Támogatási felhívás gyülekezeti programok támogatására 2023.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület immár második alkalommal teszi közzé felhívását, amelynek nyomán gyülekezetek összefogásában megvalósuló programokat kíván támogatni ebben az évben is. A támogatással egyrészt segíteni kíván azoknak a református közösségeknek, ahol anyagi erőforrás híján vannak hitépítő, evangelizációs, missziói alkalmak vagy identitásunkat erősítő kulturális események megrendezéséhez; másrészt pedig ösztönözni szeretné a helyi, kisrégiókban megvalósuló, gyülekezeteink közötti kapcsolatokat erősítő, református közösségeink életét gazdagító programok megvalósítását.

Támogatási felhívás

Formátum: .docx

Méret: 24684KB

Támogatási kérelem

Formátum: .docx

Méret: 18633KB

A Támogatási felhívással kapcsolatban érdeklődni, kérdéseket feltenni telefonon és e-mailben is lehetséges.

Kapcsolattartó a Támogató részéről: Vadnai Zoltán Géza, missziói tanácsos Tel.: 30/2043-054; e-mail: vadnai.zoltan1@gmail.com

  1. Támogató

Tiszáninneni Református Egyházkerület


2. A támogatási felhívás célja, indokoltsága

A Támogató anyagilag támogatni kívánja azokat a gyülekezeti programokat, amelyek hitépítő, evangelizációs, missziós, kulturális jellegüknél fogva hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gyülekezetek közötti kapcsolatok építéséhez, református közösségi élmény nyomán szolgálatunk, missziónk kiteljesítéséhez.

Egyházkerületünk Magyarország egyik aprófalvas településszerkezetű, hátrányos helyzetű régiójában végzi szolgálatát. Gyülekezeteink között nagyon sok olyan kis közösség található, ahol nem tudnak forrást biztosítani ilyen jellegű programokra. Szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy helyi közösségeink hűséges templomjáró tagjai, és minden érdeklődő, ne csak nagy egyházkerületi eseményeinken találkozzanak egymással, és hit-élményt jelentő, hitünket erősítő programokkal, hanem helyben, az adott kisrégióban is.

Célunk az is, hogy ezen programok által egy-egy adott kisrégió gyülekezeteinek kapcsolatát szorosabbra lehessen fűzni, gyülekezeteink közösségei együtt is megéljék a Krisztusban való összetartozás erőt adó ajándékát

A rendelkezésre álló forrás

A támogatásra tervezett keretösszeg: 5.000.000.-Ft.

3. Támogatható programok

Olyan, több gyülekezet részvételével, egy kisrégió területén megvalósuló programok, amelyek a 2. pontban megjelölt célokat szolgálják. Elsősorban gyülekezeteink minden tagját érintő, hitépítő, evangelizációs, missziói célokat szolgáló, vagy kulturális programok, amelyek erősítik hitünket, szolgálatunkat, református identitásunkat, hordozzák és bemutatják nemzeti, kulturális értékeinket. A program a megvalósítási időszakban (2023. 05.01. és 12.17. között) több szakaszban (több eseményben) is megvalósulhat.

4. Nem támogatható programok

Kifejezetten gyermekeknek szóló programok, kézművesfoglalkozások. Nyári (napközis) táborok. Gyülekezeti kirándulások. Egy gyülekezet hálaadó alkalmaihoz (pld. templomfelújítás, szolgálati évforduló stb.) kapcsolódó ünnepi istentiszteletek megrendezése. Más, nem a támogatás célját szolgáló események, rendezvények.

5.A programok végrehajtásának időtartama

A támogatást elnyerő Egyházközségek támogatott programjaikat 2023. május 1. és 2023. december 17. között valósíthatják meg.

6.Támogatást igénylők (jogosultak) köre

Támogatási kérelmet a Tiszáninneni Református Egyházkerület kebelbeli Egyházközségeinek meghatározott létszámú csoportjai közösen nyújthatnak be (Támogatott). A programokat minimálisan 3 gyülekezet összefogásában kell megvalósítani Egyházkerületünk földrajzi területén. A támogatást igénylő egyházközségi csoportosulásokban legyen olyan kisgyülekezet, ahol a 2023-ban történt adatszolgáltatás alkalmával a választói névjegyzékben szereplők száma nem éri el a 300 főt.

A támogatási kérelmet benyújtó Egyházközségek kijelölnek maguk közül egy gesztor Egyházközséget. Egy Egyházközség csak egy támogatási kérelmet benyújtó csoport tagja lehet.

7. A kérelem benyújtásának határideje és módja

A kérelmeket a támogatási felhívás egyházkerületi portálunkon, a www.tirek.hu-n való közzétételétől folyamatosan, 2023. április 30-ig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalába (3525 Miskolc Kossuth u. 17.). A kérelem formanyomtatványát a felhívással egyidejűleg teszi közzé a Támogató.

8.A támogatás formája

Vissza nem térítendő 100%-os támogatás, önerőt nem igényel.

9. A támogatás maximális összege

A támogatás maximális összege, amely egy támogatási kérelemre adható: 250.000.-Ft.

10.Támogatási összeg finanszírozása

A támogatói döntés közlését követő 14 napon belül Támogató előlegként átutalja a támogatási összeget a gesztor Egyházközség számlájára (előfinanszírozás).

11. Elszámolható költségek

Előadók, fellépők tiszteletdíja, utazási költségek, szállásköltség, vendéglátás költségei, programhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb kiadások.

12. Nem elszámolható költségek

Más pályázatban elszámolt vagy elszámolandó program, saját teljesítés, szeszesital, a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó kiadás.

13. Módosítási kérelem benyújtása

A Támogatási kérelemben benyújtott költségterv elemei között a támogatás módosítási kérelem benyújtása nélkül átcsoportosítható, a költségterv egyes eleme elhagyható, ha másik benyújtott költségtervi elem a tervezettnél több forrást igényel. Új költségtervi elem csak elfogadott módosítási kérelem nyomán számolható el.

A Támogatott módosítási kérelmet nyújthat be indokolt esetben a Támogató felé, jelezve a támogatási kérelemben leírtakban bekövetkező változás(oka)t, de a módosítási kérelem nem irányulhat a támogatási összeg növelésére. A módosítási kérelemről a Támogató dönt a benyújtást követő két héten belül.

A módosítási kérelmet a phivatal@tirek.hu e-mail címre lehet beküldeni, ahol az elektronikus levél tárgyaként a következő szerepel: „Módosítási kérelem 2023. a gesztor egyházközség neve

14. A támogatás elszámolása

A támogatott kérelem benyújtói kötelesek a támogatással 2023. december 31-ig elszámolni. Az elszámolás számlák alapján lehetséges. (Pénztárkönyvbe bejegyzett kiadáshoz kapcsolódó pénztári bizonylat önmagában csak indokolt esetben (pl.: igehirdető útiköltsége) fogadható el. A számlákat a gesztor Egyházközség nevére kell kiállítani és az elszámolás a gesztor Egyházközség feladata.

Az elszámolás kötelező elemei:

- Szöveges beszámoló a program megvalósulásáról, amely tartalmazza, hogy a támogatási összeget mire fordították (összhangban a benyújtott számlákkal).

- Fényképek a programról (4-6 db).

- A számlák másolata. Másolás előtt az eredeti számlára rá kell vezetni: „Elszámolva ….-Ft az Egyházkerület gyülekezeti programtámogatásának keretében. 2023.” (ide vagy a számla teljes összegét kell beírni, vagy a számla összegének azt a részét, amelyet a Támogatott szeretne itt elszámolni).

- Pénztári bizonylat esetében: A pénztárnaplóba bevezetett, megfelelően aláírt pénztári bizonylat másolata. Másolás előtt az eredeti pénztári bizonylatra rá kell vezetni: „Elszámolva az Egyházkerület gyülekezeti programtámogatásának keretében. 2023.”

- Számlaösszesítő az elszámolásra benyújtott számlák vagy bizonylatok alapján (számla kiállítója, termék/szolgáltatás megnevezése, számla sorszáma, teljesítés időpontja, számla bruttó összege).

Az elszámolás részét képezi egy fényképes tudósításnak a beküldése a megvalósult programról egyházkerületi honlapunk, a www.tirek.hu számára. Ezt a beszámolót, az aktualitás szempontjára tekintve, nem 2023. december 31-ig, hanem a program megvalósítását követő két héten belül köteles elküldeni a gesztor Egyházközség a phivatal@tirek.hu e-mail címre. A szöveg terjedelme minimum 1500 karakter. Az elszámolást elektronikus úton kell benyújtani a phivatal@tirek.hu e-mail címre, ahol az elektronikus levél tárgyaként a következő szerepel: „Programtámogatás elszámolása 2023. a gesztor egyházközség neve

15. Visszafizetési kötelezettség

A Támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, amennyiben nem számol el határidőre a támogatással, nem használja fel a támogatást részben vagy egészben a végrehajtási időtartamon belül. A visszafizetést a gesztor Egyházközségnek kell végrehajtania.

16. A támogatási felhívással kapcsolatban kérdések

A Támogatási felhívással kapcsolatban érdeklődni, kérdéseket feltenni telefonon és e-mailben is lehetséges.

Kapcsolattartó a Támogató részéről: Vadnai Zoltán Géza, missziói tanácsos Tel.: 30/2043-054; e-mail: vadnai.zoltan1@gmail.com