Pályázati felhívás SRTA rektori megbízatásának ellátására

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Fenntartói Testülete – a Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége nevében – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. (3) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektori megbízatásának ellátására.

SRTA Rektori megbizás Pályázati kiírása

Formátum: .docx

Méret: 17369KB

A megbízás 2023. október 1-jétől 2028. június 30-ig terjedő, határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények, a pályázati eljárás rendje:


  1. A pályázónak meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, és alkalmasnak kell lennie azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Alapító Okirata, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló egyházi törvény és más egyházi jogszabályok rendelkezései, valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei a rektor számára meghatároznak.
  2. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felelős vezetője a rektor.
  3. A rektor kinevezését és felmentését a Szenátus és a Fenntartói Testület véleményének ismeretében az Egyházkerületi Közgyűlése kezdeményezi a miniszterelnöknél. A rektor felett az egyéb munkáltatói jogokat a Fenntartó Elnöksége gyakorolja.
  4. A rektori kinevezés a hetvenedik életév betöltéséig szólhat. A Fenntartó Elnökségének kezdeményezésére vagy a Szenátus kétharmadának (2/3) igenlő támogatásával a megbízás a hetvenedik életév betöltése előtt akkor is kiadható a teljes időtartamra, ha a rektori megbízás a hetvenedik életév betöltése utánra nyúlik.
  5. A rektori tisztségre pályázhatnak a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyetemi, főiskolai tanárai és docensei, továbbá más, a Magyarországi Református Egyház és egyházkerületei hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézményeinek egyetemi, főiskolai tanárai, docensei.
  6. A pályázatokat a Fenntartói Testülethez kell benyújtani. A Fenntartói Testület a kiírási feltételeknek megfelelő pályázatokat véleményezésre megküldi a Szenátusnak.
  7. A Szenátus a megküldött pályázatokat a 15 napon belül megtartott ülésén a pályázók meghallgatásával megvitatja, majd dönt a pályázat támogatásáról. Döntését 8 napon belül a Fenntartói Testületnek az ülés jegyzőkönyvének csatolásával megküldi.
  8. A Fenntartói Testület a Szenátus határozatának figyelembe vételével véleményét csatolva javaslatot tesz az Egyházkerületi Közgyűlésnek a pályázó kinevezésének kezdeményezésére vagy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázatnak az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:


a pályázó

- jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését;

- eddigi szakmai, oktató-, nevelő- és kutatómunkájának szöveges bemutatását;

- felsőoktatási vezetői, szervezési tevékenységének, tapasztalatainak bemutatását;

- nyelvismeretének megjelölését;

- a rektori ciklusra kiterjedő, az intézmény hatályos intézményfejlesztési tervéhez igazodó programját az intézmény működésére, működtetésére, képzési és kutatási tevékenységére, minőségfejlesztésére vonatkozóan, valamint az intézmény jelenkori kihívásaira adott válaszait;

- az intézmény vezetésével kapcsolatos terveit, a vezetéssel kapcsolatos terveinek megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie:


- szakmai önéletrajzát;

- egyetemi diplomájának/diplomáinak, tudományos minősítő okleveleinek másolatát;

- egyetemi, főiskolai tanár esetén egyetemi, főiskolai tanári kinevezésének másolatát;

- református egyháztagságot igazoló lelkészi igazolást;

- tudományos közleményeinek az MTMT2 adatbázisból letöltött teljes jegyzékét és összesítő táblázatát;

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát;

- írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a rektornak az intézmény szabályzataiban rögzített kötelességeit ismeri, és azokat megbízása esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, felelős vezetőként vezetői, oktatói munkáját a Szentírás tanításának, református hitvallásainknak és a Kollégium szellemi örökségének iránymutatásában végzi;

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázatát a Fenntartói Testület tagjai, a Szenátus tagjai és az Egyházkerületi Közgyűlés tagjai megismerhetik és kezelhetik;

- minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.


A pályázatot mellékleteivel együtt egy nyomtatott példányban posta úton, vagy személyesen és elektronikus úton kell benyújtani.

A posta és személyes benyújtás helye: Tiszáninneni Református Egyházkerület, Sárospataki Református Teológiai Akadémia Fenntartói Testülete, 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektori megbízatására”

Az elektronikus benyújtás e-mail címe: phivatal@tirek.hu.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.tirek.hu, www.srta.hu, www.reformatus.hu

A közzététel időpontja: 2023. május 15.

A pályázattal kapcsolatban az Egyházkerületi Közgyűlés kinevezésre felterjesztő döntését 2023. július 31-ig hozza meg.

A pályázati eljárás lefolytatása és a benyújtott pályázat elbírálása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a Magyarországi Református Egyház Alkotmánytörvénye, a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról szóló 2014. évi V. törvény, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata alkalmazásával történik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Szemán Ákos egyházkerületi főjegyző (e-mail: szeman.akos@reformatus.hu) ad.

Névtelen-1