Tizenöt éves az encsi templom

Most a 15. évforduló alkalmából a presbitérium úgy határozott, hogy a gyülekezet határain túlmutató ünnepi alkalmat szervez. Méltó hangsúlyt azzal kívántunk adni az évfordulónak, hogy Csomós Józsefet, egyházkerületünk püspökét kértük fel az igehirdetés szolgálatára, aki az alapkőletételtől kezdődően figyelemmel kísérte és segítette az építkezést, továbbá, hogy ezen az istentiszteleten az úrvacsorai közösségben is együtt voltunk.

A délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteletre helyből és a társgyülekezetekből jöttek a hívek, valamint a szomszédos gyülekezetek lelkipásztorai, akik az ünnepen szabaddá tudták tenni magukat az otthoni szolgálatoktól. A hálát adó gyülekezet áhítattal figyelte Isten üzenetét, és részesült az Úr megtört testének és kiontott vérének jegyeiben. Színesítette együttlétünket a gyülekezet Gárdonyi Zoltán Énekkarának szolgálata, akik többek között Kálvin János jelmondatára íródott kánont adták elő: Soli Deo Gloria, azaz Egyedül Istené a dicsőség. A konfirmációra készülő fiatalok közül hárman, Bialkó Bianka, Farkas Beatrix és Cseppely Bence szavalattal szolgáltak.

E sorok szerzője, mint az egyházközség gondnoka köszöntötte a jelenlévőket, és megköszönte a szolgálatot végzők munkáját. A köszönet és megbecsülés jeleként a gyülekezet nevében presbiterek virágcsokorral kedveskedtek püspök úrnak és esperes asszonynak.

Az istentisztelet záróakkordjaként Kálvin emlékév alkalmából a templomot körülvevő parkot Kálvin kertnek neveztük el, és emléktáblát leplezett le püspök úr az 500 éve született genfi reformátor tiszteletére. Emlékfákat ültetett dr. Ódor Ferenc, a megyei Közgyűlés elnöke, Bratu László, Encs város polgármestere és e sorok írója mint az egyházközség gondnoka, miközben a gyülekezet a kertben énekelte: Szolgáidon látassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain....

A gyülekezet szeretetvendégségen látta vendégül a jelenlévőket, körünkben üdvözölhettük a tervezést és kivitelezést végző szakembereket, támogatókat, a településről azóta elköltözött egykori gyülekezeti tagokat is.

Jó volt együtt lenni, felidézni a 15 év előtti eseményeket, és hálaadással emlegetni Isten szent nevét, aki mindezidáig megsegített minket.

Az igehirdetés textusaként kapott igét a templom sziluettjét és Kálvin arcképét ábrázoló bibliajelzőn vihették magukkal a jelenvoltak: „Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordánon." (Józsué 4, 21.22.)

Szabó László gondnok