Tizedik ballagás a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban

Utolsó jelentős eseményként 2005. november 12-én adhattunk hálát a gimnázium épületének teljes külső és belső felújításáért. Az ifjúság szellemi, lelki és testi nevelését végző közel 60 nevelő áldozatos munkája közepette oly gyorsan jött el a május 6-i ballagás. Az utolsó osztályfőnöki óra bensőséges varázsa után immár 10. alkalommal kondult meg búcsúztatóul kisharangunk szelíden érces hangja, az igazgató és osztályfőnökeik vezetésével a négy osztály végigballagott az iskolán betérve az osztálytermekbe, énekszóval búcsúzva az itt maradó iskolatársaktól. A szülők és rokonok díszsorfala között így hagyták el az iskolaépületet, hogy egy utolsó közös fénykép után, amelybe belesűrűsödött valamennyi gimnáziumi élmény és emlék, elültessék az előkertben  az évfolyam nevében a tizedik tiszafát.

A ballagási menet fél tizenegykor indult a gimnázium elől a Kossuth utcai református templomba, a ballagási ünnepi istentisztelet helyszínére. A menet élén a nemzeti színű zászlót, az iskolazászlót és a cserkészzászlót vivő diákokat követve Szilágyi Zoltán és Thoma László, az évfolyam vallástanárai és Ábrám Tibor igazgató vonult, majd Horváth László osztályfőnök vezetésével a 12.A általános és matematika-informatika speciális tantervű osztály 27 tanulója: Bertók Csilla, Boros Enikő, Boros Péter, Dóka Éva, Farkas Renáta, Gór Gábor József, Gombár Melinda, Gyökér Attila, Kéri Szabolcs, Kollár Eszter, Kósa Anett, Kovács Adrienn, Kuttor Diána, Leidgeb Ákos, Molnár Alíz, Nagy Ádám, Nagy Gábor, Ónodi Kristóf, Orosz Dávid, Petneházi Anna, Soós Péter, Szabó István, Szemán Tibor, Szerdahelyi Orsolya, Szkárosi Szabolcs, Török Tamás, Vecsei Julianna, Nagyné Bódor Katalin osztályfőnök vezetésével a 12.B általános és angol speciális tantervű osztály 28 tanulója: Andó Anita, Balajthy Ágnes, Bartha Ráhel, Barkai László, Bodnár Márk, Csóka Nóra, Dobrik Mónika, Dojcsák Mónika, Gál István, Hajdú Éva, Juhász Emese Éva, Kádár Glória Anna, Képes Zoltán, Kereszturi Csaba, Kovács Klaudia, László György, Lenkei Judit, Marcinkó Eszter, Nagy Ábel, Nagy Nóra, Novek Ilona, Selmeci Alexandra, Simon Krisztián, Szikszai László, Szilágyi Csilla, Tóth Dávid, Zágonyi Ádám, Veit Magdolna, Gecse Angéla osztályfőnök vezetésével a 12.C általános és történelem speciális tantervű osztály 30 tanulója: Bárdos Balázs, Czapák Zita, Dajka László, Dargai Andrea, Demeter Csilla Klára, Dobó Krisztina, Dobos Eszter, Fehér Renáta, Fodor Ágnes Johanna, Hrivnyák Ivett, Jakab Orsolya, Jolsvai Levente Zoltán, Kakszi Noémi, Kasuba Judit, Kékedi Kitti, Király László Tamás, Kovács Gábor, Kulcsár Zsófia, Kurek Kitti Judit, Labancz Rita, Lapis Brigitta, Molnár Levente, Molnár Péter, Nagy Norbert, Páll Anikó, Pap Zsuzsanna, Péter Karola, Rácz Gabriella, Sipos László, Varga László, és Makranczi Zsolt osztályfőnök vezetésével a 12.D informatika és természettudományos speciális tantervű osztály 35 tanulója:  Balla Ádám, Balogh Benedek, Bodolai Eszter, Bory Zsolt, Csizmarik Éva, Csók Enikő, Fáklya Renáta, Fűkő Dávid, Fűrész Zsuzsanna, Hankó Júlia Fruzsina, Horkai Lilla, Hunyák Eszter, Juhász Katalin, Kojsza Péter, Kovács István, Kozma Zsanett, Körhegyi Éva, Miskolczy József, Moldován Éva, Molnár József, Molnár Tamás, Nagy Nóra, Németh László, Novák Máté, Olajos Gábor, Ráczkevy Gábor, Rádi Beáta, Rőthi Eszter, Sándor Anett, Soltész Dávid, Szaniszló Máté, Tapa Ádám, Tolvaj Ildikó, Tordai Csilla, Tóth Enikő, Vékony Balázs.
A ballagási menet hagyományosan betért a Diákotthon udvarára, majd a Kossuth utcai templom elé érve az évfolyam képviselői megkoszorúzták az intézmény névadója, Lévay József szobrát.
Az énekkar és fanfárok „Gaudeamus"-a kíséretében a templomba az ünnepi menetet Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke vezette be, aki az ünnepi istentiszteleten Isten igéjét hirdette a templomot zsúfolásig megtöltő gyülekezetnek.

„Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek." 2Kor. 7,16

A fenti igevers alapján szólította meg Csomós József püspök úr életük legmeghatározóbb szakaszának lezárulásakor a ballagó diákokat. Elmondta, örül a Pál apostol örömével, hogy bízhat az iskolában és az ott végző diákokban is. Boldogság, ha a szülő is és a diák is el tudja mondani ezt az egyházról, az iskoláról és egymásról is.
Az apostol nem vágyként vagy múltbeli tapasztalatokra építve fogalmazza meg szavait, hanem tényként. A korinthusi problémák ellenére ő reménységgel telített, mert a gyülekezet tagjai már ismerik az Isten szerint való viszonyrendszert, és meg tudják cselekedni azt, ami jó az Úr szerint. Ezt pedig a búcsúzók ne csupán a tarisznyájukba tegyék el, hanem a szívükbe.
Az ünnepi istentiszteletet követően az intézmény tanulói előadásában hallgathattuk meg a Szűcsné Bottka Krisztina magyar szakos tanárnő által összeállított színvonalas műsort. Kuttor Diána 12.A osztályos tanuló orgonával kísért énekét Barkai Léda 8. B osztályos tanuló szavalta követte. Ezután Papp Lajos: Útkereszten című versét Bartha Ráhel 12. A osztályos tanuló és Kojsza Péter 12. D osztályos tanuló adta elő. A 11. évfolyamos tanulók nevében Lénárt Attila 11. B osztályos tanuló köszönt el a ballagóktól, majd Balajthy Ágnes 12. B osztályos tanuló emlékezett vissza a ballagók diákéveire, megköszönte szüleik gondoskodó szeretetét és tanáraik áldozatos munkáját. A műsort a Lámpás ifjúsági csoport énekei, valamint Kiss Klára, Csomós József és Thoma László vallástanárok kánonja színesítette. Ennek végén a ballagó évfolyam búcsúzóul szalagot kötött az iskolazászlóra, amit ünnepélyesen átadtak a 11.-es diákoknak.
Ábrám Tibor igazgató ünnepi beszédében kiemelte, hogy a közel hatszáz magyarországi egyházi iskolában százezer tanuló tanul és a közel száz egyházi fenntartású gimnáziumban tízezer fiatal kezdi meg érettségi vizsgáit. Az egyházi iskolák eredményei és felmérési adatai is kiemelkedőek, jelentős értéket képviselnek a magyar oktatásügyben. Az innen kikerülő fiataloknak és keresztyén közösségeinknek Istentől kapott küldetése és célja van, amelyeket nem módosít a kedvezőtlen társadalmi-politikai széljárás. Nekünk a szépet és a jót kell akarnunk, és éreznünk kell, hogy a hitünknek szárnya van! - bátorította a fiatalokat, majd részleteket olvasott fel a Zsinat Elnökségének, valamint a Budapesti Lévays Öregdiákok körének köszöntő leveleiből.
Az ünnepség záró részében a jutalmazásokra került sor. Elsőnek Parajos Tibor a 19. sz. Bükk Cserkészcsapat parancsnoka hat végzős cserkésznek adott át személyes hangú szavak kíséretében jutalomkönyveket. Az iskolai szintű jutalmakat négy kategóriában az igazgató adta át.  Két csoportban jutalmazásra kerültek azok a tanulók, akik egy területen az átlagosnál nagyobb mértékben járultak hozzá a közösség építéséhez, az intézmény szellemi gyarapításához. Két kiemelt csoportban első alkalommal kerültek jutalmazásra azon tanulók, akik több területen kiemelkedő közösségi munkájukkal, tanulmányi és sporteredményeikkel jelentősen öregbítették az intézmény hírnevét.
A „Pro schola et communitate"- „Lévay" Közösségi Díjban részesültek: fiúk balról jobbra: Molnár Levente, Molnár Péter, (Olajos Gábor Pro Excellentia Díj, Kojsza Péter Pro Excellentia Díj), Barkai László, Szabó István,  Leidgeb Ákos, lányok balról jobbra: Rádi Beáta, Nagy Nóra, Bartha Ráhel, Kádár Glória, Tóth Enikő, Andó Anita, (Balajthy Ágnes Pro Excellentia Díj),  Szerdahelyi Orsolya, (Dóka Éva Pro Excellentia Díj), ülnek balról jobbra: Makranczi Zsolt, Gecse Angéla, Ábrám Tibor, Nagyné Bódor Katalin, Horváth László.
A legkiemelkedőbb tanulmányi versenyeredményt elért tanulókat és felkészítő tanáraikat „Pro excellentia" - „Lévay" Kiválóság Díjjal jutalmazták. A 2005/2006. tanév végzősei közül négy tanuló érdemelte ki ezt a díjat:
Dóka Éva 12. A osztályos tanuló kiemelkedő közösségi munkája mellett sport- és énekkari tevékenységéért, valamint rendkívüli versenyeredményeiért matematika és kémia tantárgyakból (Kémia OKTV 11. évf  országos 26. hely, 12. évf országos 5. hely; Református Gimnáziumok Országos Kémia Versenye 7. évf 1.hely, 8. évf. 1. hely, 10. évf 4. hely, 11. évf. 2. hely; Református Gimnáziumok Országos Matematikaversenye 7. évf 3. hely, 8. évf. 2. hely, 9. évf. 1. hely, 10. évf 2. hely, 11. évf. dicséret, 12. évf 1. hely. Felkészítő tanárai: kémiából Dóka Erzsébet és Makranczi Zsolt, matematikából Horváth László)

Balajthy Ágnes 12. B osztályos tanuló kiemelkedő énekkari munkája mellett 12. évfolyamon magyar irodalom tantárgyból OKTV I. helyezést ért el - ezzel megnyerte a legrangosabb középiskolai magyar tanulmányi versenyt, 11. évfolyamon a Fiatal írók országos pályázatán novella kategóriában 1. díjat nyert. Felkészítő tanárai Nagyné Bódor Katalin és Lenkei Éva.
Kojsza Péter 12. D osztályos tanuló két országos szavalóversenyt nyert meg a 12. évfolyamon: az Áprily Lajos Református Szavalóversenyt, valamint a Nyíregyházán gimnazistáknak szervezett országos ökumenikus szavalóversenyt. Felkészítő tanára Lengyelné Csőry Barbara.
Olajos Gábor 12. D osztályos tanuló kémia és fizika tantárgyakban ért el kiemelkedő eredményt: 11. évfolyam kémia OKTV 16. hely, fizika OKTV 21. hely, 12. évfolyamon Református Gimnáziumok Országos Fizikaversenye 1 hely. Felkészítő tanára Makranczi Zsolt.
Az egyházkerület részéről Csomós József püspök adta át az „Egyházkerületi tanulmányi díj"-at Balajthy Ágnes 12. B osztályos tanulónak a kiemelkedő OKTV I. helyezésért, valamint az egyházkerület legrangosabb, diákoknak szóló elismerését, a „Tiszáninnen Református Diákja" Díjat Dóka Éva 12. A osztályos tanulónak, aki az iskolai évek során példamutató magatartásával, a református keresztyén értékek megélésében diáktársai számára példaként állítható, építő módon részt vett az intézmény közösségi életében, szorgalmával és kitartásával kamatoztatta tálentumait, és ennek eredményei is megmutatkoztak.
A Himnusszal kezdődő ünnepséget a Szózat felemelő sorainak eléneklése zárta, miközben talán sokan megérthették, hogy csak az Istenbe vetett teljes bizalom adhat hitünknek szárnyat.