Lelkésztalálkozó Mályiban

Március 11-én szombaton lelkésztalálkozót tartottak a Mályi Mécses Központban. A találkozón Pásztor Dániel püspök, Mucsi Zsófia a Gyökössy Intézet projektvezetője, dr. Szemán Ákos presbiteri főjegyzőn túl az Éltető Lélek Irodalmi Kör előadása volt a program.

A találkozó Vadnai Zoltán kerületi misszió referens igei szolgálatával vette kezdetét, aki a János 10,1-5 és a 11. vers alapján hirdette Isten igéjét. A missziói referens igehirdetésében arra mutatott rá, hogy Jézus nem egy egyszerű képpel, nem egy hasonlattal szólítja meg az embert, hanem a Ezékieli proféciák beteljesülését jelzi, mert ő az a jó pásztor.

Az a jó pásztor, aki a nyája előtt halad és követik őt, akit nem lehet félrevezetni: „mert ő nevén szólítja az övéit, ismeri és tudja jól milyenek vagyunk.” Arról a Jézusról beszélt, aki ismeri örömeinket, szolgálatunkat, hitünket, bűneinket és hitetlenségeinket egyaránt, aki megkeresi azt, aki elveszett és életét adja a juhaiért. „Ott a kereszten magára vette bűneimet, meghalt értem, helyettem, miattam azért, mert szeret, mert ismeri a nevemet és az életemet, amiért én csak hálát adhatok, hogy az övé lehetek.” - tette még hozzá. Az igehirdetés lezárásaképpen Vadnai Zoltán imádságban Isten áldását kérte az egyházkerület lelkészeinek, szolgálattevőinek és gyülekezeteinek életére

LELkésztal_2311_02

Vadnai Zoltán

Jn 10,1-5

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik…Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

Ezt követően Pásztor Dániel köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy azt a küldetést, amire Isten elhívta a lelkipásztorokat, azt az életmentő feladatot nem szabad háttérbe szorítani. A lelkészek sokrétű, átfogó többi feladata soha nem mehet ennek az ügynek a kárára.

LELkésztal_2311_05

Pásztor Dániel

Az egyházkerület püspöke a köszöntő szavak után több témát is a hallgatóság elé tárt. Beszélt a lelkészekkel kisebb csoportokban tervezett személyes találkozókról, amellyel legfőbb célja a kerület vezetésének, hogy közelebb kerülve egymáshoz a kerület még inkább képes legyen a megfelelő módon erősíteni és segíteni a lelkészek szolgálatát.

A gyülekezeti programok támogatására a 23-as évben is lesz lehetőség. A gyülekezetek idén is pályázhatnak olyan események finanszírozásának támogatására, amelyeket közösen szerveznek más gyülekezetekkel. A támogatás egyik célja, hogy a közös program és közös szervezés szorosabbra fűzze a gyülekezeti kapcsolatokat.

Az Óvoda program ezen az éven befejeződik, amelyben 9 óvodával bővült az egyházkerületben működő intézmények rendszere. Az eddig beindult óvodák teljes kapacitással és jó színvonalon működnek. Az iskolalelkészség munkájának koordinálásával és segítésével Fukász László lelkipásztort bízta meg az egyházkerület vezetése.

LELkésztal_2311_04

Pásztor Dániel

A kerületi programok folytatásáról is szólt egyházkerületünk lelkészi elnöke: a lelkésznapok és lelkész családokat érintő alkalmak mellett az utcai evangelizáció és gyülekezeti találkozó is folytatódik. Ezen az éven június 3-án Szerencsen kerül megrendezésre a szabadtéri evangelizáció, míg a gyülekezetek találkozója június 10-én lesz a Sárospataki Kollégiumban.

A Sárospataki Kollégiummal kapcsolatban beszámolt arról a törekvésről is, hogy szeretné közelebb hozni egymáshoz a kollégiumot és a gyülekezeteket, ezért is volt a gyülekezeti találkozó helyszíne tavaly és lesz ez éven is a Sárospataki Kollégium. „Nagyon jó üzenet volt, hogy a gyülekezetek bementek a kollégiumba, és most azt is szeretném, ha a kollégium is kimenne a gyülekezeteinkhez.”

Ez követően a zsinat által módosított felsőoktatási törvénnyel kapcsolatosan ismertette a Sárospataki Teológiai Akadémia Fenntartó testületének tagjait, Dr. Szemán Ákos elnök, Vadnai Zoltán, Rácsok András és Menyhárt Szabolcs személyében.

Végezetül a templomfelújítás 15 millió forintos állami támogatásának kiegészítéséről is szólt, amellyel mintegy 50 gyülekezetet tudott támogatni az egyházkerület.

LELkésztal_2311_09

Mucsi Zsófia

A találkozó következő előadója Mucsi Zsófia lelkipásztor, a Gyökössy Intézet projektvezetője volt. Beszédében ismertette annak az éppen alakuló segítő szolgálatnak a programját, amelyben kiemelt szerepet kap a lelkipásztorok lelki egészségével való foglalkozás. Elmondása alapján a segítő szolgálat célja az lesz, hogy az egyházban szolgálók és egyháztagok számára egész országos lefedettséggel legyen elérhető segítségnyújtás, de az intézményi pásztoráció is fontos szerepet kap. Első lépésben egy országos kérdőíves felmérést terveznek a lelkipásztorok között, melyben Járai Márton lesz az intézet segítségére.

LELkésztal_2311_16

Dr. Szemán Ákos

A program folytatásában dr. Szemán Ákos ismertette a presbiteri választási törvény módosítását és pontosítását A presbiteri főjegyző említést tett arra a jogalkotási vitanapra, mellyel kapcsolatban felajánlotta az egybegyűlteknek, hogy aki szeretne javaslatot tenni a jelenlegi lelkészi jogiszabályozással kapcsolatba, az elküldheti észrevételeit a szeman.akos@reformatus.hu-ra. Ezután, mint a Sárospataki Akadémia fenntartó testületének elnöke, felhívta a figyelmet a fogyatkozó lelkipásztorok miatt mindenkire ránehezedő felelősségre, amelyet a következő generáció lelkészeinek megtalálása jelent. A szünetre készülve Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója megköszönte a meghívást és arra invitálta a lelkipásztorokat, hogy kedvük szerint tekintsék meg az alkalomra elhozott kiadványait.

LELkésztal_2311_19

Galsi Árpád

Szünet után kezdődött az „Átváltozás”. Ezt a címet kapta az a verses-zenés meditáció, amely arról a változásról szólt, amit az Istennel való találkozás, a megváltás csodája munkálhat az ember életében. A hallgatóság egy különös utazás részese lehetett. Járhatott a hegycsúcson, ahol Jézus elváltozott, megnyílhatott a szeme, mint a vakon születettnek, a próbák súlya alól is a kegyelmes Krisztusra tekinthetett, majd az út végén állva láthatta, hogy ott is Ő várt rá. Az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület tolmácsolásában többek között Márai Sándor, Pilinszky János, Áprily Lajos, valamint egy hozzánk egészen közel álló költő, a nagybarcai születésű Tollas Tibor verseit hallhatták a konferencia résztvevői.

A verseket az irodalmi kör tagjai: Balogh Csilla, Bogoly Erzsébet, Hangóné Birtha Melinda, Dr. Jacsó Pál és Dr. Olajos István tolmácsolták.

A zenei részben Záhorszki-Hangó Viola énekkel, Dr. Romhányi Róbert zongorakísérettel szolgált.