Beiratkozás a Miskolci Édenkert Református Óvodában

Hirdetmény

A Kis-hunyad utcai Édenkert Református Óvoda 2022/2023 -as tanév beiratkozási hirdetményét olvashatják

Beskolázási tudnivalók

A cikk alapját képező hirdetmény letöltehető változata

Formátum: .pdf

Méret: 1996447KB

Miskolci Édenkert Református Óvoda

3529 Miskolc, Görgey út 20.

OM: 203540

e-mail: gorgeyovi@gmail.com Telefon: 46/ 382-356

Telephely:3525 Miskolc, Kis-Hunyad u.5. Telefon: 46/ 554-305


HIRDETMÉNY

Óvodai beiratkozás

Beiratkozás helye: Miskolci Édenkert Református Óvoda

Székhely intézmény: Miskolc, Görgey út 20.

Beiratkozás ideje: 2022. április 21,22 (8 órától 16 óráig)

Beiratkozás helye: Miskolci Édenkert Református Óvoda

Telephely intézmény: Miskolc, Kis-Hunyad u.5.

Beiratkozás ideje: 2022.április 25,26 (8 órától 16 óráig)

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, lakcímkártya

- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

- SNI gyermek esetében szakértői vélemény.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdése értelmében a szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett - jelen esetben a 20. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezdeményezett - hirdetményben meghatározott időpontban a 2022/2023-as nevelési évre, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés első mondata előírja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A Rendelet 20. § (1c) bekezdés második mondata szerint a hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala, mint felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. (Nkt 8. § (2) bekezdés).

Az Nkt. 8. § (1) bekezdés második mondata értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdés).

A nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, és ennek megfelelően a gyermekek felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja (Nkt. 31. § (2) bekezdés a) pontja).

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a gyermek az óvodával jogviszonyban áll. (Nkt. 49. § (1) bekezdés). A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerinti harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon (Rendelet 20. § (2c) bekezdés).

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt (Oktatási Hivatal).

A 2022/2023. nevelési év az óvodában a 2022. szeptember 1-jétől a 2023. augusztus 31-éig tartó időszak.

 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
 • A 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, miszerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 • Az Nkt. 47. § (1) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
 • A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével (Nkt. 47. § (2) bekezdés).
 • A Miskolci Édenkert Református Óvoda az alaptevékenységéhez kapcsolódóan integrált csoportban ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető azon sajátos nevelési igényű gyermekeket, akik a szakértői bizottság véleménye alapján:

- érzékszervi fogyatékosok (nagyothallók)

- beszédfogyatékosok

- egyéb pszichés zavarral (tanulási, figyelem - vagy magatartásszabályozási zavar) küzdenek

 • A köznevelési intézmény fenntartója működési támogatásra jogosult, ezért az óvoda részt vesz a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, amelyben az óvoda székhelye, telephelye található (Nkt. 33. § (1) bekezdés). Az a gyermeklétszám, amelynek felvételét az óvoda nem tagadhatja meg, nem lehet kevesebb, mint a köznevelési intézmény alapító okiratában az óvoda tekintetében - az adott feladat ellátási helyre - meghatározott felvehető maximális gyermeklétszám huszonöt százaléka.
 • Ha a településen csak egy óvoda működik, akkor köteles felvenni a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésben részt venni köteles gyermekeket (Nkt. 33. § (2) bekezdés).
 • A felvételről az óvoda vezetője dönt.
 • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2022.május 20.
 • Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni (Rendelet 20. § (4) bekezdés a) pontja, 83. § (3) bekezdés). A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja (Rendelet 20. § (4) bekezdés b) pontja, 83. § (4) bekezdés).
 • Az Nkt. 37. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (együtt: döntés) ellen a szülő, törvényes képviselő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenti kérelmet az intézménynél kell előterjeszteni. Ha a kérelem alapján az óvodavezető a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve az eljárást megindító kérelemnek megfelelően azt nem módosítja, javítja, cseréli vagy egészíti ki, a beadványt az intézmény az ügy összes iratával, az eljárást megindító kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő leteltét követően felterjeszti az ügyben való eljárásra és másodfokú döntés meghozatalára jogosult fenntartónak.

Kelt: Miskolc, 2022.03.10