Szerencsi Idősek Otthona tagintézmény-vezetőt keres

Tiszáninneni Református Egyházkerület pályázatot hirdet a Tiszáninneni Református Egyházkerület Szerencsi Idősek Otthona tagintézmény-vezető munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

1 év határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szerencs, Bekecsi út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közvetlen kapcsolatot tart feletteseivel, valamint a területileg illetékes egyházmegye és egyházközség elnökségével. Biztosítja a jogszabályban meghatározott működési, személyi és szakmai feltételeket. A tagintézmény munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézményi szolgáltatás jogszabálynak megfelelő, magas színvonalú biztosítása. Javaslatot tesz az igazgatónak a tagintézmény éves költségvetésének összeállítására, közreműködik az éves költségvetés tervezésénél (irányelv, koncepció, tervjavaslat), a jóváhagyott előirányzatok jogcímei szerinti feladatok végrehajtásában és a tárgyévi várható, illetve tényleges teljesítések összegzésével, értékelésével a zárszámadás összeállításában. Gondoskodik a tagintézményi humánerőforrás biztosításáról az igazgatóval egyeztetve. Engedélyezi a tagintézményben a munkatársak szabadságigényeit. Felügyeli és ellenőrzi a jelenléti ívek vezetésének megfelelőségét, hó végén aláírásával ellátva továbbítja a központhoz bérszámfejtésre. Elvgézi – vagy elvégezteti – az előgondozást és vizsgálja a gondozási szükségletet. Kapcsolatot tart az intézményi szolgáltatást igénybe vevőkkel, illetve törvényes képviselőikkel. Az érdekképviseleti fórumon keresztül teljes körűen biztosítja a szolgáltatást igénybe vevők jogait. Biztosítja egyéb módon a tagintézmény működését. Gondoskodik a tagintézmény működése során felmerülő biztonsági természetű kérdések, feladatok ellátásáról. Gondoskodik a különböző jelentések, kimutatások határidőre történő elkészítéséről.

Illetmény és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet figyelembe vételével a munkáltatói jogkör gyakorlójával történő megegyezés az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletben az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,
 • 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésben részt vett, vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesül
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • lelkészi ajánlás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • a tagintézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó rövid vezetői program
 • végzettséget tanúsító bizonyítványok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
 • nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Gyakorló református egyháztagság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal András, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Szeretetszolgálat igazgatója nyújt, a 46/505-770, vagy a 30/612-1230 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszáninneni Református Egyházkerület Diakóniai Bizottsága címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Kossuth utca 17.)
 • Személyesen a fent megadott címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tagintézmény-vezetőt a Diakóniai Bizottság véleményének ismeretében az Egyházkerület Elnökségének egyetértésével az igazgató bízza meg a pályázatban meghatározott időre. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

tirek logo app