pedig dicséretet  kapott. Külön is köszönetet mondunk  Kovács Józsefné felkészítő tanárnak eredményes munkájáért.
Ezen kívül több hallgatót részesített dicséretben és jutalomban a tanári Kar kiváló tanulmányi átlagáért, egy-egy kiemelkedő eredményéért. A jutalmak átadására ünnepségünk későbbi részében fog sor kerülni.
Örömmel számolok be a börtönlelkészi szakirányú képzésről is. Minden eredményes vizsgát tett a Rendőrtiszti Főiskola tanárai előtt büntetés-végrehajtási ismeretekből és megkezdték a gyakorlati képzést. Nagyon jó együttműködés alakult ki a megye büntetés-végrehajtási intézeteivel, különösen a sátoraljaújhelyivel. Úgy érzem, ezzel a képzéssel Akadémiánk nagyon fontos szerepet vállalt.   Az itt megszerezett ismereteket nemcsak azok a lelkészek hasznosíthatják, akik börtönlelkészek szeretnének lenni, hanem azok is, akik gyülekezeti munkájuk mellett végeznek börtönpasztorációs munkát, vagy a gyülekezetben találkoznak a börtönből szabadultakkal.
A június 11-én, 12-én és 13-án megtartott vizsgákon 19 hallgató tett első lelkészképesítő vizsgát, 20 pedig második lelkészi vizsgát.
Az elmúlt évben is igyekeztünk ápolni a gyülekezetekkel való kapcsolatokat. Ezt szolgálták a gyülekezeti látogatások, a teológusnapok, a legációk. Köszönjük a gyülekezetek, az egyházmegyék, az egyházkerület támogatását, minden segítségét. Külön is köszönjük a hatodéves segédlelkészeket fogadó gyülekezetek szeretetét, a felügyelőlelkészek segítségét!
Teológusaink ebben az évben is többféle szolgálatot végeztek tanulmányaik mellett: a pataki gyülekezetben, saját gyülekezetükben segítettek, részt vettek a börtönmisszióban,  beteglátogatásban, telefonos lelkigondozásban, gyermek és ifjúsági alkalmakon, az egyházkerületi gyermektáborokban segítettek..
Ez a nem is egészen teljes felsorolás feltárja előttünk a szolgálat lehetőségeit és távlatait is! Mi magunk is keressük az újabb területeket, ahol szolgálati lehetőségek adódnak. Ennek jegyében tartottunk június 4-én egy konferenciát „Felelősségünk a cigányságért” címmel. Tudjuk, hogy a cigányság felzárkóztatása nagy feladatot jelent az egész ország számára. Arra kerestük a választ, hogy a református egyház milyen formában tud ebben a munkában részt venni, a Teológiai Akadémia pedig milyen kutatási és képzési programmal tud ehhez hozzájárulni.
Köszönöm azoknak a munkáját és fáradozását, akik a tanév sikeréért és eredményeiért nagyon sokat dolgoztak.  Köszönöm a tanároknak, a dékáni hivatal és a Nagykönyvtár munkatársainak, a gazdasági hivatal munkatársainak, konyhai dolgozóknak, takarítóknak egész évi fáradságos munkáját. Köszönöm azoknak a hallgatóknak a segítségét, akik közösségi munkájukkal segítségül voltak.
A segédlelkészi és lelkészi szolgálatot most kezdőknek kívánok a szolgálatban nagyon sok örömöt, erőt. A végleg elbúcsúzó volt diákjainktól sem szeretnénk végleg elbúcsúzni. Mindig szeretettel várjuk őket Patakon. Kívánom, hogy az itt szerzett ismereteket gyarapítsák, jól használják. Lelkészként legyenek hűséges szolgái Jézus Krisztusnak és legyenek hűséges, az iskola jó hírét öregbítő öregdiákjai a Kollégiumnak.
Kívánok mindenkinek a nyárra jó pihenést, a vállalt feladatokhoz, szolgálatokhoz sok erőt, a szeptemberi találkozás reményében.