Tanévkezdés a pataki gimnáziumban

Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte a tanév feladatait. „Mit kell tennünk, hogy iskolánk hű maradjon a nemes hagyományokhoz? A feladat nem más, mint megállni az örök értékek fundamentumán, s ezen továbbépíteni jövőnket.

Az iskola csak úgy tudja betölteni hivatását - a tanítás és nevelés egymást kiegészítő munkájában -, ha a tanulóifjúságot szellemének kiművelése mellett - lelki képességének fejlesztésével - az örök értékek tiszteletére és szolgálatára kötelezi el.

A nevelés így válhat lélek- és jellemformáló eszközzé. Olyan iskolának kell lennünk, ahol a hit, hazaszeretet, becsület, tudás, a közösség megtartó ereje jelentik tanulóink számára a jövőt, a holnapot. Református iskolánk legyen sziget, Istennek, hazának, tudománynak otthona. Legyen otthona tanárnak, diáknak, minden dolgozójának."

A szülőkhöz fordulva kiemelte: „Köszönjük, hogy hozzánk íratták be gyermeküket. Ez azt jelenti, hisznek bennünk és az itt folyó munkában. Ismerik törekvéseinket, céljainkat. Olyan világban kell útmutatóként szolgálnunk, melyben az évszázados emberi és erkölcsi értékek romlásának vagyunk tanúi. Ahogy a növendék fácskákat óvjuk a viharoktól, ugyanúgy kell óvni gyermekeinket a romboló tapasztalatoktól. Kérjük, hogy gyermekeik tanításában, nevelésében segítsenek nekünk, hiszen a célunk közös: embert nevelni úgy, hogy boldog ember legyen. Ezt a feladatot csak közös munkával, a szülői házzal együttműködve valósíthatjuk meg. A család békéje a gyermek fejlődésének alapvető feltétele."

Majd szólt a diáksághoz: a kicsikhez, akik az ábécével ismerkednek, s a nagyokhoz, akik a tudomány rejtelmeinek kutatásával foglalkoznak. „Ne feledjétek, az ábécétől a legnagyobb titkok felfedezéséig az út Istenhez vezet. Munkátokat, kapcsolataitokat a szeretet övezze! Pál apostol a rómaiakhoz így ír levelében: „A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok. Ha az igei útmutatás, a rend, fegyelem, tudás meghatározóvá válik számotokra, otthonra találtok iskolában, internátusban."

A tárgyi feltételekről is beszámolt a hallgatóságnak. „Az új tanév kezdetén örömmel jelentem, hogy iskolánk, ha lassan is, de szépül. A nyáron sor került az iskola udvarának felújítására, a földszinti tantermekben elkezdődött a fűtés korszerűsítése, a tantermek, internátusi szobák frissen meszelt falak illatával várják diákjainkat. Reményeink szerint az elkezdett munka a jövőben tovább folytatódik, s évek múltán teljesen megújult környezetben dolgozhatunk majd együtt. Kérem egyházkerületünk felelős vezetőit, hogy továbbra is kiemelten támogassák ezt a munkát. Szeretettel fordulok a szülőkhöz, volt diákjainkhoz, támogatóinkhoz, hogy anyagi erejükhöz mérten vállaljanak áldozatot felújítási terveink mielőbbi megvalósulása érdekében. Szeretettel, de határozottan kérem tanulóinkat, hogy óvják környezetüket."

Az ünnepi alkalmat megragadva a nyugdíjba vonuló Takáts Gyula tanár úr munkáját köszönte meg. „Iskolánkban közel egy évtizedet dolgozott. Ez idő alatt diákok sokasága nőtt fel a kezei alatt. Diákszeretet, emberség, szigor, ugyanakkor a mindenkinek jót akarás jellemezte, jellemzi mindennapjait. Munkáját a lelkiismeretes felkészülés, pontosság, a diák - mint érték - tisztelete határozta meg. Kívánom, hogy sokáig, egészségben, aktív pihenésben élje mindennapjait! Ehhez kérem az Úr gazdag és bőséges áldását!"

Az új tanárok fogadalomtétele következett. Szolgálatba állásukat ünnepélyes esküvel fejezték ki Beidek Endre (lelkipásztor, nevelőtanár), Czidor Ágnes (rajz és vizuális kultúra), Kajati Anita (német nyelv és irodalom), dr. Kecskemétiné Kántor Kinga és Siskáné Bréda Szilvia (tanítók). A diákesküt 154 7. és 9. osztályos tanuló tette le.

A 2006-2007. tanévben 27 osztályban 765 tanuló és 68 tanár dolgozik együtt, ebből 69 tanuló három osztályban 8 tanítóval tagintézményünkben, az általános iskolában. Diákjainknak közel fele (368-an) internista, ők négy intézményben, a Kossuth, a Lorántffy, a Rákóczi és az Erdélyi Internátusban kaptak helyet. A fogadalmat tett új kollégák mellett segíti az iskola munkáját óraadóként Szigeti László, aki földrajzot tanít angol nyelven, Kolláth Éva kémia szakos és Kállai Zoltán Miklósné Sóstói Edina az informatika tanításában.

Sinkóné Tóth Zsuzsanna