Pályázati felhívás

A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint az intézmény fenntartója pályázatot hirdet a Komlóstetői Református Általános Iskola (székhely: 3533 Miskolc, Olvasztár u. 1.) vonatkozásában Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására.

a) A vezetői megbízás alapjául szolgáló jogviszony: a fenti köznevelési intézményben pedagógus munkakör ellátására létesített határozatlan idejű munkaviszony.

b) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

c) A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16-tól 2028. augusztus 15-ig szól.

d) A munkavégzés helye: Komlóstetői Református Általános Iskola 3533 Miskolc, Olvasztár u. 1.

e) A beosztáshoz tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a református köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök intézményvezetőtől elvárható gondossággal való kezelése, munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az intézményvezető felel az intézmény gazdálkodásáért.

f) Juttatások: a munka törvénykönyvének és a köznevelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

g) Pályázati feltételek: általános iskolában pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt éves szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben, köznevelésben való alkalmazás valamennyi elemének megléte. További feltétel a református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció, erkölcsös életvitel, rendezett magánélet. Előnyt jelent a pedagógus szakvizsga keretében protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettség, az aktív gyülekezeti egyháztagság, egyházi köznevelési intézményben szerzett szakmai gyakorlat.

h) Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

  • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
  • Szakmai önéletrajz.
  • A szükséges végzettséget, szakképzettséget - intézményvezetői szakképzettséget is - igazoló oklevél/oklevelek fénymásolata.
  • Szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum.
  • Hatósági bizonyítvány (90 napnál nem régebbi) a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  • Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a cselekvőképességről.
  • A pályázó által aláírt eredeti nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.
  • A pályázó által aláírt eredeti nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, érintett harmadik személy részére történő továbbításához.
  • Ha van mód annak beszerzésére, lelkipásztori ajánlás.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

i) A beosztás betöltésének időpontja: a beosztás legkorábban 2023. augusztus 16. napjától tölthető be.

j) A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

k) A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 28.

l) További információk: a pályázatot írásban, A4 méretű zárt borítékban, egy példányban postán vagy személyesen kell elküldeni vagy beadni a következő címre: Tiszáninneni Református Egyházkerület dr. Újhelyi János iskolaügyi tanácsos részére, 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a református nevelés iránt.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Komlóstetőt Felhvás

Formátum: .doc

Méret: 37376KB