Missziói nap Abaújban

A bevezető áhítatot Bódi Noémi gagybátori lelkipásztor, missziói előadó tartotta a Róma 8,24 alapján. Az igehirdető arról szólt, hogy „reménység nélkül elveszünk." Ezért amikor úgy érezzük, hogy lelkészi munkánknak nincs eredménye, talán belefáradtunk, elcsüggedünk, úgy imádkozzunk a reménységért, mint a hitért, hiszen szükségünk van rá.

A nap folyamán négy előadás hangzott el. P. Tóthné Szakács Zita, a Zsinati Missziói Iroda hivatalvezetője tartott egy nagyon érdekes és értékes előadást.

Miért vagyok lelkipásztor és mi a feladatom?

„Az anyaszentegyház életéhez és szolgálatához szervesen hozzátartozik a misszió, hogy minden teremtéshez eljusson az evangélium, a Krisztusról szóló örömüzenet. Ebben nagy felelőssége van a lelkipásztornak, gondnokoknak és presbitereknek, nem kevesebb a gyülekezetnek. A lelkipásztornak az a feladata, hogy újra megtöltse a templomokat, úgy hirdesse az evangéliumot, hogy a gyülekezet tagjai örömmel jöjjenek az alkalmakra."

A következő előadó Tóth Viktória abaújvári lelkész volt. Előadásának címe: Milyen női lelkésznek lenni négy abaúji gyülekezetben? A férjével együtt Abaújvár, Pányok, Zsujta, és Kéked gyülekezetében szolgálnak, erről szólt részletesen. A gyerekek között végzett munkát nagyon fontosnak tartja, a bibliai történetek tanulása mellett játékosan nevelik fiataljaikat, báboznak, agyagoznak, üveget festenek. A nyári elfoglaltságuk: hittantábor, biciklis tábor stb. Ezek mellett fontosnak tartják a felnőtt gyülekezet hitben való nevelését. A beteg- és családlátogatás jelentőségét is hangsúlyozta. Örvendező szívvel számolt be az előadó arról, hogy saját gyülekezeti újságjuk van, és a gyülekezet tagjai sok áldást nyernek az újság olvasása által.

Kora délután Sóhajda Levente göncruszkai lelkipásztor a gyülekezeteikben végzett cigány misszióról szólt. Itt szembesültek azzal a ténnyel, hogy a gyülekezetek körül kialakult egy nagyobb létszámú cigány közösség. Ezt az adottságot kihasználva kezdték el munkájukat feleségével együtt a cigánygyerekek között, akik rendszeresen részt vesznek a hittanórákon és a különböző egyházi alkalmakon. A cigányok között végzett szolgálatokhoz karizma kell. E nélkül csak vergődés a misszió. Sok okos ötletet mondott el számunkra, amelyet hasonló adottságú gyülekezetben, napi munkánkban tudunk hasznosítani. Az előadásokat élénk megbeszélés követte.

A nap záróeseményeként a Missziói Központról tájékoztatott Vass Enikő, az Európa Rádió szerkesztője.

Hegedűs István

lelkipásztor, főjegyző