Akik sokakat az igazságra visznek

Dr. Mészáros István lelkipásztor, teológiai professzor, április harmadikán ünnepelte volna 95. születésnapját. Cikkünkben egyházkerültünk volt püspökére emlékezünk.

Mészáros István a Bodrogközben, Pácinban született 1929. április 3-án, Mészáros István és Gergely Erzsébet gyermekeként. Szülei, nagyszülei hite, a szülőfalu akkori kegyessége nemcsak gyerekkora lelkivilágát, hanem későbbi döntéseit is meghatározta.1939-ben, tehát 10 éves korában került a Sárospataki Református Gimnáziumba, ott érettségizett 1947-ben. E nyolc év történeti eseményei, az életkor szerint korán szerzett kemény tapasztalatok megedzették, az emberi élet és a történelem kapcsolatát illetően mélyebb gondolkodásra késztették. 1947-ben iratkozott be a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára, szinte egyidőben azokkal a politikai változásokkal, amelyek a következő évtizedeket beárnyékolták, meghatározták. Teológus évei alatt tudatosan felkészült a jövendő kemény kihívásaira, mert az akkori professzorok mind hitbeli, mind teológiai tudásban nagyon igényesen készítették fel a hallgatókat.

1951-ben, az akkori állam diktátuma szerint a Sárospataki Református Teológia működése megszűnt, így tanulmányait Debrecenben fejezte be. Ennek az évnek is sok tanulsága és haszna volt. Négy év alatt 8 helyen volt segédlelkész, ezek az évek a szolgálatra való felkészülésben kimondhatatlan hasznot jelentettek számára.

Képernyőkép 2024-04-04 124108

Mészáros István és családja

1956. október 14-én iktatták be a kisgyőri gyülekezet lelkipásztori tisztébe, ebben a gyülekezetben 28 évig szolgált. Ezt tekintette élete legszebb korszakának, mivel Kisgyőrben élő gyülekezetet talált, és mert feleségével - Bernáth Klára lelkipásztorral -, itt nevelték fel három gyermeküket: Klárát, Zsuzsát és Istvánt. Gyülekezeti szolgálata mellett igen intenzív teológiai munkát is végzett. A Szentírás magyarázatának elvi, tehát hermeneutikai kérdései foglalkoztatták. Az ötvenes években Bultmann hermeneutikája eleven kérdés volt a teológia területén, mely sok vitát is eredményezett, viszont éppen e vitatott témakörben tisztázódtak előtte a bibliai hermeneutika alapkérdései. Egyházi folyóiratokban cikkei is jelentek meg e témával kapcsolatban. 1964-ben már jelentkezett szabályszerűen a doktori fokozat megszerzésére, de az akkori idők ismert körülményei miatt csak 1977-ben szerzett doktori fokozatot.

mészi9514

1982-83- ban az Amerikai Egyesült Államokban a Princetoni Egyetem ösztöndíjasa volt. A Tiszáninneni Református Egyházkerület 1978-ban főjegyzővé, 1990-ben püspökké választotta. Ez utóbbi tisztségét 2002-ig töltötte be. A Sárospataki Református Theológiai Akadémián 1991-2003 között pedig tanszékvezető tanárként is szolgálta az egyházkerület közösségét, fontos szerepet vállalva a következő lelkész generáció nevelésében, formálásában.

1984. júliusában a Miskolc-Avasi gyülekezet lelkipásztorává választották, és ezt a tisztségét 2003-as nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Miskolc város és Kisgyőr is díszpolgári címet adományozott számára.

Nyugdíjasként Sárospatakon telepedett le a lelkipásztor Mészáros házaspár, s élte életét csendességben, egymás terhét hordozva. A magát jobban bíró házastárs, Mészáros István került be a közeli sátoraljaújhelyi kórházba, és ott aludt át az örökkévalóságba 2007. február 14-én. Az egyházkerület saját halottjaként többszázan kísérték utolsó útjára, a Miskolc-Avasi református gyülekezet temetőjébe. Két évvel később síremléket avattak a kerület volt püspökének, aki akkor lett volna 80 éves.

mészi9513

Mádi kőből kifaragott félkörív alakú, egyszerűségében is impozáns emlékkő híven örökíti meg az elhunytak emlékét. A rávésett idézet a Példabeszédek könyvéből való: „Az igazak emlékezete áldott..."

Egy olyan gazdag életút láttán is érezhető milyen nehéz egyetlen cikkben megformálni Mészáros István személyét. Lelkipásztori, majd püspöki szolgálata egész egyházkerületünk életére nagy hatással volt. Teológiai tanárként pedig, több mint 200 lelkipásztort készített fel a lelkészi szolgálatra. „Hitvallása, hogy a teológiai fáradozás célja a legigényesebb tudományos szinten is az Isten igéjének szolgálata, tehát erre a szolgálatra való felkészítés.” – olvashatjuk róla a Sárospataki Hittudományi Egyetem honlapján.

A pataki teológia Deus Providebit (Isten gondoskodik) című tanulmányi kötetében, dr. Bölcskei Gusztáv akkori tiszántúli püspök, a Zsinat akkori elnöke, így jellemzi már nyugdíjas püspöktársát:

„Mészáros István elnyerte Istentől azt a kegyelmi ajándékot, hogy egyszerre tud nyílt, barátságos s ugyanakkor mértéktartó és visszafogott lenni. Közvetlensége és egyszerűsége soha nem tolakodó, nem erőlteti rá magát, véleményét, akaratát másokra. Visszafogottsága nem hűvös tartózkodás, nem elutasítás, hanem inkább az a bibliai és élettapasztalat, hogy a végső, abszolút igazság és megoldás nem áll a hatalmunkban, nem mi rendelkezünk vele. Pál apostol így határozza meg egyszer s mindenkorra szóló érvénnyel a keresztyén ember életének titkát, meghatározó jellegét: „Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik meg, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon."”

Képernyőkép 2024-04-04 235737

A nyugdíjas dr. Mészáros István

Már halála után, Kisgyőrben állított emlékoszlop avatásán Ábrám Tibor volt főgondnok, aki három minőségében – mint avasi gyülekezeti tag, mint vele együtt munkálkodó presbiter és mint az újra induló Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója is – ismerhette Mészáros István püspököt, így emlékezett személyére:

„Kisgyőrből, egy erős, tradicionális falusi gyülekezetből került a Miskolc-Avasi, nagyvárosi, akkor kissé szétszóratott gyülekezetbe. Az igehirdetői, tanítói, pásztori szolgálatát komolyan vette, hűséggel végezte Miskolcon is. Sokan szerették komoly, egyszerű, érthető, de biblikus és evangéliumi igehirdetői szolgálatát. Szeretettel közeledett a gyülekezet tagjaihoz, a békességet szerette és munkálta a gyülekezet közösségében. A presbitereket megbecsülte és tisztelte, jóllehet nem terhelt túl sok feladatot és döntést a presbitérium vállára. Püspökké választása után is a gyülekezeti szolgálatot tartotta elsődlegesnek. Megfontoltságra, az anyagi természetű ügyekben takarékosságra és kockázatkerülésére törekedett. Kiegyensúlyozó, megfontolt személyisége biztonságot jelentett az 1990-es évek változó világában."

mészi9511

Mészáros István minden rábízott munkában hűséggel végzett szolgálatára emlékezve Benke György lelkipásztor a következőképpen beszél a püspökről:” Gyászjelentésének egyik igéjét érte hálát adva mondhatjuk el: „Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké."”

Dr. Mészáros István