A Szentlélek közösségformáló ereje

2023. augusztus 3-án, 4-én és 5-én (csütörtöktől szombatig) Prókai Árpád boldvai lelkipásztor testvérünk és kedves felesége, valamint a nekézsenyi Hosanna együttes szolgálatát és bizonyságtételét hallgatva épülhetett lelkiekben a bántapolcsányi, dédesi, mályinkai, nagyvisnyói, nekézsenyi és tardonai gyülekezetek testvéri közössége. Az evangelizációs alkalmak a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával valósultak meg „A Szentlélek közösségformáló ereje” címmel, amit ezúttal is hálás szívvel köszönünk meg.

A három este remekül felépített igei sorrendiségében elindultunk a Szentlélek egyénekre gyakorolt hatásától egészen a gyülekezetekben kiteljesedő „lelki gyümölcsökig”.

A kiinduló pont ugyanis mindig az egyén. Isten egyéni életeket keres és talál meg, hív el és épít be a közösségbe, és a hívő életek által kezdi teremni a közösségi áldáshozó gyümölcsöket. Egy gyönyörűen megrajzolt íven keresztül vezetett bennünket Isten: 1. A Szentlélek életet formáló ereje (1Sámuel 10,6 alapján); 2. A Szentlélek jelenléte a gyülekezetben (Galata 5,25 alapján); 3. A Szentlélekkel teljes gyülekezet (Efézus 5,18 alapján).

Első nap hallhattuk, hogy a Szentlélek először Jézushoz vezet. Jézus élő hittel ajándékoz meg, ha elfogadjuk. A Szentlélek segít megérteni Isten Igéjének szavát, a Szentírást. A Szentlélek segít, hogy vágyakozzunk az istentiszteletre, a testvéri közösségbe. És elhangzott az is, hogy engednünk kell, hogy a Szentlélek Úristen megújítsa az életünket.

Mályinka2

A második nap tengelye az volt, hogy a bennünk lakozást vett Szentlélek jelen akar lenni közöttünk is. A Szentlélek jelenléte áldást jelent a gyülekezetben, de az áldásnak feltétele van: bűnvallás, vágyakozás Jézus után, engedelmesség. A Szentlélekkel való közösségben a gyülekezet elnyerte tanítóját, vigasztalóját, legjobb vezetőjét. Majd egy szembesítő és elgondolkodtató kérdés is elhangzott felénk: Te mit teszel azért, hogy a Szentlélek jelenléte állandó legyen a gyülekezet közösségében?

Mályinka4

Harmadik nap értünk az előttünk kirajzolt ív csúcspontjára: Milyen is a Szentlélekkel teljes gyülekezet? Elhangzott, hogy ott erő és győzelem mutatkozik meg a hívők életében a bűn fölött. Kétféleképpen lehet élni egy keresztyén életet: a magam erejéből és Jézus Krisztus erejéből. Az első esetben a hitéletem hullámzó, könnyen megfáradok, elerőtlenedek, megfakul a szeretetem, és nem lesz friss bizonyságtételem. Aki ezzel szemben az Istennel való közösségben él, az egy kiapadhatatlan erőforrás birtokában van, ami napról napra erősíti a gonosszal szembeni harcban. Ez a gyülekezetben abban mutatkozik meg, hogy a Testvéreket használja fel arra, hogy társai legyenek egymásnak. Te együtt harcolod a hit harcait másokkal? Tudsz szeretettel figyelmeztetni? Te el tudod egy másik Testvéren keresztül az intést fogadni? A Szentlélekkel teljes gyülekezetben a tagok önmagukat tagadják meg másokért, és ez egy csodálatos győzelem! A tagok meg tudják vallani egymásnak bűneiket és meg is tudnak bocsátani egymásnak. A Szentlélekkel teljes gyülekezetben hangzik az evangélium és az célba is ér. Vannak megtérések, megújulások. A Szentlélekkel teljes közösségben nyilvánosságra jönnek a tisztátalanságok. A Szentlélekkel teljes gyülekezetben nem ritkák a támadások és az üldözések sem. De ahogy Krisztus mondta: Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben…” (Máté 6,11.12a) A Szentlélek termi bennünk a maga gyümölcsét:

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Galata 5,22) Gyümölcsöt sohasem önmagáért hoz a fa, hanem mások táplálására. A mi életünk gyümölcse is pontosan erre való, hogy másoknak adjuk és másoknak szolgáljunk velük. Akiknek van, azért van, hogy továbbadja. Minél többet adunk tovább, annál többet kapunk – ez Isten országának törvénye!

Mályinka1

Végül arról beszélt velünk Isten, hogy mire kötelez minket a gyülekezetben és személyes életünkben a Szentlélek. 1. A Szentháromság Isten buzgó és őszinte imádására és dicsőítésére. Ott van ez az életünkben? 2. Az alázatos és engedelmes életre, ami nem megbotránkoztató a világ előtt. Istent dicsőítik az életünkért? Mások is vágynak arra az Istenre, aki a miénk? 3. A hiteles életre, ami nem képmutató sem Isten, sem az emberek előtt. Így állunk és így járunk Isten és az emberek színe előtt? 4. Az evangélium továbbadására, hiszen a gyülekezetben jelenlévő Szentlélek is Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Küldhető, hiteles követei vagyunk a mi Urunknak?

Végül két fontos Ige helyeződött oda a szívünkre újra:

„A Lelket ne oltsátok ki” (1Thesszalonika 5,19). „Ha Lélek szerint élünk, a Lélek szerint is járjunk.” (Róma 8,5)

Minden alkalom imaközösséggel, majd közös beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult.

Minden estéért és a kapott lehetőségért is egyedül Istené legyen a dicsőség!

Mérten Nikoletta

lelkipásztor