Főigazgatói pályázat a Lévayban

A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint az intézmény fenntartója pályázatot hirdet a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon (székhely: 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.) többcélú köznevelési intézmény vonatkozásában Főigazgatói beosztás ellátására.

a) A vezetői megbízás alapjául szolgáló jogviszony: a fenti többcélú köznevelési intézményben pedagógus munkakör ellátására létesített köznevelési foglalkoztatotti jogiszony.

b) Foglalkoztatás időtartama, munkarendje, munkaideje: határozatlan idejű, általános munkarend szerinti, heti 40 óra teljes munkaidő.

c) A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2024. július 2-től 2025. augusztus 15-ig szól.

d) A munkavégzés helye: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2 szám alatti székhelye és további miskolci feladatellátási helyei.

e) A beosztáshoz tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a református köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök intézményvezetőtől elvárható gondossággal való kezelése, munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az intézményvezető felel az intézmény gazdálkodásáért.

f) Illetmény, juttatások: az illetmény és a kapcsolódó juttatások meghatározására a 2023. évi LII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

g) Pályázati feltételek: gimnáziumban pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai (egyetemi szintű) végzettség és tanári szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség, legalább öt éves szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányadó valamennyi előírás teljesülése. További feltétel a református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció, erkölcsös életvitel, rendezett magánélet, vezetésre való alkalmasság. Előnyt jelent a pedagógus szakvizsga keretében protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettség, az aktív gyülekezeti egyháztagság, egyházi köznevelési intézményben szerzett szakmai tapasztalat.

h) Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

  • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
  • Szakmai önéletrajz.
  • A szükséges végzettséget, szakképzettséget - igazgatói szakképzettséget is - igazoló oklevél/oklevelek fénymásolata.
  • Szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum.
  • A bűnügyi nyilvántartó szerv által kiadott 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a 2023. évi LII. törvény 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, továbbá a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
  • Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a cselekvőképességről.
  • A pályázó által aláírt eredeti nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.
  • A pályázó által aláírt eredeti nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, érintett harmadik személy részére történő továbbításához.
  • Ha van mód annak beszerzésére, lelkipásztori ajánlás.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

i) Egyéb pályázati feltétel meghatározása: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

j) A beosztás betöltésének időpontja: a beosztás legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be.

k) A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 26.

l) A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 27.

m) További információk: a pályázatot írásban, A4 méretű zárt borítékban, egy példányban postán vagy személyesen kell elküldeni vagy beadni a következő címre: Tiszáninneni Református Egyházkerület dr. Újhelyi János iskolaügyi tanácsos részére, 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a református nevelés iránt.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati felhívás

Formátum: .pdf

Méret: 138154KB